Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Бизнес математика 2012-2013 г.    English
Факултет по математика и информатика - Бизнес математика 2012-2013 г.
 

Утвърден от
РЕКТОР:
(Проф. д-р Запрян КОЗЛУДЖОВ)
Протокол на Академичния съвет № 6 / 26.09.2011

УЧЕБЕН ПЛАН

Област на висше образование: ПРИРОДНИ НАУКИ, МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА (4)
Професионално направление: МАТЕМАТИКА (4.5)
Специалност:

БИЗНЕС МАТЕМАТИКА

Образователно-
квалификационна степен:
БАКАЛАВЪР
Професионална квалификация: МАТЕМАТИК
Форма на обучение: РЕДОВНА
Продължителност на обучението:  4 ГОДИНИ
 ДЕКАН на ФМИ:
(доц.д-р Асен Рахнев)
 Протокол на Факултетния съвет № 42 / 21.09.2011
   


Дисциплини А Л Лс У Ус Лб Лбс СП О К ФИ Г Тр Н
ПЪРВА АКАДЕМИЧНА ГОДИНА 650 220 22 240 24 50 5 930 1440 48        
Есенен триместър 200 100 10 50 5 50 5 400 600 20        
Линейна алгебра 70 40 4 30 3 0 0 140 210 7 И 1 Е 1
Програмиране 60 30 3 0 0 30 3 150 210 7 И 1 Е 1
Информационни технологии 50 30 3 0 0 20 2 100 150 5 И 1 Е 1
Спорт 20 0 0 20 2 0 0 10 30 1 - 1 Е 1
Зимен триместър 230 80 8 150 15 0 0 370 600 20        
Математически анализ 1 80 40 4 40 4 0 0 160 240 8 И 1 З 2
Аналитична геометрия 70 40 4 30 3 0 0 110 180 6 И 1 З 2
Английски език 60 0 0 60 6 0 0 90 150 5 - 1 З 2
Спорт 20 0 0 20 2 0 0 10 30 1 - 1 З 2
Пролетен триместър 220 70 7 120 12 30 3 380 600 20        
Математически анализ 2 80 40 4 40 4 0 0 160 240 8 И 1 П 3
Обектно-ориентирано програмиране 60 30 3 0 0 30 3 120 180 6 И 1 П 3
Английски език 60 0 0 60 6 0 0 90 150 5 ТО 1 П 3
Спорт 20 0 0 20 2 0 0 10 30 1 - 1 П 3
ВТОРА АКАДЕМИЧНА ГОДИНА 660 400 40 290 29 90 9 1350 2010 67        
Есенен триместър 200 120 12 80 8 40 4 400 600 20        
Финансова математика 60 40 4 20 2 0 0 120 180 6 И 2 Е 4
Право и правни информационни системи 50 40 4 0 0 10 1 100 150 5 И 2 Е 4
Курсов проект 1 30 0 0 0 0 30 3 90 120 4 ТО 2 Е 4
Избираема дисциплина   40 40 4 0 0 0 0 80 120 4 ТО 2 Е 4
или практикум 0 0 40 4 0 0
Спорт 20 0 0 20 2 0 0 10 30 1 - 2 Е 4
Зимен триместър 210 120 12 80 8 50 5 420 630 21        
Застрахователна математика 50 30 3 20 2 0 0 130 180 6 И 2 З 5
Информационни технологии в математиката 50 20 2 0 0 30 3 100 150 5 ТО 2 З 5
Бази от данни 50 30 3 0 0 20 2 100 150 5 И 2 З 5
Избираема дисциплина  40 40 4 0 0 0 0 80 120 4 ТО 2 З 5
или практикум 0 0 40 4 0 0
Спорт 20 0 0 20 2 0 0 10 30 1 ТО 2 З 5
Пролетен триместър 250 160 16 130 13 0 0 530 780 26        
Иконометрия 50 40 4 10 1 0 0 130 180 6 И 2 П 6
Обикновени диференциални уравнения 80 40 4 40 4 0 0 160 240 8 И 2 П 6
Теория на вероятностите  80 40 4 40 4 0 0 160 240 8 И 2 П 6
Избираема дисциплина  40 40 4 0 0 0 0 80 120 4 ТО 2 П 6
или практикум 0 0 40 4 0 0
ТРЕТА АКАДЕМИЧНА ГОДИНА 630 410 41 220 22 120 12 1500 2130 71        
Есенен триместър 220 140 14 90 9 30 3 470 690 23        
Дискретна математика 60 30 3 30 3 0 0 120 180 6 И 3 Е 7
Математическа статистика  80 40 4 20 2 20 2 160 240 8 И 3 Е 7
Застраховане и застрахователни информационни системи 40 30 3 0 0 10 1 110 150 5 И 3 Е 7
Избираема дисциплина  40 40 4 0 0 0 0 80 120 4 ТО 3 Е 7
или практикум 0 0 40 4 0 0
Зимен триместър 170 100 10 40 4 70 7 490 660 22        
Оптимизационни модели в икономиката 50 30 3 0 0 20 2 130 180 6 И 3 З 8
Информационно моделиране 50 30 3 0 0 20 2 190 240 8 И 3 З 8
Курсов проект 2 30 0 0 0 0 30 3 90 120 4 И 3 З 8
Избираема дисциплина  40 40 4 0 0 0 0 80 120 4 ТО 3 З 8
или практикум 0 0 40 4 0 0
Пролетен триместър 240 170 17 90 9 20 2 540 780 26        
Числени методи 1 80 40 4 20 2 20 2 160 240 8 И 3 П 9
Инвестиции и инвестиционни техники 50 50 5 0 0 0 0 130 180 6 И 3 П 9
Избираема дисциплина  40 40 4 0 0 0 0 80 120 4 ТО 3 П 9
или практикум 0 0 40 4 0 0
Диференциална геометрия 70 40 4 30 3 0 0 170 240 8 И 3 П 9
ЧЕТВЪРТА АКАДЕМИЧНА ГОДИНА 510 290 29 190 19 150 15 1350 1860 62        
Есенен триместър 200 110 11 60 6 70 7 460 660 22        
Числени методи 2 80 40 4 20 2 20 2 160 240 8 И 4 Е 10
Електронна търговия 50 30 3 0 0 20 2 130 180 6 И 4 Е 10
Избираема дисциплина  40 40 4 0 0 0 0 80 120 4 ТО 4 Е 10
или практикум 0 0 40 4 0 0
Курсов проект 3 30 0 0 0 0 30 3 90 120 4 ТО 4 Е 10
Зимен триместър 190 120 12 90 9 20 2 410 600 20        
Борсова и извънборсова търговия 50 30 3 0 0 20 2 100 150 5 И 4 З 11
Анализ на инвестиционни проекти 50 50 5 0 0 0 0 130 180 6 И 4 З 11
Избираема дисциплина  40 40 4 0 0 0 0 80 120 4 ТО 4 З 11
или практикум 0 0 40 4 0 0
Бизнес английски език 50 0 0 50 5 0 0 100 150 5 ТО 4 З 11
Пролетен триместър 120 60 6 40 4 60 6 480 600 20        
Бизнес информационни системи 40 20 2 0 0 20 2 50 90 3 ТО 4 П 12
Избираема дисциплина  40 40 4 0 0 0 0 80 120 4 ТО 4 П 12
или практикум 0 0 40 4 0 0
Издателски системи 40 0 0 0 0 40 4 50 90 3 ТО 4 П 12
Подготовка и полагане на държавен изпит или разработване и защита на дипломна работа 0 0 0 0 0 0 0 300 300 10 И 4 П 12
ОБЩО 2450 1320 132 940 94 410 41 5130 7440 248        

 ОЗНАЧЕНИЯ КЪМ ХОРАРИУМА НА УЧЕБНИЯ ПЛАН:

А – аудиторни часове; Л – лекции; Лс – лекции седмично; У – семинарни упражнения; Ус – семинарни  упражнения седмично; Лб - лабораторни упражнения; Лбс - лабораторни упражнения седмично; СП – само-подготовка; О – общо;  К – ECTS кредити; ФИ – форма на изпитване; Г – академична година; Тр – триместър; Н – номер на триместъра;  И – изпит; ТО – текуща оценка; Е – есенен, З – зимен, П – пролетен

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ