Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Избираеми дисциплини Oбщ списък на избираемите дисциплини и практикуми Въведение в маркетинговите изследвания    English
Факултет по математика и информатика - Въведение в маркетинговите изследвания
 Лектори  проф. д-р Снежана Гочева, гл. ас. д-р Десислава Войникова
Анотация
Курсът въвежда основни понятия от областта на маркитинговите изследвания и принципите на обработка на емпирични данни. Запознава с основните възможности на софтуерния пакет SPSS за въвеждане, кодиране, типове данни, формиране на извадки, графично представяне и начален анализ на данни. Хипотези. Включва изследване на типа на разпределението, изследване на различия, построяване на линейни регресионни модели и оценки, провеждане на факторен и клъстерен анализ. Основната част е посветена на моделирането на данни за маркетингови изследвания чрез класификационни и регресионни дървета и прогнозиране. Изучаване на потребителските предпочитания с разглежданите методи. Предвижда се обучение на студентите чрез разработка на групови курсови задачи и проекти с реални данни.
Изисквания: Необходимо условие е начална компютърна грамотност и работа с електронни таблици.
Съдържание
 1. Цели и задачи на маркетинговите изследвания. Класификация на методите за анализ на маркетингова информация. Видове анкети и начини на провеждането им за изучаване на потребителските нагласи и мнения. Видове и типове данни. Измерителни скали. Видове извадки. Съставяне на схема за кодиране на анкета. (4 часа)
 2. Въведение в средата и запознаване с интерфейса на софтуерния пакет SPSS. Формиране на изходната база данни в SPSS. Въвеждане, кодиране и редактиране на маркетингови данни. Обработка на липсващи данни. Преобразуване на данни. Видове графики – бар, линия, площ, пай. Редактиране на графики. (4 часа)
 3. Универсален анализ. Основни описателни процедури със SPSS. Мерки за централна тенденция – средна стойност, медиана, мода. Мерки за дисперия. Честоти и разпределения, проверка зза нормалност на разпределението. (4 часа)
 4. Линейни разпределения на едновариантни и многовариантни въпроси. Съставяне и проверка на хипотези. Сравняване на средни величини и анализ на различията с SPSS. Интерпретация на резултата. (4 часа)
 5. Изледване на зависимости и тенденция с едномерна линейна регресия в SPSS. Валидиране на модела и прогнозиране. Интерпретация на резултата. Многомерна регресия. Форматиране и редактиране на изходните резултати и графики. (4 часа)
 6. Класификация на данни за изучаване на потребителското търсене. Групиране на наблюдения и формиране на клъстери. Многомерна клъстеризация по К-средните. Йерархична клъстеризация по случаи и променливи. Избор на оптимален клъстерен модел. (4 часа)
 7. Въведение в класификационните дървета. Построяване и валидиране на разрешаващо дърво в SPSS с методите на класификационни и регресионни дървета (CART). Други методи на разрешаващите дървета. (4 часа)
 8. Факторен анализ в маркетинговите изследвания. (4 часа)
 9. Изучаване на потребителските предпочитания с разглежданите методи. Сравнение на методите. Подбор на метод за маркетингово изследване. (4 часа)
 10. Представяне, обсъждане и оценяване на разработените проекти. (4 часа)

 

ЛИТЕРАТУРА:

 1. Европейска виртуална лаборатория по математика (ЕВЛМ), Глави 2,3,4,5:  http://www.fmi-plovdiv.org/evlm/DBbg/studentbook/index.htm
 2. Петров К., Ръководство за работа с SPSS. Маркетингови изследвания. Изд. Демараж, Бургас, 2007, 169 стр.
 3. Гоев В., Статистическа обработка и анализ на информацията от социологически, маркетингови и политически изследвания със SPSS, Унив. изд. „Стапанство”, София, 1996.
 4. Кръстевич Т., М. Иванова, Емпирични маркетингови изследвания (със SPSS и AMOS). Учебно пособие за дистанционно обучение. Акад. изд-во „Д.А.Ценов”, Свищов, 2008. 218 стр.
 5. W. Janssens, K. Wijnen, P. De Pelsmacker, P. Van Kenhove, Marketing research with SPSS, Prentice Hall, Pearson Education Ltd, Harlow, 2008. 
 6. Моосмюллер Г., Н. Н. Ребик, Маркетинговые исследования с SPSS. Учебное пособие. ИНФРА-М, Москва, 2007.
 7. Таганов Д., SPSS статистический анализ в маркетинговых исследованиях. Питер, Москва, 2005.
 8. SPSS 20. User Guide, IBM Corporation, 2012.
 9. IBM SPSS Decision Trees 20, IBM Business Analytics, 2011. 

 

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ