Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Специалности и учебни планове Магистърски програми Характеристики Обучение по информационни технологии в началното училище-1г - преди 2017    English
Факултет по математика и информатика - Обучение по информационни технологии в началното училище-1г - преди 2017

УЧЕБЕН ПЛАН

КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА
НА СПЕЦИАЛНОСТ
«ОБУЧЕНИЕ ПО ИНФОРМАЦИОННИ
ТЕХНОЛОГИИ В НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ»

Специалността „Обучение по информационни технологии в началното училище” е от об­ласт­та на висше образование 1. Педагогически нау­ки,по про­­фесионалното направление 1.3. Пе­да­­г­о­ги­ка на обучението по .... Обу­че­ни­ето по специалността за об­ра­зо­ва­­телно-квалификационна сте­­пен „Ма­гистър” има редовна и задочна фор­ма с продължителност 1 година. Завър­ши­лите магистри по та­зи спе­ци­­алност придобиват квалификация „Учител по ин­фор­ма­ци­он­ни тех­­но­ло­гии в на­чал­ното училище”.  
Обща характеристика на специалността. В програмата са застъпени основните поз­на­ния, необходими на учителите в началния етап на основната образователна степен за успешно пре­по­даване на предмета „Информационни технологии” в начално училище, съгласно дър­жав­ните образователни изисквания на МОМН за началния етап на основната образователна сте­пен. Освен необходимите научни познания в областта на информационните технологии, учебният план предвижда и усвояване на умения за успешно преподаване и прилагане на информационни тех­нологии в началното училище. Практическите умения включват усвояване на приложни програмни продукти за текстообработка, електронни таблици, обработка на гра­фич­ни изображения и звук, работа с и администриране на персонален компютър и мрежа от пер­со­нал­ни компютри, представяне на информация пред публика, работа в екип и интегриране на дейности, реализирани чрез различни приложни програмни продукти. Особено внимание се отделя на обучението, ба­зи­ра­но на проекти и на съвременните информационни технологии в образованието. Застъпено е и изу­ча­ване на методическите аспекти на учебната дисциплина „Информационни технологии” в началното учи­лище. В учебния план са застъпени и избираеми дисциплини, които дават възможност на сту­ден­тите сами да определят своята тясна специализация в зависимост от личните си интереси. Обу­че­нието завършва с писмен държавен изпит или защита на дипломна работа, която дава въз­мож­ност за самостоятелно решаване на актуален преподавателски проблем с практическа насоченост.
Kомпетентности на дипломираните по специалността. Всеки дипломиран учител по  информационни технологии в началното училище тряб­­ва да е придобил следните ключови знания и умения: да използва уверено и критично технологиите на информационното общество, да познава и правилно разбира природата, ролята и възможностите на информатиката и информационните технологии, да моделира практически и учебни си­ту­­ации и да ги решава с помощта на компютри или компютърни мрежи, да използва знанията си по информационни технологии в педагогическата практика. Това са ключовите учебни резултати, които в различна сте­пен реф­лек­ти­рат вър­ху специфични ком­пе­тен­тности от следния списък:

 • Умение да се извършва логически и дидактически анализ на понятия от информатиката и информационните технологии, да се разкриват връзките между понятията и да се избира подходяща методика за изучаване на конкретните понятия;
 • Умение да се използват основни компютърни програми за обработка на текстове, електронни таблици, компютърна графика, съхраняване и управление на информация;
 • Способност да се търси, събира и обработва информация, която да се използва по критичен и систематичен начин, да се оценява нейната актуалност и да се разграничава истинското от виртуалното, като в същото време се разпознават връзките между двете;
 • Способност да се  използват интернет-базирани услуги, за търсене и разбиране на сложна информация;
 • Умение да се използват инструменти за създаване на електронно учебно съдържание и приложението му в педагогическата практика;
 • Способност да се използват технологиите на информационното общество за подпомагане на творчеството и новаторството на учениците;
 • Готовност да се занимава с нови задачи от нови области на информатиката, информационните технологии, педагогиката и психологията;
 • Умение да се разработват дидактически материали и определяне мястото на използването им в учебния процес по информационни технологии и други учебни дисциплини;
 • Умение да създават условия за възникване на подходящи дидактически проблемни ситу­ации, които да оползотворяват успешно в учебния процес;
 • Притежават игрова култура в информационна среда;
 • Умение  да се интегрират различни информационни дейности и технологии;
 • Умение за работа в екип при реализиране на проекти с помощта на информационни технологии.

 Перспективи за реализация. Завършилите тази магистърска програма ще могат да пре­по­да­ват успешно предмета „Информационни технологии” в началното училище. Те могат да бъдат ръ­ководители на компютърни кабинети и биха могли да подпомагат колегите си по отношение на раз­работването на компютърни учебни помагала по различни учебни предмети, изучавани в началното училище. Така завършилите тази магистърска програма ще бъдат добре под­готвени за промените в българското образование, които настъпиха след присъединяването на стра­ната ни към Европейския съюз. Те имат въз­мож­ност да про­дъл­жат обу­че­ни­ето си за об­­ра­зователната и научна степен „Доктор” и да се реа­ли­зи­рат като пре­по­да­­ва­те­ли и на­уч­ни ра­бот­ни­ци във висши училища и научни институти.
Условия за прием по специалността. Приемат се кандидати, които притежават бака­ла­вър­ска или магистърска степен, която осигурява учителска правоспособност за началния етап на ос­нов­ната образователна степен. Кандидатите трябва да имат успех не по-малко от Добър от дип­ло­ма­та за завършена степен на висшето образование. Приемът се провежда чрез конкурс по до­ку­мен­ти.
Учебният план е актуализиран през септември-декември 2013 г. в изпълнение на проект на Европейския социален фонд: BG051PO001-3.1.07-0009; № Д01-3609/19.02.2013 г. „Повишаване на качеството на обучение по информатика и ИКТ във ФМИ при ПУ чрез създаване и прилагане на устойчив модел за актуализация на учебните планове и програми, съобразно стратегията на ЕС за растеж „Европа 2020“ и изискванията на трудовия пазар“.

Учебният план е актуализиран с решение на:

Факултетен съвет (Протокол № 27 / 11.12.2013 г.)

Декан на ФМИ:

проф. д-р Асен Рахнев

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ