Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Факултетен съвет 2013 година Протокол № 19 / 17.04.2013    English
Факултет по математика и информатика - Протокол № 19 / 17.04.2013

ПРОТОКОЛ № 19/17.04.2013 г. 

От Факултетен съвет на Факултета по математика и информатика,
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”

Днес, 17 април 2013 г. /сряда/ от 13:00 ч. се проведе Факултетен съвет на факултета по математика и информатика.
Присъстват: проф. д.м.н. Снежана Георгиева Христова, проф. д.м.н. Степан Иванов Костадинов, проф. д-р Антон Илиев Илиев, проф. д-р Асен Кънчев Рахнев, проф. д-р Димитър Георгиев Мекеров, проф. д-р Манчо Христов Манев, проф. д-р Николай Веселинов Кюркчиев, проф. д-р Петко Димитров Пройнов, проф. д-р Снежана Георгиева Гочева-Илиева, проф. д-р Станимир Недялков Стоянов, доц. д-р Ангел Атанасов Голев, доц. д-р Андрей Иванов Захариев, доц. д-р Боян Георгиев Златанов, доц. д-р Веска Пенчева Нончева, доц. д-р Владимир Славчев Шкуртов, доц. д-р Георги Димитров Костадинов, доц. д-р Дойчин Тодоров Бояджиев, доц. д-р Евгения Делчева Ангелова, доц. д-р Елена Петрова Сомова, доц. д-р Кирил Христов Коликов, доц. д-р Коста Андреев Гъров, доц. д-р Люба Иванова Попова, доц. д-р Неделчо Велев Милев, доц. д-р Недялка Георгиева Казакова, доц. д-р Пенка Петрова Рангелова, доц. д-р Теменужка Пенева Пенева, доц. д-р Христо Димитров Крушков, гл. ас. д-р Ася Георгиева Стоянова-Дойчева, гл. ас. д-р Марта Костадинова Теофилова, гл. ас. д-р Петър Иванов Копанов, ас. Елена Христова Тодорова, док-т Десислава Стоянова Войникова, док-т Даниела Ваклушева Димитрова, Цветомир Иванов Андреев – студент, Тодор Георгиев Чаушев – ръководител звено УКЗ.
Отсъстват: Орлин Атанасов Янакиев – студент.

ДНЕВЕН РЕД:

 1. Учебни.
 2. Акредитация.
 3. Докторанти.
 4. Избор на хонорувани преподаватели.
 5. Атестация.
 6. Утвърждаване избора на ръководител катедра „Софтуерни технологии”.
 7. Разни.

РЕШЕНИЯ:
1. ФС прие и предлага на Академичния състав на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски” да утвърди разкриването на нова специалност „Софтуерни технологии и дизайн” (редовно и задочно обучение) за ОКС „Бакалавър”, към Факултета по математика и информатика, влизаща в сила от учебната 2013/2014 година;
2. ФС прие и предлага на Академичния състав на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски” да утвърди учебния план и квалификационната характеристика на специалност „Софтуерни технологии и дизайн” (редовно обучение) за ОКС „Бакалавър”;
3. ФС прие и предлага на Академичния състав на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски” да утвърди учебния план и квалификационната характеристика на специалност „Софтуерни технологии и дизайн” (задочно обучение) за ОКС „Бакалавър”.
4. ФС прие: в срок до 7 май 2013 г. (вторник) ръководителите на катедри да изпратят предложения за промяна на учебните планове за бакалавърските специалности във ФМИ до:

 • проф. М. Манев – за специалностите „Математика”, „Приложна математика” и „Бизнес математика”;
 • доц. К. Гъров – за специалност „Математика и информатика”
 • проф. А. Илиев – за специалност „Информатика”;
 • доц. Хр. Крушков – за специалностите „Бизнес информационни технологии” и „Софтуерни технологии и дизайн”.

Предложенията да съдържат: заглавие, анотация, списък лектори.
5. ФС прие актуализиран конспект за Държавен изпит на спец. „Бизнес информатика с английски език” (магистър); заменят се 3 въпроса с нови, касаещи дисциплината „Уеб базирано програмиране”.
6. ФС прие следното предложение за поправителни изпити на Избираемите дисциплини, което ще бъде включено като точка 5.9. в „Регламент за разработване, приемане и актуализиране на учебната документация на Факултета по математика и информатика”:
„Преподавателите, които водят избираеми дисциплини и практикуми са задължени да провеждат поправителни изпити през първата работна седмица следваща поправителната сесия. Графикът и мястото на провеждането на поправителните изпити да се подават в Деканата до 2 (две) седмици преди началото на сесията”.
7. ФС прие Академичен календар на ФМИ за учебната 2013/2014 година.
8. ФС прие Доклад-самооценка за изпълнение на препоръките при програмната акредитация на обучението по образователната и научна степен „доктор” по професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по ...” на докторски програми „Методика на обучението по информационни технологии”, „Методика на обучението по математика”, „Методика на обучението по информатика”, „Методика на обучението по информатика и информационни технологии” и „Методика на обучението по математика и информационни технологии”.
9. ФС прие Доклад-самооценка за програмна акредитация по професи­о­нално направление 1.3. „Педагогика на обучението по ..." на докторска програма „Методика на обучението по математика”.
10. ФС прие Доклад-самооценка за програмна акредитация по професи­о­нално направление 1.3. „Педагогика на обучението по ..." на докторска програма „Методика на обучението по информатика”.
11. ФС прие Доклад-самооценка за програмна акредитация по професи­о­нално направление
1.3. „Педагогика на обучението по ..." на докторска програма „Методика на обучението по информационни технологии”.
12. ФС прие Доклад-самооценка за програмна акредитация по професи­о­нално направление
1.3. „Педагогика на обучението по ..." на докторска програма „Методика на обучението по математика и  информационни технологии”.
13. ФС прие Доклад-самооценка за програмна акредитация по професи­о­нално направление 1.3. „Педагогика на обучението по ..." на докторска програма „Методика на обучението по информатика и информационни технологии”.
14. ФС прие отчета за втората година от подготовката на Боряна Любомирова Игнатова, редовен докторант към катедра „Компютърни технологии” съгласно мнението на научните ръководители проф. д-р Николай Веселинов Кюркчиев и проф. д-р Антон Илиев Илиев.
15. ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „Компютърни технологии”: да се атестира с оценка Мн. добър (5.00) Боряна Любомирова Игнатова, редовен докторант към катедра „Компютърни технологии” за работата си през втората година от подготовката.
16. ФС прие отчета за втората година от подготовката на Нели Тодорова Керанова-Иванова, задочен докторант към катедра „Алгебра и геометрия” съгласно мнението на научния ръководител проф. д.м.н. Нако Ангелов Начев.
17. ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „Алгебра и геометрия”: да се атестира с оценка Отличен (6.00) Нели Тодорова Керанова-Иванова, задочен докторант към катедра „Алгебра и геометрия” за работата си през втората година от подготовката.
18. ФС прие отчета за втората година от подготовката на Радослав Радев Радев, редовен докторант към катедра „Компютърни системи” съгласно мнението на научния ръководител проф. д-р Снежана Георгиева Гочева-Илиева.
19. ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „Компютърни системи”: да се атестира с оценка Отличен (6.00) Радослав Радев Радев, редовен докторант към катедра „Компютърни системи” за работата си през втората година от подготовката.
20. ФС прие отчета за третата година от подготовката на Христо Бонев Христов, редовен докторант към катедра „Компютърни системи”, съгласно мнението на научния ръководител проф. д-р Снежана Георгиева Гочева - Илиева.
21. ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „Компютърни системи”: да се атестира със задоволителна оценка Христо Бонев Христов за работата си през третата година от подготовката.
22. ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „Компютърни системи”: на основание чл. 31, ал. 1 от ПРАСПУ да бъде отчислен от докторантура с право на защита Христо Бонев Христов, считано от 01.03.2013 година.
23. ФС прие отчета за втората година от подготовката на Ваня Емилова Лазарова, редовен докторант към катедра „Компютърна информатика” съгласно мнението на научните ръководители проф. д.м.н. Георги Атанасов Тотков и проф. д-р Росица Желязкова Донева.
24. ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „Компютърна информатика”: да се атестира с оценка Отличен (6.00) Ваня Емилова Лазарова, редовен докторант към катедра „Компютърна информатика” за работата си през втората година от подготовката.
25. ФС прие отчета за втората година от подготовката на Габриела Георгиева Кирякова, редовен докторант към катедра „Компютърна информатика” съгласно мнението на научните ръководители проф. д.м.н. Георги Атанасов Тотков и проф. д-р Росица Желязкова Донева.
26. ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „Компютърна информатика”: да се атестира с оценка Отличен (6.00) Габриела Георгиева Кирякова, редовен докторант към катедра „Компютърна информатика” за работата си през втората година от подготовката.
27. ФС прие отчета за втората година от подготовката на Надежда Иванова Ангелова, редовен докторант към катедра „Компютърна информатика” съгласно мнението на научните ръководители проф. д.м.н. Георги Атанасов Тотков и проф. д-р Росица Желязкова Донева.
28. ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „Компютърна информатика”: да се атестира с оценка Отличен (6.00) Надежда Иванова Ангелова, редовен докторант към катедра „Компютърна информатика” за работата си през втората година от подготовката.
29. ФС прие представеният от Станка Иванова Хаджиколева, докторант на самостоятелна подготовка към катедра „Компютърна информатика” дисертационен труд, на тема „Моделиране и управление на методики за оценяване на качеството (с приложение в образователната система)” да бъде официално предложен като годен за защита пред научно жури за присъждане на научната степен „доктор” по: област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; докторска програма Информатика.
30. ФС прие предложението за следния състав на научно жури за защитата на дисертационния труд на Станка Иванова Хаджиколева, докторант на самостоятелна подготовка към катедра „Компютърна информатика”: 

 • Проф. д.м.н. Георги Атанасов Тотков – от ФМИ на ПУ, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; научна специалност Информатика;
 • Доц. д-р Елена Петрова Сомова – от ФМИ на ПУ, област на висше образование
  4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; научна специалност Информатика;
  3) Доц. д-р Иван Колев Койчев – от ФМИ на СУ, област на висше образование
  4
  . Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; научна специалност Информатика;
 • Проф. д-р Даниела Ананиева Орозова – от ЦИТИ на БСУ, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление
  4.6. Информатика и компютърни науки; научна специалност Информатика;
 • Проф. д-р Аврам Моис Ескенази  – от ИМИ на БАН, област на висше образование
  4.Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; научна специалност Информатика;
 • (резервен член) Проф. д-р Росица Желязкова Донева – от ФФИТ на ПУ, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; научна специалност Информатика;
 • (резервен член) Доц. д-р Румен Кирилов Радев – от ИМИ на БАН, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; научна специалност Информатика.

31. ФС прие следното предложение: защитата на дисертационния труд на Станка Иванова Хаджиколева, докторант на самостоятелна подготовка към катедра „Компютърна информатика” пред научното жури да бъде на 17.06.2013 г.
32. ФС прие представеният от Десислава Стоянова Войникова, редовен докторант към катедра „Приложна математика и моделиране” дисертационен труд, на тема „Приложение на многомерни непараметрични статистически методи” да бъде официално предложен като годен за защита пред научно жури за присъждане на научната степен „доктор” по: област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика; докторска програма Математическо моделиране и приложение на математиката.
33. ФС прие предложението за следния състав на научно жури за защитата на дисертационния труд на Десислава Стоянова Войникова, редовен докторант към катедра „Приложна математика и моделиране”: 

 • Проф. д.ф.н. Николай Кирилов Вучков – от ИФТТ, БАН, София, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.1. Физически науки; научна специалност Физика на плазмата и газовия разряд;
 • Доц. д-р Пламен Стоянов Матеев – от ФМИ на СУ „Св. Климент Охридски”, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.5. Математика; научна специалност Теория на вероятностите и математическа статистика;
 • Доц. д-р Дончо Стефанов Дончев – от ФМИ на СУ „Св. Климент Охридски”, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика; научна специалност Теория на вероятностите и математическа статистика;
 • Проф. д-р Снежана Георгиева Гочева-Илиева – от ФМИ на ПУ “Паисий Хилендарски”, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика; научна специалност Математическо моделиране и приложение на математиката
 • Доц. д-р Дойчин Тодоров Бояджиев– от ФМИ на ПУ “Паисий Хилендарски”, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика; научна специалност Математическо моделиране и приложение на математиката
 • (резервен член) Проф. д.м.н. Христо Илиев Семерджиев – от ПУ „Паисий Хилендарски” Пловдив, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика; научна специалност Изчислителна математика
 • (резервен член) Проф. д.с.н. Анна Гаро Аладжаджиян – Аграрен университет – Пловдив, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.1. Физически науки; научна специалност Физика на електричните и магнитните явления; Електрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната материя

34. ФС прие следното предложение: защитата на дисертационния труд на Десислава Стоянова Войникова, редовен докторант към катедра „Приложна математика и моделиране” пред научното жури да бъде на 18.06.2013 г.
35. ФС прие следното предложение за актуализация на „Регламент за прием на докторанти”, която се налага, поради спецификата на докторантурите във Факултета по математика и информатика: „изпита по чужд език“ да бъде „изпит по английски език“.
36. ФС избра следните хонорувани преподаватели за учебната 2012/2013 година, Пролетен триместър:

 •  Вилислав Иванов Радев (магистър)50 часа за водене на упражнения по дисциплината „Издателски системи” през Пролетния триместър, с ІV курс БИТ, редовно обучение;
 •  Теодора Петрова Гарджева (студентка, ІІІ к. БИТ, фак. № 1001562005)140 часа за водене на упражнения по „Информационни технологии в Интернет” на 2 курс БИТ през Пролетния триместър;
 •  Камелия Димитрова Дурева (студентка, ІV к. ПМ, фак. № 0901391004) – 80 часа за водене на упражнения по „Информационни технологии в Интернет” на 2 курс БИТ през Пролетния триместър;
 •  Цветан Цветанов Кошутански (студент, ІV курс, сп. ПМ, фак. № 0901391004) – 80 часа на упражнения по „Информационни технологии в Интернет” на 2 курс БИТ през Пролетния триместър;
 •  Михаил Тодоров Петков (студент, ІІ курс, сп. Инф, фак. № 1101261005) – 40 часа упражнения за водене на „Операционни системи”, І курс ПМ;
 •  Ас. д-р Мирослава Тенева Иванова – 50 часа упражнения за водене на часове по „Диференциална геометрия” на ІІІ курс, Приложна математика, редовно обучение;
 •  Доц. д-р Костадин Игнатов Грибачев  (пенсионер) – 100 часа упражнения за водене на Избираема дисциплина през Пролетния триместър, редовно обучение (с двоен хонорар);
 • Тони Пламенов Каравасилев (студент ІІ курс, Информатика, редовно)100 часа за водене на упражнения по „Обектно-ориентирано програмиране” и „Курсов проект” на І курс, БИТ, редовно;
 •  Нина Станчева Станчева (студентка, ІV курс, Информатика, фак. № 0901261013)100 часа за водене на упражнения по „Софтуерни технологии” на ІІІ курс, БИТ, редовно обучение.
 • Инж. Стоян Николов Черешаров – 120 часа за водене на Избираема дисциплина през Пролетния триместър, редовно обучение.
 • Гл. ас. Иван Стефанов Стоянов – 160 часа за водене на часове по „Психология” на сп. Математика и информатика”, редовно обучение.

37. ФС прие отчет на Факултетната комисия по атестация за периода: ноември 2012 – април 2013 година.
38. ФС утвърди избора на доц. д-р Владимир Славчев Шкуртов за ръководител на катедра „Софтуерни технологии” към Факултета по математика и информатика.
39. ФС утвърди следното заглавие за списанието, което е продължение на Научни трудове на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”: “Mathematics&Computer Science”.
40. ФС прие отчет на Факултетната комисия по наука за периода: октомври 2012 – март 2013 година.
41. ФС прие отчет на Факултетната комисия по качество за периода: ноември 2012 – март 2013 година.
42. ФС прие: в срок до 03.06.2013 г. ръководителите на катедри да изпратят на имейла на проф. Антон Илиев, проверени от тях, актуализирани справки за „точки наука”, актуализиран файл за акредитация с придружаващия го екселски файл на всички щатни преподаватели и докторанти от поверената им катедра (критериите ще бъдат изпратени от проф. Илиев до 07.05.2013 г.).
43. Проф. Рахнев направи съобщение за предстоящото ДТВ.
44. ФС прие: точките за ДТВ по наука няма да важат за тези преподаватели, които не са представили справките си за предстоящата акредитация.
45. ФС прие: да се обмисли и приеме на следващия ФС на 15.05.2013 г. ново име на Факултета по математика и информатика.
46. Проф. Рахнев направи съобщение за следните предстоящи защити на докторанти:

 • на 29.04.2013 г. – на докторант Юлия Кръстева;
 • на 13.05.2013 г. – на докторант Муса Айети;
 • на 29.05.2013 г. – на докторант Стефка Анева и докторант Генчо Стоицов;
 • на 17.06.2013 г. – на докторант Станка Хаджиколева;
 • на 18.06.2013 г. – на докторант Десислава Войникова.
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ