Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Софтуерни технологии и дизайн (старо)    English
Факултет по математика и информатика - Софтуерни технологии и дизайн (старо)
 

Утвърден от
РЕКТОР:
(Проф. д-р Запрян КОЗЛУДЖОВ)
Протокол на Академичния съвет № 23/ 22.04.2013

УЧЕБЕН ПЛАН

Област на висше образование: ПРИРОДНИ НАУКИ, МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА (4)
Професионално направление: ИНФОРМАТИКА И КОМПЮТЪРНИ НАУКИ (4.6)
Специалност:

СОФТУЕРНИ ТЕХНОЛОГИИ И ДИЗАЙН

Образователно-
квалификационна степен:
БАКАЛАВЪР
Професионална квалификация: ИНФОРМАТИК
Форма на обучение: ЗАДОЧНА
Продължителност на обучението: 4 ГОДИНИ
 ДЕКАН на ФМИ:
(доц.д-р Асен Рахнев)
 Протокол на Факултетния съвет № 19 / 17.04.2013
   


ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА УЧЕБНИЯ ПЛАН:

  • Учебният план е разработен съгласно Наредба за държавните изисквания за придобиване на висше образование на образователно-квалификационните степени "бакалавър",  "магистър" и "специалист" от 2002 г., и е в съответствие с Наредба № 21 от 30.09.2004 г. за прилагане на система за натрупване и трансфер на  кредити във висшите училища. Изготвен е от комисия, включваща ръководителите на  катедри (или оторизирани от тях представители на катедрата), обсъден е по катедри, приет е от Факултетния съвет и е утвърден от Академичния съвет.
  • Една академична година се състои от три триместъра (Есенен, Зимен и Пролетен). 
  • Аудиторната заетост през всеки триместър за редовна форма на обучение е в рамките на 10 седмици, а за задочната форма на обучение - в рамките на 3 седмици.
  • Учебният план съдържа задължителни дисциплини, фундаментални за специалността.  Избираемите дисциплини профилират обучението на студента в избрана от него област  по специалността. С факултативните дисциплини студентите придобиват познания  в различни области като: математиката, икономиката, правото, бизнеса, психологията,  философията, езиковото обучение и други.
  • Ако студент е положил изпити по повече избираеми дисциплини, то те се вписват в дипломата. За избираеми или факултативни дисциплини може да се признаят и  дисциплини, невключени в учебния план, по които са положени вече изпити в друга  специалност на ФМИ на ПУ (или на друг факултет или друг университет, ако студентът се  е прехвърлил), както и от специализации у нас или в чужбина по академичен обмен.
  • Обучението завършва с писмен държавен изпит или защита на дипломна работа. 
  • Оценяването по дадена дисциплина се извършва на изпитните сесии след всеки триместър  или с текуща оценка по време на триместъра.
  • 1 ECTS кредит отговаря на около 22½ астрономически часа студентска натовареност (= 30 учебни часа студентска натовареност: аудиторна + извънаудиторна).
  • Дисциплината “Обзорни лекции” е факултативна.
  • Сравнение на традиционните и ECTS оценки
Традиционна оценка ECTS оценка
цифрова словесна буквена словесна
6 ОТЛИЧЕН A EXCELLENT
5 МНОГО ДОБЪР B VERY GOOD
4 ДОБЪР C GOOD
3 СРЕДЕН D SATISFACTORY
3 СРЕДЕН E SUFFICIENT
2,5 СЛАБ FX FAIL
2 СЛАБ F FAIL

 

Дисциплини А Л Лс У Ус Лб Лбс СП О К ФИ Г Тр Н
ПЪРВА АКАДЕМИЧНА ГОДИНА 295 130 13 55 5.5 110 11 1505 1800 60        
Есенен триместър 110 45 4.5 35 3.5 30 3 550 660 22        
Линейна алгебра и аналитична геометрия 30 15 1.5 15 1.5 0 0 150 180 6 И 1 Е 1
Увод в програмирането (С#) 30 15 1.5 0 0 15 1.5 150 180 6 И 1 Е 1
Увод в информационните технологии 30 15 1.5 0 0 15 1.5 150 180 6 ТО 1 Е 1
Английски език 20 0 0 20 2 0 0 100 120 4 - 1 Е 1
Зимен триместър 95 40 4 20 2 35 3.5 505 600 20        
Информационни технологии в математиката 20 10 1 0 0 10 1 130 150 5 ТО 1 З 2
Създаване на ГПИ  (С#) 30 15 1.5 0 0 15 1.5 150 180 6 И 1 З 2
Основи на графичния дизайн 25 15 1.5 0 0 10 1 125 150 5 И 1 З 2
Английски език 20 0 0 20 2 0 0 100 120 4 ТО 1 З 2
Пролетен триместър 90 45 4.5 0 0 45 4.5 450 540 18        
Обектно-ориентирано програмиране  (С#) 30 15 1.5 0 0 15 1.5 150 180 6 И 1 П 3
Увод в уеб програмирането 30 15 1.5 0 0 15 1.5 150 180 6 И 1 П 3
Уеб дизайн 30 15 1.5 0 0 15 1.5 150 180 6 ТО 1 П 3
ВТОРА АКАДЕМИЧНА ГОДИНА 295 180 18 75 7.5 100 10 1505 1800 60        
Есенен триместър 100 60 6 20 2 40 4 500 600 20        
Бази от данни 30 15 1.5 0 0 15 1.5 150 180 6 И 2 Е 4
Приложна математика 1 20 10 1 0 0 10 1 100 120 4 И 2 Е 4
Събитийно програмиране 30 15 1.5 0 0 15 1.5 150 180 6 И 2 Е 4
Избираема дисциплина   20 20 2 0 0 0 0 100 120 4 ТО 2 Е 4
или практикум 0 0 20 2 0 0
Зимен триместър 100 60 6 35 3.5 25 2.5 500 600 20        
Софтуерни технологии 1 30 15 1.5 0 0 15 1.5 150 180 6 И 2 З 5
Администриране на динамични уеб системи 20 10 1 0 0 10 1 100 120 4 ТО 2 З 5
Геометричен дизайн 30 15 1.5 15 1.5 0 0 150 180 6 И 2 З 5
Избираема дисциплина  20 20 2 0 0 0 0 100 120 4 ТО 2 З 5
или практикум 0 0 20 2 0 0
Пролетен триместър 95 60 6 20 2 35 3.5 505 600 20        
Програмиране на JAVA 30 15 1.5 0 0 15 1.5 150 180 6 И 2 П 6
Обработка на цифрови изображения 20 10 1 0 0 10 1 130 150 5 ТО 2 П 6
Програмиране в Интернет с PHP и MySQL 25 15 1.5 0 0 10 1 125 150 5 И 2 П 6
Избираема дисциплина  20 20 2 0 0 0 0 100 120 4 ТО 2 П 6
или практикум 0 0 20 2 0 0
ТРЕТА АКАДЕМИЧНА ГОДИНА 270 155 15.5 100 10 75 7.5 1530 1800 60        
Есенен триместър 100 40 4 60 6 20 2 560 660 22        
Издателски системи 20 10 1 0 0 10 1 130 150 5 И 3 Е 7
Практика по специалността 40 0 0 40 4 0 0 200 240 8 ТО 3 Е 7
Създаване и обработка на видео и анимации 20 10 1 0 0 10 1 130 150 5 И 3 Е 7
Избираема дисциплина  20 20 2 0 0 0 0 100 120 4 ТО 3 Е 7
или практикум 0 0 20 2 0 0
Зимен триместър 100 65 6.5 20 2 35 3.5 560 660 22        
Създаване и обработка на векторни изображения 25 15 1.5 0 0 10 1 155 180 6 И 3 З 8
Софтуерни технологии 2 30 15 1.5 0 0 15 1.5 150 180 6 И 3 З 8
Компютърни мрежи и комуникации 25 15 1.5 0 0 10 1 155 180 6 И 3 З 8
Избираема дисциплина  20 20 2 0 0 0 0 100 120 4 ТО 3 З 8
или практикум 0 0 20 2 0 0
Пролетен триместър 70 50 5 20 2 20 2 410 480 16        
Дизайн на приложения за мобилни устройства 25 15 1.5 0 0 10 1 155 180 6 И 3 П 9
Програмиране на приложения за мобилни устройства 25 15 1.5 0 0 10 1 155 180 6 И 3 П 9
Избираема дисциплина  20 20 2 0 0 0 0 100 120 4 ТО 3 П 9
или практикум 0 0 20 2 0 0
ЧЕТВЪРТА АКАДЕМИЧНА ГОДИНА 250 175 17.5 95 7.5 40 4 1570 1820 60        
Есенен триместър 95 60 6 35 3.5 20 2 505 600 20        
Приложна математика 2 30 15 1.5 15 1.5 0 0 150 180 6 И 4 Е 10
Дизайн на 3D модели 20 10 1 0 0 10 1 100 120 4 ТО      
Електронна търговия 25 15 1.5 0 0 10 1 155 180 6 И 4 Е 10
Избираема дисциплина  20 20 2 0 0 0 0 100 120 4 ТО 4 Е 10
или практикум 0 0 20 2 0 0
Зимен триместър 95 75 7.5 20 2 20 2 535 630 21        
Информационни технологии в Интернет 25 15 1.5 0 0 10 1 155 180 6 И 4 З 11
Фреймуърк системи за уеб програмиране 25 25 2.5 0 0 0 0 155 180 6 И 4 З 11
Избираема дисциплина  20 20 2 0 0 0 0 100 120 4 ТО 4 З 11
или практикум 0 0 20 2 0 0
Бизнес информационни системи 25 15 1.5 0 0 10 1 125 150 5 И 4 З 11
Пролетен триместър 60 40 4 40 2 0 0 530 590 19        
Преддипломен стаж 20 0 0 20 0 0 0 130 150 5 ТО 4 П 12
Избираема дисциплина  20 20 2 0 0 0 0 100 120 4 ТО 4 П 12
или практикум 0 0 20 2 0 0
Обзорни лекции 20 20 2 0 0 0 0              
Подготовка и полагане на държавен изпит или разработване и защита на дипломна работа 0 0 0 0 0 0 0 300 320 10 И 4 П 12
ОБЩО 1110 640 64 325 30.5 325 32.5 6110 7220 240        

 ОЗНАЧЕНИЯ КЪМ ХОРАРИУМА НА УЧЕБНИЯ ПЛАН:

А – аудиторни часове; Л – лекции; Лс – лекции седмично; У – семинарни упражнения; Ус – семинарни  упражнения седмично; Лб - лабораторни упражнения; Лбс - лабораторни упражнения седмично; СП – само-подготовка; О – общо;  К – ECTS кредити; ФИ – форма на изпитване; Г – академична година; Тр – триместър; Н – номер на триместъра;  И – изпит; ТО – текуща оценка; Е – есенен, З – зимен, П – пролетен

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ