Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Избираеми дисциплини Oбщ списък на избираемите дисциплини и практикуми Вземане на решения чрез игрови модели    English
Факултет по математика и информатика - Вземане на решения чрез игрови модели
 Лектори  проф. д.м.н. Снежана Георгиева Христова
Анотация

В света, в който живеем, непрекъснато сме в различни взаимодействия: конфликтни/безконфликтни, коалиционни/безкоалиционни,  последователни/едновремен-ни и пр. Това налага да се вземат интерактивни решения, да се прави избор на най-добра стратегия за поведение в личния живот, в бизнеса, в политиката,  или просто в игрите за забавление. Един от методите за  намиране на стратегически алгоритми при различни ситуации се основава на теорията на игрите.

Целта на този курс е да се представят чрез проигравания и симулации основните идеи, методи и алгоритми от теорията на игрите за избор на рационална стратегия в различни области на човешкия живот. Ще бъдат разгледани, моделирани и изучени различни реални ситуации, като конкуренцията и коалицията в бизнеса, в политиката, при социалните взаимоотношения и пр. Студентите ще се запознаят с един начин на мислене за избор на стратегия, начин на мислене, получен от проучване на игри.  Oсновната част от разглежданите алгоритми ще бъдат компютърно реализирани чрез използването на подходящ софтуер.

Съдържание
 1. (4 часа) Основни понятия в теория на игрите. Игрови модели. Видове модели и стратегии.
 2. (4 часа) Избор на най-добра стратегия при  стратегически игри с пълна информация.  Игри с нулева сума. Конкретни игрови модели за двама играчи и алгоритми за намиране на оптимални стратегии.
 3. (4 часа) Дефиниране на игри. Основни правила и предположения. 
 4. (4 часа) Стратегически игри с пълна инфромация. Основни концепции. Построяване на стратегически игрови модел на реални ситуации. 
 5. (4 часа) Доминиращи и доминантни стратегии. Равновесие на Наш и особенности при приложението му.  Приложение на метода на Наш за избор на най-добра стратегия при реални практически ситуации.
 6. (4 часа) Равновесие при смесени стратегии. Очаквани плащания.  Алгоритъм за намиране на равновесието. Избор на най-добро стратегическо поведенение.
 7. (4 часа) Разширени игри с перфектна информация. Подигри.  Перфектно равновесие. Алгоритъм за намиране на най-добра стратегия.
 8. (4 часа) Повтарящи се игри. Видове взаимодействия на играчите. 
 9. (4 часа) Коалиционни игри. Основни методи за решаване. Приложение в бизнеса и политиката и алгоритми за намиране на оптимална стратегия.
 10. (4 часа) Игрови модели с непълна информация. Бейсови игри. Вземане на стратегическо решение.

Литература:

 1. S. Stahl, A gentle Introduction to Game Theory, American Mathematical Society, 1999.
 2. Ken Binmore, Game Theory: A very short introduction,  Oxford University Press Inc., New York, 2007
 3. I. K. Gezkil, P.L.Anderson, Applied Game Theory аnd Strategic Behavior, CRC Press, Taylor&Francis, 2010
 4. Gr. Jurmi, Introduction to Game Theory, Ventus Publishing Aps, 2012,   ISBN 978-87-403-0280
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ