Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Избираеми дисциплини Oбщ списък на избираемите дисциплини и практикуми Аналитична макроикономика    English
Факултет по математика и информатика - Аналитична макроикономика
 Лектори  гл. ас. д-р Асен Христов
Анотация
Макроикономиката е базова икономическа дисциплина, стояща в основата на икономическата политика на държавата, на корпоративното управление, а също така – на поведението на инвеститорите на пазарите на ценни книжа. Навлизането в нея на методите на математическото моделиране внася яснота в проблематиката и както в количествен, така и в качествен аспект. Целта на курса е запознаване с основните модели на аналитичната макроикономика – модели на портфейлните инвестиции, модели на общо икономическо равновесие, модели на икономически ръст, инфлационни модели, модели с макроикономически производствени функции. Разглеждат се макроикономически модели, разработени от двете основни икономически школи – неокласическата и неокейнсианската. Акцентира се на приложението в макроикономиката на разнообразен, но несложен математически апарат от линейна алгебра, аналитична геометрия и математически анализ. Студентите се запознават и с приложението на макроикономическите модели за решаването на проблемни казуси с конкретни данни, взети от икономическите данни за България и други държави с пазарна икономика.
Съдържание
  1. Математическа теория на портфейлните инвестиции. (8 часа)
  2. Математически модели на общо икономическо равновесие. (6 часа)
  3. Математически модели на икономическите цикли.(6 часа)
  4. Математическо моделиране на инфлацията. (6 часа)
  5. Математически модели на стабилизационна икономическа политика на държавата. (4 часа)
  6. Математически модели с макроикономически производствени функции. (4 часа)
  7. Математически модели на стабилен и устойчив растеж на икономиката. (6 часа)
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ