Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Специалности и учебни планове Бакалавърски програми Характеристики Бизнес Информационни Технологии    English
Факултет по математика и информатика - Бизнес Информационни Технологии

 УЧЕБЕН ПЛАН (РЕДОВНО / ЗАДОЧНО

 

КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА
НА СПЕЦИАЛНОСТ
«БИЗНЕС ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ»

Специалността „Бизнес информационни технологии” е от областта на висше образование 4. При­­родни науки, математика и ин­форматика по про­­фесионалното направление 4.6. Ин­форма­ти­­ка и компютърни науки. Обучението по специалността за об­ра­зо­ва­телно-квалификационна сте­пен „Бака­ла­вър” има редовна и задочна форма с продължителност 4 години. За­­­вършилите ба­ка­лав­ри по тази специалност придобиват про­фесионална квалификация „Информатик“. 

Обща характеристика на специалността. Специалността акцентира върху ефективното използване и прилагане на информатиката и информационните технологии за подпомагане на бизнес операциите и вземането на решения в софтуерното производство, индустрията и финансите. Специалността осигурява базова широкопрофилна подготовка по информационни тех­но­ло­гии в различни области на човешката дейност чрез задължителните фундаментални дисциплини, вклю­чени в учебния план. С избираемите дисциплини студентите се подготвят по-задълбочено в из­бра­на от тях област на информатиката и информационните технологии, а с факултативните дис­ци­пли­ни могат да изучават специализирани курсове в областта на математиката, икономиката, бизнеса, пра­во­то, психологията, езиковото обучение и други. Практиката по специалността и преддипломният стаж се провеждат в сътрудничество с авторитетните работодателски организации БАСКОМ и „Клъстер информационни и комуникационни технологии Пловдив”, както и с банкови, финансови и административни институции. Те осигуряват необходимата подготовка на студентите за реализация на трудовия пазар.

Завършилите специалността при­те­жа­ват задълбочени познания върху основите на информационните процеси, модели и системи, анализа и прилагането на програмни и информационни технологии, про­блемите на информационното обслужване, съвременните методи и системи за проектиране, раз­ра­бот­ване, внедряване и използване на програмни продукти и информационни системи в области като:  финанси и счетоводство, пра­во, банковото дело, застрахователно дело, икономика, маркетинг и др. Завършилите специалността имат базови  математически познания, необходими за квалификацията им, от областта на линейна ал­геб­ра, аналитична геометрия, финансовата, застрахователната и други дялове на приложната математика. Освен необ­хо­ди­ми­те научни познания, учебният план предвижда придобиване на основни технически умения за при­ла­гане на информационни технологии в различни сфери от обществения живот. В процеса на обучение студентите придобиват и допълнителни умения и знания като самостоятелно търсене на необ­ходима информация в литературни източници и в Интернет, мултимедийно представяне и защита на различни проекти, доклади и съобщения, работа в екип, достатъчно добро владеене на английски език в областта на изучаваната специалност.

Компетентности на дипломираните по специалността. При завършване на бака­ла­вър­ска­­та сте­пен на специалността студентът трябва да е способен:

 • да показва задълбочени познания върху за информационните процеси, модели и сис­теми, анализа и прилагането на програмни и ин­фор­ма­ционни технологии;
 • да внедрява и използва програмни продукти и информационни системи в области като: управление, финанси и счетоводство, организация и оптимизация на производството, пра­во­, банково дело, застрахователно дело и др.;
 • да прилага най-новите информационни технологии в различни сфери от обществения жи­вот;
 • да използва инструменти за оценка на системи за финансови инвестиции, застрахователни програми и бизнес пла­но­ве;
 • да моделира, проектира и създава софтуерни приложения.

Наред с информатичната и математическа компетентности, характерни за професионалното на­прав­­ление, всеки дипломиран студент тряб­ва да е придобил и следните ключови умения и ком­пе­тен­тности:

 • Способност за логическо мислене и моделиране на реални процеси.
 • Способност за работа в екип.
 • Способност за самостоятелно търсене на информация и натрупване на допълнителни зна­ния.
 • Способност за прилагане на математическия апарат в бизнеса с помощта на най-новите ин­формационни технологии.
 • Способност за анализиране, моделиране и прогнозиране на икономически процеси и яв­ле­ния.
 • Познания за специфични програмни езици или софтуер.
 • Познания за съвременен софтуерен дизайн или уеб-базирани и мобилни системи.
 • Умения за работа с инструменти за електронна търговия и електронен бизнес.
 • Умения за бизнес комуникации на английски език.

Перспективи за реализация. Завършилите специалност „Бизнес информационни тех­но­ло­гии“ имат възможности за реализация навсякъде, където информационните технологии, ин­­форматиката и математиката се използват като инструмент за получаване на практически ре­зул­та­ти: софтуерни компании, ИТ отдели на средни и големи предприятия, банки, застрахователни дружества, счетоводни компании, в промишлеността, търговията, как­то и в научно-изследователски групи. След завършване и на магистърска степен те имат въз­мож­ност да продължат обучението си за образователната и научна степен „Доктор” и да се реа­ли­зи­рат като преподаватели и научни работници във висши училища и научни институти, както и потенциал за по-висока позиция в бизнеса.

Гъвкавост на обучението по специалността. Във ФМИ са осигурени параметрите, га­ран­тиращи гъвкавостта на избраната специалност: придобиване на допълнителна професионална ква­лификация „Учител по информатика и информационни технологии”; придобиване на втора или на нова специалност в рамките на обучението по една образователна степен; преминаване от обу­че­ние в една образователна степен към обучение в друга; придобиване на по-висока образователна сте­пен; завършване на обучението в съкратени срокове при желание от страна на обучаваните; при­до­би­ва­не на нова специалност; частично обучение на български и чуждестранни студенти в избраната от тях специалност във Факултета; преместване на студенти в друго висше училище, факултет, спе­ци­алност и форма на обучение; прекъсване на обучението от страна на студентите, както и про­дъл­жаването му след това; избор на преподавател от студентите, когато по една дисциплина обу­че­нието се води от повече от един преподавател.

Условия за прием по специалността. Приемът за всички бакалавърски специалности във Факултета се реализира на базата на следната формула.

Знанията, уменията и способностите, които се изискват на конкурсните изпити са дадени в про­грамите за кандидатстудентските изпити по математика и по информатика. Тази информация при­съства в кандидатстудентския справочник на ПУ, както и на сайта на Факултета.

Документът е актуализиран с решение на ФС на ФМИ – Протокол № 6 / 30.03.2016 г.

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ