Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Специалности и учебни планове Магистърски програми Характеристики Обучение по математика в училище-2г - преди 2017    English
Факултет по математика и информатика - Обучение по математика в училище-2г - преди 2017

УЧЕБЕН ПЛАН

КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА
НА СПЕЦИАЛНОСТ
„ОБУЧЕНИЕ ПО MATEМАТИКА В УЧИЛИЩЕ”

Специалността „Обучение по математика в училище” е от об­ластта на висше образование 1. Педагогически нау­ки, про­­фесионалното направление 1.3. Пе­да­­г­о­гика на обучението по .... Обу­­че­ни­ето по специалността за об­ра­зо­ва­­телно-квалификационна сте­­пен „Магистър” се провежда в редовна фор­­ма с продължителност 1 и 2 години. Завър­ши­лите магистри по та­зи специалност придобиват про­фе­­си­онална квалификация „Учител по математика”.

Обща характеристика на специалността. Завършилите тази магистърска програма при­добиват задълбочени, профилирани и специализирани знания и умения за обучение на учениците по математика в средното училище, съобразено с новите изисквания на живота и в съответствие с об­ра­зователните стандарти на МОМН за средното училище. Това включва усвояване на знания, уме­ния, инструменти, техники и методология за успешно обучение на учениците в задължителна и про­­филирана подготовка по математика. В учебния план са застъпени и избираеми дисциплини, ко­и­то дават възможност на студентите сами да определят своята тясна специализация. С фа­кул­та­тив­ните дисциплини студентите придобиват познания в различни области като: информатика, ин­формационни технологии, ико­но­мика, право, бизнес, психология, философия, езиково обучение и други. Обучението завършва с дър­жавен изпит или защита на дипломна работа, която дава въз­мож­ност за самостоятелно ре­ша­ва­не на актуален дидактически проблем, свързан с обучението по математика. 

Компетентности на дипломираните по специалността. Всеки дипломиран учител по ма­­те­­матика с магистърска степен тряб­­ва да е придобил следните ключови умения: да формулира ма­тематически твър­де­ния и да ги до­ка­­зва­, да съставя математически модели на различни си­ту­­ации от теорията и прак­ти­ка­та, да решава за­да­чи по математика. Това са ключовите учебни резултати, кои­то в различна сте­пен реф­лек­ти­рат вър­ху специфични ком­пе­тен­тности от следния списък:

 • Умение за абстракция, включително изучаване на формални теории и връзките между тях;
 • Способност за математическо моделиране на ситуация от реалния свят и съставяне на  ма­­тематическа експертиза на нематематически контекст;
 • Познаване на процеса на преподаване и учене на математика;
 • Способност да представя математически аргументи и изводите от тях ясно, прецизно и в под­ходяща устна и писмена форма за тези, за които е предназначена.
 • Готовност да се занимава с нови задачи от съвременни области на математиката;
 • Способност да разбира математически задачи и да извлича съществена информация от тях;
 • Способност за прилагане на различни методи за решаване на математически задачи;
 • Умение да се използват информационни и комуникационни технологии за реализация на междупредметни връзки;
 • Способност да се наблюдава и анализира реализацията на уроци по математика;
 • Способност да се провежда индивидуална работа по математика с изявени и изоставащи уче­ници и деца със специални образователни потребности;
 • Умения да се използват в процеса на обучение графики, таблици, изчислителна и ком­пю­търна техника, чертожни инструменти, интерактивни дъски и други помощни ди­дак­ти­чески средства.

Перспективи за реализация. Завършилите специалността са подготвени да преподават на ви­­­соко професионално равнище математика, да обучават ученици в математически паралелки и гим­­­назии, в извънкласни форми на работа, свободно-избираема подготовка. Те могат да придобият лес­­но и бързо учителски професионални ква­ли­фикационни степени, да работят като директори на училища, екс­пер­ти по ма­тематика към инспекторатите на МОМН, в научни институти и центрове. Също така те имат въз­­мож­ност да про­дъл­жат обу­че­ни­ето си за об­ра­зователната и научна степен „Доктор” и да се реа­ли­­зи­рат като пре­по­да­­ва­те­ли и на­уч­ни ра­бот­ни­ци във висши училища и научни институти.

Условия за прием по специалността. Кандидатите трябва да имат успех не по-малко от Добър от дип­ломата за завършена степен на висшето образование. Приемът се провежда чрез конкурс по до­кументи.

 Документът е актуализиран с решение на ФС на ФМИ – Протокол № ....../................. г.

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ