Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Специалности и учебни планове Магистърски програми две години Приложна математика    English
Факултет по математика и информатика - Приложна математика
 

Утвърден от
РЕКТОР:
(Проф. д-р Запрян Козлуджов)
Протокол на Академичния съвет №18/24.04.2017 г.

УЧЕБЕН ПЛАН

Област на висше образование: ПРИРОДНИ НАУКИ, МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА (4)
Професионално направление: МАТЕМАТИКА (4.5)
Специалност:

ПРИЛОЖНА МАТЕМАТИКА

Образователно-
квалификационна степен:
МАГИСТЪР
Професионална квалификация: МАТЕМАТИК
Форма на обучение: РЕДОВНА
Продължителност на обучението: 2 ГОДИНИ
  ДЕКАН на ФМИ:
  (проф. д-р Антон Илиев)
  Протокол на Факултетния съвет № 17/19.04.2017 г.

ХОРАРИУМ НА УЧЕБНИЯ ПЛАН:

Дисциплини А Л Лс У Ус Лб Лбс СП О К ФИ Г Тр Н
ПЪРВА АКАДЕМИЧНА ГОДИНА 310 180 18 50 5 80 8 1490 1800 60        
Есенен триместър 100 60 6 30 3 10 1 530 630 21        
Линейна алгебра 40 20 2 20 2 0 0 200 240 8 И 1 Е 1
Програмиране 30 20 2 0 0 10 1 150 180 6 И 1 Е 1
Дискретна математика 30 20 2 10 1 0 0 180 210 7 И 1 Е 1
Зимен триместър 100 60 6 0 0 40 4 440 540 18        
Аналитична геометрия 40 20 2 0 0 20 2 200 240 8 И 1 З 2
Бази от данни 30 20 2 0 0 10 1 90 120 4 И 1 З 2
Статистически софтуер 30 20 2 0 0 10 1 150 180 6 И 1 З 2
Пролетен триместър 110 60 6 20 2 30 3 520 630 21        
Иконометрия 30 20 2 0 0 10 1 150 180 6 И 1 П 3
Математически анализ 40 20 2 20 2 0 0 200 240 8 И 1 П 3
Обектно-ориентирано програмиране 40 20 2 0 0 20 2 170 210 7 И 1 П 3
ВТОРА АКАДЕМИЧНА ГОДИНА 360 240 24 0 0 120 12 1500 1800 62        
Есенен триместър 150 90 9 0 0 60 6 480 630 21        
Практически приложения на финансовата математика 50 30 3 0 0 20 2 160 210 7 И 2 Е 4
Приложни информационни системи 50 30 3 0 0 20 2 160 210 7 И 2 Е 4
Практически приложения на застрахователната математика 50 30 3 0 0 20 2 160 210 7 И 2 Е 4
Зимен триместър 130 90 9 0 0 40 4 350 480 16        
Математически модели в бизнеса и науката 50 30 3 0 0 20 2 130 180 6 И 2 З 5
Компютърни алгебрични системи 50 30 3 0 0 20 2 130 180 6 И 2 З 5
Избираема дисциплина №1 30 30 3 0 0 0 0 90 120 4 ТО 2 З 5
Пролетен триместър 80 60 6 0 0 20 2 670 750 25        
Приложения на алгоритми от числения анализ 50 30 3 0 0 20 2 130 180 6 И 2 П 6
Избираема дисциплина №2 30 30 3 0 0 0 0 90 120 4 ТО 2 П 6
Подготовка и полагане на държавен изпит или разработване и защита на дипломна работа 0 0 0 0 0 0 0 450 450 15 И 2 П 6
ОБЩО 670 420 42 50 5 200 20 2990 3660 122        
 

ОЗНАЧЕНИЯ КЪМ ХОРАРИУМА НА УЧЕБНИЯ ПЛАН:
А – аудиторни часове; Л – лекции; Лс – лекции седмично; У – семинарни упражнения; Ус – семинарни  упражнения седмично; Лб - лабораторни упражнения; Лбс - лабораторни упражнения седмично; СП – само-подготовка; О – общо;  К – ECTS кредити; ФИ – форма на изпитване; Г – академична година; Тр – триместър; Н – номер на триместъра;  И – изпит; ТО – текуща оценка; Е – есенен, З – зимен, П – пролетен

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ