Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Факултетен съвет 2014 година Протокол № 31 / 23.04.2014    English
Факултет по математика и информатика - Протокол № 31 / 23.04.2014

 ПРОТОКОЛ № 31/23.04.2014 г.

 

От Факултетен съвет на Факултет по математика и информатика,

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”

 

Днес, 23 април 2014 г. /сряда/ от 13:00 ч., се проведе Факултетен съвет на Факултет по математика и информатика.

Списъчен състав: 35.

Хабилитирани: 27.

Присъстват: проф. д.м.н. Снежана Георгиева Христова, проф. д.м.н. Степан Иванов Костадинов, проф. д-р Антон Илиев Илиев, проф. д-р Асен Кънчев Рахнев, проф. д-р Димитър Георгиев Мекеров, проф. д-р Манчо Христов Манев, проф. д-р Коста Андреев Гъров, проф. д-р Николай Веселинов Кюркчиев, проф. д-р Петко Димитров Пройнов, проф. д-р Снежана Георгиева Гочева-Илиева, проф. д-р Станимир Недялков Стоянов, доц. д-р Ангел Атанасов Голев, доц. д-р Андрей Иванов Захариев, доц. д-р Боян Георгиев Златанов, доц. д-р Веска Пенчева Нончева, доц. д-р Владимир Славчев Шкуртов, доц. д-р Дойчин Тодоров Бояджиев, доц. д-р Евгения Делчева Ангелова, доц. д-р Елена Петрова Сомова, доц. д-р Люба Иванова Попова, доц. д-р Неделчо Велев Милев, доц. д-р Недялка Георгиева Казакова, доц. д-р Пенка Петрова Рангелова, доц. д-р Христо Димитров Крушков, гл. ас. д-р Ася Георгиева Стоянова-Дойчева, гл. ас. д-р Марта Костадинова Теофилова, гл. ас. д-р Петър Иванов Копанов, ас. д-р Елена Христова Тодорова, док-т Даниела Ваклушева Димитрова, док-т Мария Тонкова Василева, Орлин Атанасов Янакиев - студент, Тодор Георгиев Чаушев – рък. звено УКЗ.

Отсъстват: доц. д-р Теменужка Пенева Пенева - майчинство, доц. д-р Георги Димитров Костадинов, доц.     д-р Кирил Христов Коликов и Цветомир Иванов Андреев - студент.

Съставът на ФС се редуцира до 34 души.

 

ДНЕВЕН РЕД:

  1. Предложения във връзка с приемането на нов "Правилник за устройството и дейността на Пловдивския университет "Паисий Хилендарски".
  2. Докторанти.
  3. Отчети на Факултетни комисии.
  4. Разни.
  5. Избор за академичната длъжност "Професор".

 

РЕШЕНИЯ: 

1. ФС прие единодушно становище на Факултета по математика и информатика, относно проекта от 22.03.2014 г. на Правилник за устройството и дейността на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“. (Приложение 1)

2. ФС утвърди следната промяна на темата на дисертационния труд на Лозанка Спиридонова Тренкова, редовен докторант към катедра "Математически анализ", съгласно чл. 15, ал. (4) от ППЗРАСРБ и чл. 20, ал. (4) от ПРАС на ПУ: от "Качествени и приближени методи за някои специални видове диференциални уравнения" на "Абстрактни уравнения от Волтеров тип и приложения".  

3. ФС прие отчета за третата година от подготовката на Лозанка Спиридонова Тренкова, редовен докторант към катедра „Математически анализ”, съгласно мнението на научния ръководител доц. д-р Атанаска Тенчева Георгиева.

4. ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „Математически анализ”: да се атестира с оценка Мн. добър (5.00) Лозанка Спиридонова Тренкова за работата си през третата година от подготовката.

5. ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „Математически анализ“: да бъде отчислена от докторантура с право на защита Лозанка Спиридонова Тренкова, редовен докторант към катедра „Математически анализ“, считано от 01.03.2014 година.

6. ФС прие отчета за първата година от подготовката на Елиза Михран Петрова, докторант на самостоятелна подготовка към катедра „Обучение по математика, информатика и информационни технологии”, съгласно мнението на научния ръководител проф. д.п.н. Сава Иванов Гроздев.

7. ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „Обучение по математика, информатика и информационни технологии”: да се атестира с оценка Отличен (6.00) Елиза Михран Петрова за работата си през първата година от подготовката.

8. ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „Обучение по математика, информатика и информационни технологии “: да бъде отчислена от докторантура с право на защита Елиза Михран Петрова, докторант на самостоятелна подготовка към катедра „Обучение по математика, информатика и информационни технологии “, считано от 23.04.2014 година.

9. ФС прие отчета за третата година от подготовката на Даниела Ваклушева Димитрова, редовен докторант към катедра „Компютърни технологии”, съгласно мнението на научния ръководител проф. д-р Коста Андреев Гъров.

10. ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „Компютърни технологии”: да се атестира с оценка Отличен (6.00) Даниела Ваклушева Димитрова, редовен докторант към катедра "Компютърни технологии" за работата си през третата година от подготовката.

11. ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „Компютърни технологии“: да бъде отчислена от докторантура с право на защита Даниела Ваклушева Димитрова, редовен докторант към катедра „Компютърни технологии “, считано от 01.04.2014 година.

12. ФС прие отчета на Факултетната комисия по качество за периода ноември 2013 – март 2014 година.

13. ФС прие отчета на Факултетната комисия по атестация за периода ноември 2013 – март 2014 година.

14. Проф. Манев информира членовете на ФС, че от 7 – 9 май предстои посещение на ЕГ по акредитация по направление 4.5. Математика, а на 13, 14 май е посещението на ЕГ по акредитация за всички докторантури по направление 1.3. Педагогика на обучението по ...

15. Проф. Манев направи следното съобщение: в срок до 25.04.2014 г. ръководителите на катедри да изпратят предложение за експерт към Постоянната научно-експертна комисия по математика и информатика към Фонд „Научни изследвания“ на МОН.

16. Проф. Илиев запозна членовете на ФС със заключителната част от доклада на комисията за акредитация по направление 4.6. Информатика и компютърни науки, а именно: приети са всички неща, които са направени за следакредитационния период; няма забележки по приетия  доклад-самооценка по 4.6.; комисията е твърдо „ЗА“ предложения от нас капацитет по това направление; направени са следните препоръки: да се повиши публикационната дейност в областта на информатиката и компютърните науки; да се повиши активността на академичния състав за участие в научноизследователски проекти с външно финансиране; да се увеличи делът на информатичните курсове в списъка на изборните и факултативните дисциплини.

17.  ФС прие: в срок до 10.05.2014 г. ръководителите на катедри да изпратят по електронната поща разпределението на часовете по специалности, за учебната 2014/2015 година на следните имейли:

mmanev@uni-plovdiv.bg;

nmileva@gmail.com;

gerry.koleva@fmi-plovdiv.org

18.  Проф. Рахнев информира членовете на ФС за поредното ДТВ, което е основно за "точки наука“.

19.  ФС прие: на 07.05.2014 г. (сряда) от 13:00 ч. ще е поредното заседание на ФС на ФМИ.

20. Факултетният съвет на Факултета по математика и информатика при Пловдивския университет Паисий Хилендарски” избра доц. д-р Пенка Петрова Рангелова за академичната длъжност „професор” по област на висше образование 1. Педагогически науки; професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по ... (Методика на обучението по математика), към катедра "Обучение по математика, информатика и информационни технологии, по обявения конкурс в ДВ, брой 108 от 17.12.2013 г.

 

Подпис: /п/

ПРОФ. Д-Р АСЕН РАХНЕВ

Декан на ФМИ

 

Подпис: /п/

Надя Милева

Протоколчик

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ