Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Катедрен съвет Алгебра и геометрия Решения на КС 2013 Протокол №13    English
Факултет по математика и информатика - Протокол №13

ПРОТОКОЛ №13
от Катедрен съвет на катедра „Алгебра и геометрия”

На 08.02.2013 г. от 14:00 ч. в 536 к.з. се проведе заседание на Катедрения съвет на катедра „Алгебра и геометрия”.

Присъстват членовете на КС: доц. д-р Манчо Манев (ръководител катедра), проф. дмн Нако Начев, проф. д-р Димитър Мекеров, доц. д-р Пенка Рангелова, доц. д-р Кирил Коликов, доц. д-р Добринка Грибачева, гл. ас. д-р Ива Докузова, гл. ас. д-р Марта Теофилова, гл. ас. д-р Асен Христов.

Отсъстват от членовете на КС: гл. ас. Йордан Епитропов и гл. ас. Иванка Градева.

Освен това присъстват без право на глас: докторантите към катедрата Стефан Божков и Радка Колева.


ДНЕВЕН РЕД:
        1. Предложения за актуализация на "Правилника за устройството и дейността на ПУ".
        2. Други.

По точка 1.
Доц. Манев съобщи на членовете на КС, че университетската комисия, натоварена със задачата да подготви актуализирането на "Правилника за устройството и дейността на ПУ", в която той и проф. Мекеров участват, е започнала работата си. Проф. Мекеров обясни, че първо ще се уточнява структурата на правилника. Идеята е новият правилник да бъде по-кратък, а други правилници да дават повече подробности, каквато е практиката в най-добрите български университети. Проф. Мекеров попита членовете на КС дали имат предложения за промени по съществуващия правилник. Доц. Коликов пожела да даде своето предложение. Той припомни на членовете на КС какъв е казусът с водените от него двама редовни докторанти и изрази опасения, че нито в закона ("Закон за развитие на академичния състав на Р. България"), нито в правилника на ПУ проблемът е изяснен. Доц. Манев отговори, че този проблем е решен в "Правилника за развитие на академичния състав на ПУ" и посъветва доц. Коликов да подготви предложението си в писмена форма, тъй като предстои обсъждане и на други правилници на ПУ.

По точка 2.
Ръководителят на катедрата:

а) съобщи, че КС трябва да даде предложения за актуализиране на състава на редколегията на "Научни трудове на Пловдивски университет". Проф. Мекеров предложи на КС да избере двама членове от катедрата – един специалист по геометрия и един по алгебра. Проф. Мекеров предложи това да бъдат доц. Манев и доц. Коликов. Предложението беше подложено на гласуване и прието единодушно от членовете на КС.

б) запозна членовете на КС с правилата за определяне на ДВТ към 31.10.2012, приети от ФС на ФМИ.

в) припомни на членовете на КС да попълнят материалната книга на катедрата, ако все още не са го направили.

г) съобщи, че се събират предложения да избираеми дисциплини за В-триместър на учебната 2012/13 г. Бяха направени следните предложения (наименование на учебната дисциплина, лектор):
"Различни подходи в геометрията", доц. д-р П. Рангелова, 
"Приложение на математиката в икономиката", доц. д-р К. Грибачев, 
"Приложение на алгебрата в електростатиката", доц. д-р Коликов, д-нт Ст. Божков.
Предложенията бяха приети единодушно от КС.

д) запозна членовете на КС с обобщените показатели на катедрата по дейностите от справките, събирани във връзка с акредитацията и отчета на плана за наука на ФМИ за 2012 г. Доц. Коликов направи предложение патентите да бъдат включени като дейност в справката. Доц. Манев отговори, че по този въпрос трябва да бъде попитана комисията и обърна внимание на членовете на КС да попълват всички точки от справката, по които имат дейност.

е) даде думата на доц. Коликов, който предложи да се утвърди конспект за изпит по специалността за докторантура по научната специалност "Алгебра и теория на числата", който да се проведе на 17.09.2013г. Попитан от доц. Манев за мнението си, проф. Начев изказа одобрение за конспекта. Доц. Коликов предложи и състав на изпитващата комисия: доц. Манев (председател), проф. Начев и доц. Коликов. Предложението за конспект и състав на изпитващата комисия бяха единодушно приети от КС. Проф. Начев предложи изпитът да се състои от един теоретичен въпрос и две задачи от конспекта, което също беше прието единодушно от КС.

ж) напомни, че следващият КС ще бъде в разширен състав и ще се състои на 15.02.2013г. от 13:00 часа в Заседателната зала на ФМИ, когато ще се бъде предварителното обсъждане на дисертационния труд на докторант Муса Айети. Проектът за дисертация се намира в Деканата на ФМИ.  

Поради изчерпване на дневния ред Катедреният съвет бе закрит.

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ