Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Катедрен съвет Алгебра и геометрия Решения на КС 2013 Протокол №15    English
Факултет по математика и информатика - Протокол №15

ПРОТОКОЛ №15
от Катедрен съвет на катедра „Алгебра и геометрия” 

На 18.03.2013 г. от 11:00 ч. в 231 с. з. на ФМИ се проведе заседание на Катедрения съвет на катедра „Алгебра и геометрия”. 

Присъстват редовните членове на КС: проф. д-р Манчо Манев (ръководител катедра), проф. дмн Нако Начев, проф. д-р Димитър Мекеров, доц. д-р Пенка Рангелова, доц. д-р Кирил Коликов, доц. д-р Добринка Грибачева, гл. ас. д-р Марта Теофилова, гл. ас. д-р Асен Христов, гл. ас. Иванка Градева и гл. ас. Йордан Епитропов. 

Освен това присъстват без право на глас и докторантите към катедрата Стефан Божков и Радка Колева. 

Отсъства: гл. ас. д-р Ива Докузова. 

ДНЕВЕН РЕД: 

  1. Приключване на Б триместър и подготовка за В триместър. 
  2. Докторанти. 
  3. Други. 

По точка 1
Ръководителят на катедрата проф. М. Манев информира, че учебната работа през изминалия триместър е минала успешно. 
Доц. П. Рангелова уведоми, че ще отсъства от България през сесията. За изпитите ще я заместват гл. ас. М. Теофилова и гл. ас. И. Градева. След завръщането си тя ще подпише изпитните протоколи.

По точка 2
Ръководителят на катедрата проф. М. Манев прочете отчетите на редовните докторанти С. Божков и Р. Колева за първата година от обучението им. Катедрата прие становището на научния им ръководител доц. Коликов отчетите да се приемат с отлична оценка. Научният ръководител бе приканен да сподели за бъдещето на тези докторанти с приложни теми. Той заяви, че те ще кандидатстват наесен за докторантури по специалността „Приложения на математиката в други области” и ще продължат по нея.

По точка 3
Ръководителят на катедрата проф. М. Манев предложи: 
2а) Да се утвърдя учебните планове на следните дисциплини: “Приложения на алгебричните методи в елементарната математика” с лектор проф. Т. Моллов; “Полиноми и алгебрични уравнения” с лектори проф. Н. Начев и гл. ас. Й. Епитропов; “Приложна алгебра” с лектор проф. С. Миховски; “Различни подходи в геометрията” с лектор доц. П. Рангелова. 
2б) Да се избере за хоноруван преподавател с двоен хонорар проф. С. Миховски  с хорариум 120 ч. в упражнения за водене на избираема дисциплина и изпитани студенти. 
2в) Не бяха издигнати предложения за наградата „Питагор”.
2г) Да се разгледат предложенията на проф. Манев и гл. ас. А. Христов за редовни дисциплини за специалност „Бизнес математика”:
   1) Математическо въведение в микроикономиката;
   2) Математическо въведение в макроикономиката;
   3) Математическа логистика. 

Поради изчерпване на дневния ред Катедреният съвет бе закрит. 

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ