Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Катедрен съвет Алгебра и геометрия Решения на КС 2014 Протокол №22    English
Факултет по математика и информатика - Протокол №22

ПРОТОКОЛ №22
от Катедрен съвет на катедра „Алгебра и геометрия” 


На 20.01.2014 г. от 10:00 ч. 236 с. з. на ФМИИТ се проведе заседание на Катедрения съвет на катедра „Алгебра и геометрия”. 

Присъстват членовете на КС: проф. д-р Манчо Манев (ръководител катедра), проф. д-р Димитър Мекеров, доц. д-р Добринка Грибачева, гл. ас. д-р Марта Теофилова, гл. ас. д-р Асен Христов, гл. ас. Йордан Епитропов и гл. ас. Иванка Градева. 

Отсъстват членовете на КС: доц. д-р Кирил Коликов, гл. ас. д-р Ива Докузова.

Освен това присъстват без право на глас: проф. дмн Нако Начев и докторантът Стефан Божков.

ДНЕВЕН РЕД: 

   1. Учебни. 
   2. Избор на научно жури.
   3. Други. 

По точка 1. 

Ръководителят на катедрата предложи за обсъждане започването на настоящия Б триместър. Също така напомни на проф. Начев за годишния отчет, който докторантката му трябва да предаде. По тази точка не бяха констатирани проблеми.

По точка 2. 

Ръководителят на катедрата прочете предложение за разширен състав на научно жури, което след това предложи за разискване. Проф. Мекеров изказа мнение, че предложеното жури е достатъчно авторитетно по научната специалност на конкурса, което е чест за катедрата.

Във връзка с откриването и провеждането на конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” в катедра „Алгебра и геометрия” на Факултета по математика, информатика и информационни технологии на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски” по: област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика; научна специалност Геометрия и топология, обявен в ДВ, бр. 108 от 17.12.2013 г., КС прие единодушно да се внесе за утвърждаване от Факултетния съвет следния състав на научно жури: 

Външни членове за Пловдивския университет:

1. Чл.-кор. проф. дмн Олег Кръстев Мушкаров – ИМИ на БАН, София; 4. Природни науки, математика и информатика; 4.5. Математика; научна специалност „Геометрия и топология”; 

2. Проф. дмн Грозьо Станилов Иванов – пенсионер, СУ „Св. Климент Охридски”; 4. Природни науки, математика и информатика; 4.5. Математика; научна специалност „Геометрия и топология”;

3. Проф. дмн Стефан Петров Иванов – СУ „Св. Климент Охридски”; 4. Природни науки, математика и информатика; 4.5. Математика; научна специалност „Геометрия и топология”;

4. Проф. дмн Йохан Тодоров Давидов – ИМИ на БАН, София; 4. Природни науки, математика и информатика; 4.5. Математика; научна специалност „Геометрия и топология”; 

5. Проф. д-р Веселин Тотев Видев – Тракийския университет, Стара Загора; 4. Природни науки, математика и информатика; 4.5. Математика; научна специалност „Геометрия и топология”.

Вътрешни членове за Пловдивския университет:

1. Проф. д-р Манчо Христов Манев – ПУ „Паисий Хилендарски”; 4. Природни науки, математика и информатика; 4.5. Математика; научна специалност „Геометрия и топология”.

2. Доц. д-р Георги Димитров Костадинов – ПУ „Паисий Хилендарски”; 4. Природни науки, математика и информатика; 4.5. Математика; научна специалност „Геометрия и топология”.

Резервни членове:

1. Доц. д-р Людмила Стефанова Филипова – ТУ-София, Филиал Пловдив; 4. Природни науки, математика и информатика; 4.5. Математика; научна специалност „Геометрия и топология” – външен;

2. Доц. д-р Пенка Петрова Рангелова – ПУ „Паисий Хилендарски”; 4. Природни науки, математика и информатика; 4.5. Математика; научна специалност „Геометрия и топология” – вътрешен.

По точка 3. 

Ръководителят на катедрата:

a) напомни на членовете на катедрата да актуализират съдържанието на материалната книга за часовете, като попълнят своевременно информацията за часове през А триместър и I семестър на 2013/14 уч. г.;

b) съобщи, че предстои акредитация на докторантските програми по повечето научни специалности, във връзка с което членовете на катедрата трябва да актуализират съдържанието на справките си за научна и учебна дейност.

Поради изчерпване на дневния ред Катедреният съвет бе закрит. 

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ