Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Факултетен съвет 2013 година Протокол № 17 / 13.02.2013    English
Факултет по математика и информатика - Протокол № 17 / 13.02.2013

ПРОТОКОЛ № 17/13.02.2013 г.
От Факултетен съвет на Факултета по математика и информатика,
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”

Присъстват: проф. дмн Снежана Георгиева Христова, проф. дмн Степан Иванов Костадинов, проф. д-р Антон Илиев Илиев, проф. д-р Асен Кънчев Рахнев, проф. д-р Димитър Георгиев Мекеров, проф. д-р Николай Веселинов Кюркчиев, проф. д-р Петко Димитров Пройнов, проф. д-р Снежана Георгиева Гочева-Илиева, проф. д-р Станимир Недялков Стоянов, доц. д-р Ангел Атанасов Голев, доц. д-р Андрей Иванов Захариев, доц. д-р Боян Георгиев Златанов, доц. д-р Веска Пенчева Нончева, доц. д-р Владимир Славчев Шкуртов, доц. д-р Георги Димитров Костадинов, доц. д-р Дойчин Тодоров Бояджиев, доц. д-р Евгения Делчева Ангелова, доц. д-р Елена Петрова Сомова, доц. д-р Люба Иванова Попова, доц. д-р Манчо Христов Манев, доц. д-р Неделчо Велев Милев, доц. д-р Недялка Георгиева Казакова, доц. д-р Пенка Петрова Рангелова, доц. д-р Теменужка Пенева Пенева, гл. ас. д-р Ася Георгиева Стоянова-Дойчева, гл. ас. д-р Марта Костадинова Теофилова, гл. ас. д-р Петър Иванов Копанов, ас. Елена Христова Тодорова, док-т Десислава Стоянова Войникова, док-т Даниела Ваклушева Димитрова, Цветомир Иванов Андреев – студент, Тодор Георгиев Чаушев – ръководител звено УКЗ.

Отсъстват: доц. д-р Христо Димитров Крушков и доц. д-р Коста Андреев Гъров – служебна командировка, доц. д-р Кирил Христов Коликов, Орлин Атанасов Янакиев - студент.

ДНЕВЕН РЕД:

 1. Акредитация.
 2. Докторанти.
 3. Разни.
 4. Избор на професор.
 5. Избор на главни асистенти

РЕШЕНИЯ:

1. ФС прие предложения от Факултетната комисия по акредитация списък на определените като „профилиращи” дисциплини на специалностите от професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по ..., като:

 • за магистърските програми от професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по ..., всички задължителн дисциплини се определят като „профилиращи”;
 • за бакалавърската програма на специалност „Математика и информатика” от професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по ... , от 38-те броя задължителни дисциплини
  24 броя се определят като „профилиращи”

2. ФС прие следното предложение от Факултетната комисия по акредитация: всички задължителни дисциплини на специалностите от професионално направление 4.5. Математика и професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки се считат за „профилиращи” дисциплини.
3. ФС прие следното предложение от катедра „Приложна математика и моделиране”: съгласно чл. 26, ал. 4 от ПРАСПУ  и чл. 74, ал. 2, т. 2 от ЗВО да бъде прекратена докторантурата на Стела Славчева Глухчева, редовен докторант към катедра „Приложна математика и моделиране”, считано от 01.03.2013 г.
4. ФС прие предложението от катедра „Обучение по математика, информатика и информационни технологии” за следната промяна на темата на дисертационния труд на Христо Тошков Христов, редовен докторант към катедра „Обучение по математика, информатика и информационни технологии”: от „Моделиране и генериране на софтуер за обучение” на Методика на преподаване на съвременни технологии за създаване на софтуер”, съгласно чл. 20, ал. (4).
5. ФС прие следното предложение от катедра „Компютърни технологии”: на основание чл. 26, ал. 1 от ПРАСПУ, да бъде прекъсната докторантурата на Вилислав Иванов Радев, редовен докторант към катедра „Компютърни технологии”за срок от 8 (осем) месеца, по семейни причини, считано от 01.02.2013 г.
6. ФС прие следното предложение от катедра „Компютърни технологии”: на основание чл. 15.(1), (2) и (3) от ПРАСПУ, както и чл. 10.(1) и (4) от ППЗРАСРБ да бъде зачислена гл. ас. Ваня Ангелова Иванова в докторантура на самостоятелна подготовка, към катедра „Компютърни технологии” по: област на висше образование 1. Педагогически науки; професионално направление 1.3. Педа­­го­гика на обучението по ..., докторска програма Методика на обучението по информационни технологии.
7. ФС избра проф. д-р Асен Кънчев Рахнев и проф. д-р Снежана Георгиева Гочева-Илиева за научни ръководители на гл. ас. Ваня Ангелова Иванова, докторант на самостоятелна подготовка към катедра „Компютърни технологии”.
8. ФС утвърди следната тема на дисертационния труд на докторант гл. ас. Ваня Ангелова Иванова „Интензификация на процесите на изпитване и оценяване по английски език с помощта на ИТ”.
9. ФС прие индивидуалния план за работа за трите години на подготовка по докторантурата на гл.ас. Ваня Ангелова Иванова, докторант на самостоятелна подготовка към катедра „Компютърни техно­логии” по: област на висше образование 1. Педагогически науки; професионално направление 1.3. Педа­го­ги­ка на обучението по ...; докторска програма Методика на обучението по информационни технологии, с научни ръководители проф. д-р Асен Кънчев Рахнев и проф. д-р Снежана Георгиева Гочева-Илиева.
10. ФС прие отчета за третата година от подготовката на Десислава Андреева Захариева, редовен докторант към катедра „Компютърни технологии”, съгласно мнението на научния ръководител проф. д-р Николай Кюркчиев.
11. ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „Компютърни технологии”: да се атестира с оценка Отличен (6.00) докторант Десислава Андреева Захариева за работата си през третата година от подготовката.
12. ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „Компютърни технологии”: на основание чл. 31, ал. 1 от ПРАСПУ да бъде отчислена от докторантура с право на защита докторант Десислава Андреева Захариева, считано от 01.03.2013 г.
13. ФС прие отчета за третата година от подготовката на Мая Василева Стоева, редовен докторант към катедра „Компютърни технологии”, съгласно мнението на научния ръководител проф. д-р Асен Рахнев.
14. ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „Компютърни технологии”: да се атестира с оценка Отличен (6.00) докторант Мая Василева Стоева за работата си през третата година от подготовката.
15. ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „Компютърни технологии”: на основание чл. 31, ал. 1 от ПРАСПУ да бъде отчислена от докторантура с право на защита докторант Мая Василева Стоева, считано от 01.03.2013 г.
16. ФС прие отчета за третата година от подготовката на Милена Димова Петкова, редовен докторант към катедра „Математически анализ”, съгласно мнението на научния ръководител проф. д-р Петко Пройнов.
17. ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „Математически анализ”: да се атестира с оценка Отличен (6.00) докторант Милена Димова Петкова за работата си през третата година от подготовката.
18. ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „Математически анализ”: на основание чл. 31, ал. 1 от ПРАСПУ да бъде отчислена от докторантура с право на защита докторант Милена Димова Петкова, считано от 01.03.2013 г.
19. ФС прие отчета за третата година от подготовката на Стоил Иванов Иванов, редовен докторант към катедра „Математически анализ”, съгласно мнението на научния ръководител проф. д-р Петко Пройнов.
20. ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „Математически анализ”: да се атестира с оценка Отличен (6.00) докторант Стоил Иванов Иванов за работата си през третата година от подготовката.
21. ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „Математически анализ”: на основание чл. 31, ал. 1 от ПРАСПУ да бъде отчислен от докторантура с право на защита докторант Стоил Иванов Иванов, считано от 01.03.2013 г.
22. ФС прие отчета за третата година от подготовката на Христо Марчов Инджов, редовен докторант към катедра „Компютърна информатика”, съгласно мнението на научния ръководител проф. д.м.н. Георги Тотков.
23. ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „Компютърна инфор­ма­тика”: да се атестира с оценка Отличен (6.00) докторант Христо Марчов Инджов за работата си през третата година от подготовката.
24. ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „Компютърна информа­тика”: на основание чл. 31, ал. 1 от ПРАСПУ да бъде отчислен от докторантура с право на защита докторант Христо Марчов Инджов, считано от 01.03.2013 г.
25. ФС прие отчета за втората година от подготовката на Генчо Димитров Стоицов, докторант на самостоятелна подготовка към катедра „Компютърни технологии”, съгласно мнението на научния ръководител доц. д-р Коста Андреев Гъров.
26. ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „Компютърни технологии”: да се атестира с оценка Отличен (6.00) Генчо Димитров Стоицов за работата си през втората година от подготовката.
27. ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „Компютърни технологии”: на основание чл. 31, ал. 1 от ПРАСПУ да бъде отчислен от докторантура с право на защита Генчо Димитров Стоицов, считано от 15.02.2013 година.
28. ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „Компютърни технологии”: представеният проект за дисертационен труд на докторант Генчо Димитров Стоицов на тема Методически инструментариум за формиране на знания и умения по Компютърни мрежи и комуникации да бъде насочен към процедура за предварително обсъждане.
29. ФС прие отчета за третата година от подготовката на Стефка Йорданова Анева, докторант на самостоятелна подготовка към катедра „Компютърни технологии” съгласно мнението на научния ръководител доц. д-р Коста Андреев Гъров.
30. ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „Компютърни технологии”: да се атестира с оценка Отличен (6.00) Стефка Йорданова Анева за работата си през третата година от подготовката.
31. ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „Компютърни технологии”: на основание чл. 31, ал. 1 от ПРАСПУ да бъде отчислена от докторантура с право на защита Стефка Йорданова Анева, считано от 15.02.2013 година.
32. ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „Компютърни технологии”: представеният проект за дисертационен труд на докторант Стефка Йорданова Анева на тема „Модел за профилирано обучение по информатика и информационни технологии в гимназиален етап” да бъде насочен към процедура за предварително обсъждане.
33. ФС прие отчета за първата година от подготовката на Тодор Минков Рачовски, задочен докторант към катедра „Компютърна информатика”, съгласно мнението на научния ръководител проф. д.м.н. Георги Тотков.
34. ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „Компютърна информа­тика”: да се атестира с оценка Отличен (6.00) докторант Тодор Минков Рачовски за работата си през първата година от подготовката.
35. ФС прие отчета за първата година от подготовката на Юлия Дойчева Кръстева, докторант на самостоятелна подготовка към катедра „Обучение по математика, информатика и информационни технологии” съгласно мнението на научните ръководители проф. д.п.н. Сава Иванов Гроздев и доц. д-р Пенка Петрова Рангелова.
36. ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „Обучение по математика, информатика и информационни технологии”: да се атестира с оценка Отличен (6.00) Юлия Дойчева Кръстева за работата си през първата година от подготовката.
37. ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „Обучение по математика, информатика и информационни технологии”: на основание чл. 31, ал. 1 от ПРАСПУ да бъде отчислена от докторантура с право на защита Юлия Дойчева Кръстева, считано от 14.02.2013 година.
38. ФС прие следното предложение: представеният от докторант Юлия Дойчева Кръстева дисертационен труд на тема „Интеграционен модел за обучение по комбинаторика в училище” е готов за защита пред Научно жури за присъждане на образователната и научна степен „доктор” по област на висше образование: 1. Педагогически науки, професионално направление: 1.3 Педагогика на обучението по ..., докторска програма: Методика на обучение­то по математика.
39. ФС утвърди следната тема на дисертационния труд на Валя Спасова Арнаудова, задочен докторант към катедра „Компютърни технологии”: „Методика на адаптивно електронно обучение по икономически дисциплини”.
40. ФС утвърди следната тема на дисертационния труд на Анатоли Веселинов Карабов, задочен докторант към катедра „Компютърни технологии”: „Методика за разработване на адаптивно електронно учебно съдържание”.
41. ФС утвърди следната тема на дисертационния труд на Веселин Николаев Кюркчиев, задочен докторант към катедра „Компютърни технологии”: „Инструменти за адаптивно електронно обучение”.
42. ФС прие индивидуалния план за работа за трите години на подготовка по докторантурата на Александър Петров Петров, редовен докторант към катедра „Компютърни системи” по: област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; докторска програма Информатика, с научен ръководител проф. д-р Станимир Недялков Стоянов.
43. ФС прие индивидуалния план за работа за четирите години на подготовка по докторан­турата на Чавдар Петров Кулин, задочен докторант към катедра „Компютърни технологии” по: област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; докторска програма Информатика, с научен ръководител проф. д-р Снежана Георгиева Гочева-Илиева.
44. ФС прие индивидуалния план за работа за трите години на подготовка по докторантурата на Александър Насков Трайков, редовен докторант към катедра „Компютърна информатика” по: област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; докторска програма Информатика,с научен ръководител проф. д.м.н. Георги Атанасов Тотков.
45. ФС прие индивидуалния план за работа за трите години на подготовка по докторантурата на Йордан Божидаров Енев, редовен докторант към катедра „Компютърна информатика” по: област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; докторска програма Информатика,с научен ръководител доц. д-р Елена Петрова Сомова.
46. ФС прие индивидуалния план за работа за трите години на подготовка по докторантурата на Евгения Максимова Алендарова, редовен докторант към катедра „Компютърна информатика” по: област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; докторска програма Информатика,с научен ръководител проф. д.м.н. Георги Атанасов Тотков.
47. ФС прие индивидуалния план за работа за трите години на подготовка по докторантурата на Мария Тонкова Василева, редовен докторант към катедра „Математически анализ” по: област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика; докторска програма Математически анализ, с научен ръководител проф. д-р Петко Димитров Пройнов.
48. ФС прие индивидуалния план за работа за четирите години на подготовка по докторан­турата на Ваня Валентинова Бизова-Лалева, задочен докторант към катедра „Обучение по математика, информатика и информационни технологии” по: област на висше образование 1. Педагогически науки; професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по ...; докторска програма Методика на обучението по математика и информационни технологии, с научен ръководител доц. д-р Коста Андреев Гъров.
49. ФС прие индивидуалния план за работа за четирите години на подготовка по докторан­турата на Цветана Костадинова Димитрова, задочен докторант към катедра „Обучение по математика, информатика и информационни технологии” по: област на висше образование 1. Педагогически науки; професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по ...; докторска програма Методика на обучението по информатика и информационни технологии, с научен ръководител доц. д-р Коста Андреев Гъров.
50. ФС прие индивидуалния план за работа за четирите години на подготовка по докторан­турата на Станислава Тодорова Колева, задочен докторант към катедра „Обучение по математика, информатика и информационни технологии” по: област на висше образование 1. Педагогически науки; професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по ...; докторска програма Методика на обучението по математика, с научен ръководител проф. д.п.н. Васил Борисов Милушев.
51. ФС прие предложението за следния състав на научно жури за защитата на дисертационния труд на Юлия Дойчева Кръстева (докторант на самостоятелна подготовка към катедра „Обучение по математика, информатика и информационни технологии”): 

 • Проф. д.п.н. Сава Иванов Гроздев – от ИМИ на БАН, София, област на висше образование 1. Педагогически науки; професионално направление 1.3. Педаго­гика на обучението по ...; научна специалност Методика на обучението по математика;
 • Проф. д.п.н. Васил Борисов Милушев – от ФМИ на ПУ „П. Хилендарски“, област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по ...; научна специалност Методика на обучението по математика;
 • Проф. д-р Здравко Вутов Лалчев – от  ФНПП на СУ „Св. Климент Охридски“, област на висше образование: 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по ...; научна специалност Методика на обучението по математика;
 • Доц. д-р Румяна Петкова Маврова – от ФМИ на ПУ „П. Хилендарски“ (пенсионер), област на висше образование 1. Педагогически науки; професионално направление 1.3. Педаго­гика на обучението по ...; научна специалност Методика на обучението по математика;
 •  Доц. д-р Маргарита Генова Върбанова – от ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, област на висше образование 1. Педагогически науки; професионално направление 1.3. Педаго­гика на обучението по ...; научна специалност Методика на обучението по математикa;
 •   (резервен член) Доц. д-р Любен Борисов Портев – (пенсионер), област на висше образование 1. Педагогически науки; професионално направление 1.3. Педаго­гика на обучението по ...; научна специалност Методика на обучението по математика;
 •   (резервен член) Доц. д-р Георги Станчев Николов – от ФМИ на ПУ „П. Хилендарски“, област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по ..., научна специалност Методика на обучението по математик

52. ФС прие следното предложение: защитата на дисертационния труд на Юлия Дойчева Кръстева (докторант на самостоятелна подготовка към катедра „Обучение по математика, информатика и информационни технологии”) пред научното жури да бъде на 29.04.2013 г.
53. ФС прие и предлага за утвърждаване от Академичния съвет на Пловдивски университет “Паисий Хилендарски” на следното предложение: да бъде обявен конкурс за заемане на академичната длъжност “Доцент”, съгласно чл. 66, ал. 1 от ПРАСПУ по: област на висшето образование 1. Педагогически науки; професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по ...; научна специалност Методика на обучението по математика към катедра „Обучение по математика, информатика и информационни технологии” – 1 (едно) място със срок 2 (два) месеца от датата на обнародването му в Държавен вестник.
54. ФС избра следните хонорувани преподаватели за учебната 2012/2013 година, Зимен и Пролетен триместър:

 • Проф. д.м.н. Христо Илиев Семерджиев – 200 часа упражнения за водене на дисциплините „Аналитична механика” с ІV к, М и избираеми дисциплини през Зимния и Пролетния триместри (с двоен хонорар – 12 лв. на час);
 • Гл.ас. Гинка Стоянова Бизова 360 часа упражнения за водене на часове по ТПП, ППП, Хоспитиране и избираема дисциплина (с двоен хонорар – 8 лв. на час);
 • Инж. Стоян Николов Черешаров100 часа за водене на избираема дисциплина през Зимния триместър;
 • Христо Бонев Христов (магистър) – 50 часа упражнения за водене на часове по дисциплините в катедра ПММ.

55. ФС прие отчета на изпълнение на годишния план за научноизследователската дейност на Факултета по математика и информатика при Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”
за 2012 година.
56.  ФС прие годишен план за научноизследователска дейност на Факултета по математика и информатика на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски” за 2013 година.
57.  ФС прие: да се атестират до 01.06.2013 г. следните преподаватели: доц. д-р Боян Георгиев Златанов, гл. ас. д-р Ива Руменова Докузова и гл. ас. д-р Марта Костадинова Теофилова.
58. ФС прие: в срок до 06.03.2013 г. (сряда) да се изпратят на имейла на доц. д-р Манчо Манев предложения за промени в Правилника на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски”.
59. ФС прие: в срок до 20.02.2013 г. ръководителите на катедри да изпратят на имейла на Надя Милева предложенията за избираеми (редовно и задочно) и факултативни дисциплини за Пролетни триместър на учебната 2012/2013 година.
60. ФС прие: в срок до 27.02.2013 г. (сряда) да се подадат заявки в Деканат за предстоящата изпитна сесия за специалностите във ФМИ (редовно обучение).
61. ФС прие и предлага на Уважаемия Академичен съвет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски” да признае на Стефан Пирц ОКС магистър по област на висше образование 3Социални, стопански и правни науки; професионално направление 3.7. Администрация и управление.
62. ФС утвърди следните ръководители на Редколегията на Научни трудове на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”: проф. д-р Антон Илиев Илиев и доц. д-р Манчо Христов Манев.
63. ФС прие: в срок до следващия ФС, избраните ръководители проф. Антон Илиев и доц. д-р Манчо Манев да изготвят и предложат структура на Редколегията на Научни трудове на „Паисий Хилендарски”.
64. ФС прие: разглеждането на всички постъпили до момента предложения от катедрите за частични и други промени, се отлага до подписването на договора с МОМН по проекта: Схема: № BG051PO001-3.1.07-0009 „Повишаване на качеството на обучение по информатика и ИКТ във ФМИ при ПУ чрез създаване и прилагане на устойчив модел за актуализация на учебните планове и програми, съобразно стратегията на ЕС за растеж „Европа 2020” и изискванията на трудовия пазар”. 
65. ФС прие: на катедрени съвети да се обсъдят и постъпят за следващия ФС предложения за кандидатстудентската кампания.
66. ФС прие: да се изготви доклад до Ректора за следната промяна на годишния норматив за учебната 2012/2013 година на гл. ас. Йордан Епитропов Епитропов от катедра „Алгебра и геометрия”: годишният норматив за учебната 2012/2013 година на гл. ас. Йордан Епитропов Епитропов от катедра „Алгебра и геометрия” да бъде 460 часа, тъй като не са изпълнени ангажиментите, посочени в молбата до Ректора за намаляване на годишния норматив.
67. ФС прие: проф. д-р Снежана Георгиева Гочева-Илиева да е ръководител на проект за конкурсната сесия на фонд „Научни изследвания” на ПУ.
68. ФС прие: тържественото връчване на дипломите във ФМИ на Випуск 2012 да бъде на 23.03.2013 г. от 15:00 ч. в Спортната зала на ПУ.
69. Факултетният съвет на Факултета по математика и информатика при Пловдивския университет Паисий Хилендарскиизбра доц. д-р Манчо Христов Манев за академичната длъжност „професор” по област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика; научна специалност Геометрия и топология по обявения конкурс в ДВ, брой 75 от 02 октомври 2012 год.
70. Факултетният съвет на Факултета по математика и информатика при Пловдивски университет Паисий Хилендарскиизбра ас. д-р Кремена Василева Стефанова за академичната длъжност „главен асистент” в Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“по област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; научна специалност Информатика  към катедра „Компютърни технологии” на Факултета по математика и информатика.
71. Факултетният съвет на Факултета по математика и информатика при Пловдивски университет Паисий Хилендарскиизбра ас. д-р Димитър Благоев Благоев за академичната длъжност главен асистент в Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“по област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; научна специалност Информатика  към катедра „Компютърни технологии” на Факултета по математика и информатика.
72. ФС прие: в срок до 06.03.2013 г. ръководителите на катедри да изпратят на имейл на проф. д-р Антон Илиев обобщени заявки за участие в Пролетната конференция на СМБ (от 02.04.2013 г. до 06.04.2013 г. – Боровец) на членовете от поверената им катедра, като се спазва приетото правило – командироват се само членове на СМБ. 

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ