Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Катедрен съвет Алгебра и геометрия Решения на КС 2013 Протокол №16    English
Факултет по математика и информатика - Протокол №16

ПРОТОКОЛ №16
от Катедрен съвет на катедра „Алгебра и геометрия”

        На 17.04.2013 г. от 10:00 ч. в 237А с.з. на ФМИ се проведе заседание на Катедрения съвет на катедра „Алгебра и геометрия”.

Присъстват членовете на КС: проф. д-р Манчо Манев (ръководител катедра), проф. дмн Нако Начев, проф. д-р Димитър Мекеров, доц. д-р Пенка Рангелова, доц. д-р Добринка Грибачева, гл. ас. д-р Ива Докузова, гл. ас. д-р Марта Теофилова, гл. ас. д-р Асен Христов, гл. ас. Йордан Епитропов и гл. ас. Иванка Градева.

Отсъства членът на КС доц. д-р Кирил Коликов.

Освен това присъстват без право на глас докторантите към катедрата Радка Колева и Стефан Божков.       

ДНЕВЕН РЕД:    

  1. Докторанти.    
  2. Други.       

По точка 1.    
Ръководителят на катедрата проф. Манев прочете отчета на докторант Нели Керанова-Иванова по чл. 24 (2) от ПРАСПУ за извършените дейности и изпълнение на индивидуалните учебни планове и писменото мнение на научния ръководител проф. Начев за работата на докторанта през изминалия период по чл. 24 (3) от ПРАСПУ.    Проф. Начев предлага много добра оценка за работата на докторанта, но проф. Мекеров отбеляза, че броят на подготвените за публикувани статии дава основание КС да гласува отлична оценка за работата на докторанта.    КС гласува единодушно отлична оценка за работата на докторант Нели Керанова-Иванова за втората година от обучението й.    Съгласно чл. 17 от ППЗРАСРБ и чл. 24 от ПРАСПУ, във връзка с провеждането на атестирането от ФС в края на II година от обучението на задочния докторант НЕЛИ ТОДОРОВА КЕРАНОВА-ИВАНОВА по област на висшето образование 4. „Природни науки, математика и информатика”, професионално направление 4.5. „Математика”, научна специалност „Алгебра и теория на числата”, с темa на дисертационен труд „Циклични кодове над групови пръстени” и научен ръководител проф. дмн Нако Ангелов Начев, ръководителят на катедрата проф. Манев предложи за утвърждаване от ФС на следните предложения от КС за атестация:    1. ФС на ФМИ дава положителна атестация за втората година от докторантурата на Нели Тодорова Керанова-Иванова с оценка Отличен 6. 

По точка 2.    
Ръководителят на катедрата проф. М. Манев предложи:    2а) На хонорованите преподаватели ас. д-р Мирослава Иванова и доц. д-р Костадин Грибачев да се гласуват съответно, 50 и 100 учебни часа, като за доц. Грибачев като пенсиониран хабилитиран преподавател във ФМИ да се приложи правилото за двоен хонорар.    2б) Да се включи от ФС към съответните учебни планове на следните учебни дисциплини: “Теория на графите в мениджмънта” за специалност „Бизнес математика” и „Геометричен дизайн” за специалност „Софтуерни технологии и дизайн”.    2в) Да се утвърди от ФС избираемата дисциплина “Математическо въведение в микроикономиката” с лектор гл. ас. д-р А. Христов за всички студенти редовно обучение през А триместър на учебната 2013/14 година.    Всяко от предложенията беше обсъдено и гласувано поотделно. КС прие всички единодушно.       Поради изчерпване на дневния ред Катедреният съвет бе закрит.

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ