Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Проекти Проект № BG051РО001-3.1.07-0009    English
Факултет по математика и информатика - Проект № BG051РО001-3.1.07-0009

 

Обща цел на проекта

Създаване на пряка връзка между ръководствата и факултетните съвети на висшите училища, в това число и ПУ "Паисий Хилендарски" чрез Факултет по математика и информатика, от една страна, и ръководствата на работодателските организации, големи предприятия и ключови експерти от друга, в това число БАСКОМ, които съвместно да предефинират и актуализират образователните програми в системата на висшето образование.

Новини и дейности по проекта:

 

 

 

"Тази интернет страница е изготвена с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. Пловдивският университет "Паисий Хилендарски" носи цялата отговорност за съдържанието на уебстраницата, което при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Министерство на образованието и науката. Схема BG051PO001-3.1.07 "Актуализиране на учебните програми във висшето образование в съответствие с изискванията на пазара на труда."
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ