Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Специалности и учебни планове Магистърски програми Характеристики Софтуерни технологии-1г    English
Факултет по математика и информатика - Софтуерни технологии-1г

УЧЕБЕН ПЛАН

КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА
НА СПЕЦИАЛНОСТ
«СОФТУЕРНИ ТЕХНОЛОГИИ» 

Специалността „Софтуерни технологии” е от областта на висше образование 4. Природни на­­у­­ки, ма­те­ма­тика и ин­форматика по про­­фесионалното направление 4.6. Ин­фор­ма­ти­ка и ком­пю­­търни науки. Обу­че­ни­ето по специалността за об­ра­зо­ва­­телно-квалификационна сте­пен „Ма­гис­тър” има редовна фор­ма с продължителност 1 година за бакалаври по специалности от про­фе­си­о­налните направления Информатика и компютърни науки, Математика, както и от специалности Математика и информатика или Биоинформатика и 2 години за бакалаври от всички други специалности. Завър­ши­лите магистри по тази специалност при­добиват про­фе­си­онална квалификация „Информатик”.  

Обща характеристика на специалността. Програмата има за задача да задълбочи, про­фи­лира и специализира знанията и уменията на обучаемите в областта на съвременните софтуерни технологии, използващи Интернет и глобални комуникационни мрежи. Програмата акцентира върху усвояване на ин­стру­менти, техники и методи за успешна разработка на софтуер, използваем в различни проблемни области, и по-специално Интернет базирани приложения с многослойна архитектура, използващи релационни бази данни.
В първата година на двугодишната програма се усвояват базови знания, необходими на профе­си­о­нал­ни­те информатици за изучаването и анализиране на информационни процеси, създаване на информационни и модели, анализ и прилагане на софтуерни и информационни технологии, разбиране на проблемите на ин­формационното обслужване, прилагане на съвременни методи и системи за проектиране, разработване и внед­ряване на програмни продукти.

Програмата е съобразена със съвременните тенденции за обучение на магистри и с пре­по­ръ­­ките на Европейската комисия посредством включване на елементи на проектно-ориентирано обу­чение и прилагане на смесени форми на обучение (blended learning) с ефективното използване на образователния портал. В едногодишната програма (и във втората година от обучението на двугодишната програма) се прилага следната схема:

-      Първи триместър: базово обучение, включващо 3 базови дисциплини и практикум – целта е индивидуално усвояване на основни техники и технологии за разработване на софтуер;
-      Втори триместър: специализирано обучение, включващо избираеми дисциплини и практически проект -  целта е прилагане на усвоените знания в реализацията на конкретен софтуерен проект, като се насърчава работата в екип. Избираемите дисциплини са динамично допълнение към базовите, предоставящи възможност за включване на актуални теми в обучението;
-      Трети триместър: проектно-ориентирано обучение, включващо практически проект и разработване на дипломна работа или подготовка за държавен изпит – продължение и финализиране на специализираното обучение. Студентите имат възможност да демонстрират наученото в магистърската програма. Дипломната работа може да се разработва като продължение на практическия проект. При подготовката за държавния изпит се прилага също проектно-ориентиран под­ход. Студентите се подготвят да решават практически задачи на основата на пред­ва­рително подготвен конспект. Държавният изпит се състои в решаване на практически проблем. 

Kомпетентности на дипломираните по специалността. При завършване на магистър­ска­­та сте­пен на специалността студентът трябва да е способен:
-      да разработва, внедрява и използва програмни продукти и информационни системи в различни области на човешката дейност;
-      да прилага най-новите информационни технологии в различни сфери от обществения жи­вот;
-      да моделира, проектира и създава софтуерни приложения.
Наред с информатичната и математическа компетентности характерни за професионалното на­прав­ление, всеки дипломиран студент тряб­ва да е придобил и следните ключови умения и ком­пе­тен­т­ности:
-      Способност за логическо мислене и моделиране на реални процеси.
-      Способност за работа в екип.
-      Способност за самостоятелно търсене на информация и натрупване на допълнителни знания.
-      Познания за специфични програмни езици или софтуер.
-      Умения за работа с езици и среди за програмиране в Интернет.
-      Умения за интегриране на бази от данни в уеб среда.

Перспективи за реализация. Завършилите специалността са подготвени да разработват софтуерни продукти за различни приложни области, прилагайки съвременни софтуерни технологии. Успешно завършилите магистърската програма имат въз­мож­ност да про­дъл­жат обу­че­ни­ето си в об­ра­зователната и научна степен „Доктор”, което би им разкрило перспектива за реализация като пре­по­да­­ва­те­ли и на­уч­ни ра­бот­ни­ци във висши училища и научни институти.

Условия за прием по специалността. Кандидатите трябва да имат успех не по-малко от Добър от дип­ломата за завършена степен на висшето образование. Приемът се провежда чрез конкурс по до­кументи. 

 

Документът е актуализиран с решение на ФС на ФМИ – Протокол № 6 / 30.03.2016 г.

 

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ