Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Специалности и учебни планове Бакалавърски програми Характеристики Информатика    English
Факултет по математика и информатика - Информатика

КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА
НА СПЕЦИАЛНОСТ
«ИНФОРМАТИКА» 

Специалността „Информатика” е от областта на висше образование 4. Природни науки, ма­те­ма­тика и ин­форматика по про­­фесионалното направление 4.6. Информатика и компютърни на­у­ки. Обу­­чението по специалността за об­ра­зо­ва­телно-квалификационна сте­пен „Бака­ла­вър” има ре­дов­на и задочна форма с продължителност 4 години. За­­­вършилите ба­ка­лав­ри по тази специалност при­­до­би­­ват про­фесионална квалификация „Информатик“.

Обща характеристика на специалността. Специалността си поставя за цел да акцентира не само върху езиците и технологиите за програмиране, но и да покаже пътища за анализиране и решаване на разнообразни проблеми във областта софтуерното производство, компютърната графика, изкуствения интелект, мрежи, разпределени приложения, качество и сигурност на софтуера.    Специалността осигурява базова широкопрофилна подготовка по информатика чрез за­дъл­жи­телните фундаментални дисциплини, включени в учебния план. С избираемите дисциплини сту­ден­тите се подготвят по-задълбочено в избрана от тях област в информатиката и най-съвременните софтуерни технологии, а с факултативните дис­циплини могат да изучават специализирани курсове в областта на математиката, икономиката, биз­не­са, правото, психологията, езиковото обучение и други. Практиката по специалността и преддипломният стаж се провеждат в сътрудничество с авторитетните работодателски организации БАСКОМ и „Клъстер информационни и комуникационни технологии Пловдив”. Те осигуряват необходимата подготовка на студентите за реализация на трудовия пазар.

Завършилите специалността притежават базови математически познания, необходими на професионалните информатици в об­ласт­та на линейна алгебра, математически анализ, геометрия, дискретна математика, модели на реални процеси, вероятности и приложна статистика, числени методи. Те имат задълбочени познания върху основите на информатиката и информационните процеси и модели, анализа и прилагането на програмни и информационни технологии, проблемите на информационното обслужване, съвременните методи и системи за проектиране, разработване и внедряване на програмни продукти. Освен необходимите научни познания, учебният план предвижда при­добиване на основните за професионалните информатици технически умения. В процеса на обу­че­ние те са придобили и допълнителни умения и знания като самостоятелно търсене на необходима ин­фор­мация в литературни източници и в Интернет, мултимедийно презентиране на различни проекти, док­лади и съобщения, работа в екип, достатъчно добро владеене на английски език в областта на изучаваната спе­ци­ал­ност.

Компетентности на дипломираните по специалността. При завършване на бака­ла­вър­ска­­та сте­пен на специалността студентът трябва да е способен:

 • да показва задълбочени познания за информационните процеси, модели и сис­теми, анализа и прилагането на програмни и ин­фор­ма­ционни технологии;
 • да внедрява и използва програмни продукти и информационни системи в различни области на човешката дейност;
 • да прилага най-новите информационни технологии в различни сфери от обществения жи­вот;
 • да използва математическия апарат за създаване на формални модели в раз­лич­ни пред­мет­ни области;
 • да моделира, проектира и създава софтуерни приложения.

Наред с информатичната и математическа компетентности, характерни за професионалното нап­рав­ление, всеки дипломиран информатик тряб­ва да е придобил и следните ключови умения и ком­пе­тен­тности:

 • Способност за логическо мислене и моделиране на реални процеси.
 • Способност за работа в екип.
 • Способност за самостоятелно търсене на информация и натрупване на допълнителни знания.
 • Способност за прилагане на математическия апарат в различни предметни области с помощта на най-новите информационни технологии.
 • Познания за специфични програмни езици или софтуер.
 • Познания за съвременен софтуерен дизайн или уеб-базирани и мобилни системи.
 • Умения за създаване на софтуерни приложения.
 • Умения за професионална комуникация на английски език. 

Перспективи за реализация. Завършилите специалността са подготвени да прилагат знанията си в различни области на човешката дейност. Бакалаврите по информатика се реализират като спе­ци­а­лис­ти в компютърни и софтуерни фирми, научни организации, банки, застрахователни дружества и дру­ги, където проектират, създават, оценяват и внедряват различните софтуерни системи, обучават пот­ребителите на такива системи и прилагат информационните технологии в различни области на чо­веш­ката практика. След завършване и на магистърска степен те имат възможност да продължат обу­чението си за образователната и научна степен „Доктор” и да се реализират като пре­по­да­ва­те­ли и научни работници във висши училища и научни институти.

Гъвкавост на обучението по специалността. Във ФМИ са осигурени параметрите, га­ран­­ти­ращи гъвкавостта на избраната специалност: придобиване на допълнителна професионална ква­лификация „Учител по математика”, „Учител по информатика и информационни технологии”; при­добиване на втора или на нова специалност в рамките на обучението по една образователна сте­пен; преминаване от обу­че­ние в една образователна степен към обучение в друга; придобиване на по-висока образователна степен; завършване на обучението в съкратени срокове при желание от страна на обучаваните; придобиване на нова специалност; частично обучение на български и чуж­де­стран­ни студенти в избраната от тях специалност във Факултета; преместване на студенти в друго вис­ше училище, факултет, специалност и форма на обучение; прекъсване на обучението от страна на сту­дентите, както и продължаването му след това; избор на преподавател от студентите, когато по една дисциплина обучението се води от повече от един преподавател.

Условия за прием по специалносттаПриемът за всички бакалавърски специалности във Факултета се реализира на базата на следната формула.

Знанията, уменията и способностите, които се изискват на конкурсните изпити са дадени в про­грамите за кандидатстудентските изпити по математика и по информатика. Тази информация при­съства в кандидатстудентския справочник на ПУ, както и на сайта на Факултета.

Документът е актуализиран с решение на ФС на ФМИ – Протокол № 6 / 30.03.2016 г.

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ