Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Факултетен съвет 2015 година Протокол № 40/18.02.2015 г.    English
Факултет по математика и информатика - Протокол № 40/18.02.2015 г.

ПРОТОКОЛ № 40/18.02.2015 г.

От Факултетен съвет на Факултет по математика и информатика
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“

Днес, 18 февруари 2015 г. /сряда/ от 13:00 ч. се проведе Факултетен съвет на Факултет по математика и информатика.
Присъстват: проф. д.м.н. Снежана Георгиева Христова, проф. д.м.н. Степан Иванов Костадинов, проф. д-р Антон Илиев Илиев, проф. д-р Асен Кънчев Рахнев, проф. д-р Димитър Георгиев Мекеров, проф. д-р Коста Андреев Гъров, проф. д-р Манчо Христов Манев, проф. д-р Пенка Петрова Рангелова, проф. д-р Петко Димитров Пройнов, проф. д-р Станимир Недялков Стоянов, доц. д-р Ангел Атанасов Голев, доц. д-р Андрей Иванов Захариев, доц. д-р Боян Георгиев Златанов, доц. д-р Веска Пенчева Нончева, доц. д-р Владимир Славчев Шкуртов, доц. д-р Георги Димитров Костадинов, доц. д-р Дойчин Тодоров Бояджиев, доц. д-р Евгения Делчева Ангелова, доц. д-р Елена Петрова Сомова, доц. д-р Люба Иванова Попова, доц. д-р Марта Костадинова Теофилова, доц. д-р Неделчо Велев Милев, доц. д-р Недялка Георгиева Казакова, доц. д-р Христо Димитров Крушков, гл. ас. д-р Ася Георгиева Стоянова-Дойчева, гл. ас. д-р Елена Христова Тодорова, гл. ас. д-р Петър Иванов Копанов,  гл. ас. д-р Кремена Василева Стефанова; док-т Мария Тонкова Василева; Васил Костадинов Костадинов - студент; Тодор Георгиев Чаушев – рък. звено УКЗ.
Отсъстват: доц. д-р Теменужка Пенева Пенева – отпуск по майчинство, проф. д‑р Снежана Георгиева Гочева-Илиева, доц. д-р Кирил Христов Коликов, док-т Ива Георгиева Пъхлева; Орлин Атанасов Янакиев - студент.
Списъчен състав – 35; Редуциран състав – 34.
Хабилитирани преподаватели по списъчен състав – 27; Редуциран състав на хабилитирани преподаватели – 26 души.

ДНЕВЕН РЕД:

  1. Определяне структурата на Общото събрание на ФМИ.
  2. Акредитация.
  3. Разни.

РЕШЕНИЯ:

1. ФС прие: на 04.03.2015 г. (сряда) от 13:00 часа във 2. аула – Нова сграда на ПУ ще се проведе Общо събрание на ФМИ за номинации при следния дневен ред:

  1. Номиниране на хабилитирани преподаватели и редовен докторант за участие в Академичния съвет на ПУ „Паисий Хилендарски“ през следващия мандат.
  2. Номиниране на хабилитиран преподавател за Председател на Общото събрание на ПУ „Паисий Хилендарски“.
  3. Номиниране на хабилитиран преподавател за член на Контролния съвет на ПУ „Паисий Хилендарски“.
  4. Избор на асистент и докторанти за участие в Общото събрание на ПУ „Паисий Хилендарски“.

2. ФС прие следното предложение за структура на ОС на ФМИ: всички преподаватели и служители на основен трудов договор и 19 докторанти и студенти, т. е. към настоящия момент, списъчен състав 106 души, от които 76 души академичен състав, 11 души администрация, 12 докторанти, 7 студенти (по решение на СФС).

3.  ФС прие следните три комисии, предложени от ДС:

- мандатна комисия
Председател: доц. д-р Евгения Делчева Ангелова
Членове:
1. Надя Кръстева Милева;
2. Гергана Василева Колева;
3. Деница Стайкова Кюркчиева.

- комисия за представяне на кандидатурите
Председател: доц. д-р Дойчин Тодоров Бояджиев;
Членове:
1. доц. д-р Анна Атанасова Малинова;
2. доц. д-р Добринка Костадинова Грибачева.

- комисия за явно гласуване:
Председател: доц. д-р Христо Димитров Крушков.
Членове:
1. гл. ас. д-р Владимир Николаев Вълканов;
2. гл. ас. д-р Генчо Димитров Стоицов;
3. гл. ас. д-р Десислава Стоянова Войникова;
4. гл. ас. д-р Елена Христова Тодорова;
5. гл. ас. д-р Емил Николов Хаджиколев;
6. гл. ас. д-р Иван Илиев Шотлеков;
7. гл. ас. д-р Никола Велизариев Вълчанов;
8. ас. д-р Милена Димова Петкова;
9. ас. Йордан Йорданов Епитропов;
10. ас. Кирил Иванов Иванов;
11. ас. Стоян Николов Черешаров;
12. магистър Димитър Стефанов Стамов.

4. ФС прие: предложенията за номинации могат да се подават в Деканата или при доц. д-р Дойчин Бояджиев, Председател на комисията по представяне на кандидатурите.

5. ФС прие следното предложение до Председателя на НАОА: да бъде прекратена процедурата за програмна акредитация на доктор­ска про­гра­ма Теория на ве­ро­­ятностите и математическа статистика от профе­сио­нално нап­равление 4.5. Мате­ма­ти­­ка, област на висше обра­зо­вание 4. Природни науки, ма­те­ма­ти­ка и информатика във Фа­култета по математика и ин­фор­матика при Плов­див­ския уни­вер­ситет „Паисий Хи­лен­дар­ски“, открита съгласно чл. 81, ал. 1, т. 2г и ал. 8 от Закона за вис­ше­то образо­ва­ние (ЗВО).

6. ФС прие следното предложение: в срок до 25.02.2015 г. (сряда) да се подадат в Деканата заявки за предстоящата изпитна сесия, за редовно обучение.  

7. ФС прие следното предложение във връзка с провеждането на ОС на ФМИ: всички щатни преподаватели, които на 4 март 2015 г. (сряда) имат занятия от 13:00 ч. до 16:00 ч. да проведат планираните занятия в друго време, след съгласуване със студентите.

8. ФС прие: във връзка с провеждането на 44-та Пролетна конференция на СМБ от 02.04.2015 до 06.04.2015 г. в СОК „Камчия“ е необходимо ръководителите на катедри да представят в Деканата до 27.02.2015 г. списъци на желаещите от поверената им катедра. Ще се командироват само тези, които са платили членския си внос; в Деканата се попълват и регистрационни карти.

9. Проф. Рахнев информира членовете на ФС за заповедта на Ректора на ПУ, съгласно която от 01.02.2015 г. главните асистенти (във ФМИ те са 6 души), които, ако в срок до 4 години от влизането в сила на Закона за развитието на академичния състав в Република България не придобият образователната и научна степен „доктор“, се преназначават на академичната длъжност „асистент“.

10. ФС прие: следващото заседание на ФС да бъде на 18.03.2015 г.

 

Вярно с оригинала: /Н. Милева/

Подпис:  /п/
ПРОФ. Д-Р АСЕН РАХНЕВ
Декан на ФМИ                                                                     

Подпис: /п/
Надя Милева
Протоколчик

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ