Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Материална база Отчет на годишния план за развитие на компютърните лаборатории през 2014 г.    English
Факултет по математика и информатика - Отчет на годишния план за развитие на компютърните лаборатории през 2014 г.

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ”

ФАКУЛТЕТ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА

 

ОТЧЕТ ЗА РАЗВИТИЕТО НА КОМПЮТЪРНИТЕ ЛАБОРАТОРИИ ЗА ПЕРИОДА  02.2014 г. - 02.2015 г.

През изминалата година текучеството на кадри отново създаде трудности в изпълнението на набелязаните цели. Напуснаха трима от колегите, съответно бяха назначени три нови системни администратора.

В заложеното развитие на материалната база по подточка 1.1. в направление Хардуер успяхме да получим 7 броя нови сървъри с които подменихме част и същевремено разширихме съществуващата облакова инфраструктура.

Поради нарасналите нужди на факултета, извън планово се изгради още една  компютърна лаборатория – 434. С нея компютърната мрежа беше разширена допълнително и се осигуриха още 15 технически обезпечени места за обучение . За подчертаване е, че те няма да са достатъчни за следващата учебна година.

Подменени са работните станции в компютърните лаборатории 546, 532, 432 и 433.

По европейски проект BG051РО001-3.1.07-0009 „Повишаване на качеството на обучение по информатика и ИКТ във ФМИ при ПУ чрез създаване и прилагане на устойчив модел за актуализация на учебните планове и програми, съобразно стратегията на ЕС за растеж „Европа 2020“ и изискванията на трудовия пазар“ факултетът получи 22 работни станции на стойност 23 840 лв.

По научен проект НИС14-ФМИ-002/26.03.2014 "Разработка на паралелни алгоритми с приложения в научните изследвания и обучението по математика и информатика" получихме модул за паралелни изчисления NVIDIA Tesla на стойност 5 200 лв.

От дарения бяха доставени 40 работни станции на стойност 45 326 лв. Благодарение на това подменихме част от работните станции в компютърните лаборатории както беше упоменато по-горе. Общо от бюджетни средства факултета е придобил техника за над 75 000 лв. Компютърната техника закупена с бюджетни средства е на стойност 53 000 лв.

Изместеният фокус на работа попречи на навременното въвеждане на заложената Help desk система. Проучени са голям брой системи от вида. В момента се тестват няколко от тях в реална работна среда. Очакванията са да посрещнем новата учебна година с напълно функциониращ Help desk център.

Документът е приет с решение на ФС на ФМИ – Протокол №  / 18.03.2015 г.


 

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ