Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Декански съвет 2014 година протокол № 45 / 12.02.2014    English
Факултет по математика и информатика - протокол № 45 / 12.02.2014

ПРОТОКОЛ № 45 / 12.02.2014

От Декански съвет на Факултет по математика, информатика и ИТ,
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“

Днес, 12.02.2014 г. (сряда) от 12:00 ч. се проведе Декански съвет на ФМИИТ.
Присъстват: проф. д-р Асен Рахнев, проф. д-р Антон Илиев, доц. д-р Христо Крушков, проф. д-р Коста Гъров, проф. д-р Манчо Манев,  и Тодор Чаушев, рък. звено УКЗ.

ДНЕВЕН РЕД:

 1. Обсъждане дневния ред на ФС.
 2. Разни.

РЕШЕНИЕ 1: ДС прие следния дневен ред за ФС на 19.02.2014 г.:

ДНЕВЕН РЕД:

 1. Учебни.
  • утвърждаване на избираеми и факултативни дисциплини за Пролетния триместър;
   
 2. Докторанти.
  • отчети;
  • смяна на научен ръководител;
  • възстановяване на докторантура;
  • зачисляване в докторантура, избор на научни ръководители, утвържда­ване на теми, срок на обучение и индивидуални планове за работа; 
  • научни журита.
 3. Хонорувани преподаватели.
 4. Разни.
  • трудов договор;
  • предложение за промяна на член на Управителния съвет на НПД;
  • съобщение за предстоящата акредитация;
  • за учебните програми – в срок до 28.02.2014 г. ръководителите на катедри да се подпишат в Деканата;
  • съобщение за комисиите за ДИ;
  • съобщение – в срок до 04.03.2014 г. (вторник) да се подадат заявки в Деканата за предстоящата изпитна сесия за редовно обучение
  • атестиране - съобщение.

РЕШЕНИЕ 2: ДС прие и предлага на ФС да утвърди следните избираеми (28 за редовно и 7 за задочно обучение) и факултативни дисциплини за бакалаврските специалности, за Пролетен триместър на учебната 2013/2014 година:

А) РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ
Алгебрични и трансцендентни уравнения и неравенства, проф. Тодор Желязков;     
Приложна алгебра, проф. Стоил Миховски;
Различни подходи в геометрията, доц. Пенка Рангелова;
Приложение на математиката в икономиката, доц. д-р Добринка Грибачева;
Науката в еволюцията на човечеството, доц. Кирил Коликов, гл. ас. Йордан Епитропов;
Итерационни методи за корени на полиноми, проф. Петко Пройнов, ас. Слав Чолаков;
Теория на неподвижните точки, проф. Петко Пройнов;
Метрични пространства, доц. д-р Боян Златанов;
Преобразование на Лаплас и приложения, доц. Иванка Касандрова, доц. Атанаска Георгиева;
Приложен функционален анализ, проф. Степан Костадинов, доц. Андрей Захариев, доц. Атанаска Георгиев;
Векторен анализ, доц. Георги Костадинов;
Приложна теория на игрите, доц. Андрей Захариев, доц. Атанаска Георгиева;
Математически проблеми в добавена реалност, доц. Дойчин Бояджиев, гл.ас.д-р Петър Копанов;
Оптимизационни модели и алгоритми, доц. Дойчин Бояджиев;
Системи уравнения, доц. Румяна Маврова;
Програмиране в среда Arduino за напреднали, проф. Георги Тотков, гл.ас.д-р Светослав Енков;   
Приложна финансова математика, проф. д-р Николай Кюркчиев;
Апроксимации и синтез на антени в програмната среда MATHEMATICA, проф. Николай Кюркчиев;
Компютърни презентации с LaTeX,доц. Ангел Голев, гл. ас. д-р Кремена Стефанова;
Киберсигурност и устойчив бизнес, доц. Евгения Ангелова, гл. ас. д-р Георги Шарков;
Техники за изграждане на „FrontEnd” приложения, доц. Христо Крушков, ас. Стоян Черешаров;
Системен анализ, доц. Димчо Димов;
Графични стандарти: OpenGL, доц. Димчо Димов, гл. ас. д-р Александър Пенев;
Инвестиране и лични финанси, проф. Асен Рахнев, хон. ас. Светлозар Гледачев;
Въведение в разработката на игри с UDK (Unreal 3 GameEngine), доц. Христо Крушков, хон. ас. Стефан Ставрев;
PHP за напреднали – 3 част, доц. Христо Крушков, Георги Гроздев(управител на фирма „Вискомп“ ЕООД), Атанас Василев (старши програмист във фирма „Вискомп“ ЕООД);
Нестандартни задачи за подготовка за математически олимпиади, доц. Дойчин Бояджиев, гл. ас. д-р Петър Копанов;
JAVASCRIPT в дълбочина – 3 част, доц. Владимир Шкуртов, хон. ас. Михаил Петров.

Б) РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ
Програмиране в среда Arduino, проф. Георги Тотков, гл. ас. д-р Светослав Енков;
Въведение в биоинформатиката, проф. Антон Илиев;
Математически текстообработващи програми, доц. Ангел Голев, гл. ас. д-р Кремена  Стефанова;
Основи на РНР, доц. Елена Сомова, док-т Йордан Енев;
Киберсигурност и устойчив бизнес, доц. Евгения Ангелова, гл. ас. д-р Георги Шарков;
Преобразование на Лаплас и приложения, доц. Иванка Касандрова, доц. Атанаска Георгиева
Приложна теория на игрите, доц. Андрей Захариев, доц. Атанаска Георгиева.

В) ФАКУЛТАТИВНИ ДИСЦИПЛИНИ
Руски език – 3 част, гл. ас. Петранка Савова.

РЕШЕНИЕ 3: ДС прие и предлага на ФС да утвърди следните избираеми за магистърските специалности за Пролетен триместър на учебната 2013/2014 година:
Равновесни икономически модели, проф. Манчо Манев, гл.ас.д-р Асен Христов;
Изкуството на стратегията чрез теория на игрите, проф. Снежана Христова.

РЕШЕНИЕ 4: ДС прие: проф. д-р Антон Илиев Илиев да бъде избран за член на Управителния съвет на поделение "Научна и приложна дейност" към ПУ „Паисий Хилендарски“ на мястото на доц. д-р Владимир Славчев Шкуртов.


ПРОФ. Д-Р АСЕН РАХНЕВ
Декан на ФМИИТ

НАДЯ МИЛЕВА
Протоколчик                      

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ