Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Катедрен съвет Алгебра и геометрия Решения на КС 2013 Протокол №12    English
Факултет по математика и информатика - Протокол №12

ПРОТОКОЛ №12
от Катедрен съвет на катедра „Алгебра и геометрия”

На 21.01.2013 г. от 11:45 ч. в 234 с.з. се проведе заседание на Катедрения съвет на катедра „Алгебра и геометрия”.

Присъстват членовете на КС: доц. д-р Манчо Манев (ръководител катедра), проф. дмн Нако Начев, проф. д-р Димитър Мекеров, доц. д-р Пенка Рангелова, доц. д-р Добринка Грибачева, гл. ас. д-р Ива Докузова, гл. ас. д-р Марта Теофилова, гл. ас. д-р Асен Христов, гл. ас. Йордан Епитропов и гл. ас. Иванка Градева.

Отсъства от членовете на КС: доц. д-р Кирил Коликов.

Освен това присъстват без право на глас: проф. д-р Георги Златанов и докторантът към катедрата Стефан Божков.

ДНЕВЕН РЕД:
1. Учебна дейност.
2. Други.

По точка 1.
Ръководителят на катедрата даде начало на обсъждането на учебната дейност през завършилите А триместър и I семестър, както и започването на Б триместър.
Проф. Начев сподели, че студентите-физици имат малко присъствие на лекции.
Доц. Рангелова счита, че те са слабо подготвени и въпреки това не посещават часовете, което ще доведе до слаби резултати на изпитите.
Проф. Мекеров заяви, че положението при студентите от ФМИ не е същото – от І курс спец. „Информатика” на изпита по ЛААГ от 115 студенти само 15 не са го взели и 15 не са се явили.
Доц. Рангелова отбеляза, че във Физическия факултет не спазват регламента за защита на дипломни работи по математика на студентите от специалност „Физика и математика”.
Доц. Манев отговори, че доц. Рангелова като председател на комисията за държавен изпит по математика за тази специалност трябва да гарантира спазването на съответния регламент.

По точка 2.
Ръководителят на катедрата:
2а) съобщи, че задочният докторант Муса Ибрахим Айети е представил проекта си за дисертация на научния си ръководител проф. Златанов, който предлага да бъде открита процедура за предварителното обсъждане на проекта. Доц. Манев се съгласи с предложението на научния ръководител на 15.02.2013 г. (петък) от 13:00 часа да се състои Катедрен съвет за предварително обсъждане на проекта за дисертация на Муса Айети. Проф. Златанов предложи Катедреният съвет на 15.02.2013г. да бъде разширен със следните членове: проф. дмн Грозьо Станилов, доц. д-р Георги Джелепов, доц. д-р Георги Костадинов, проф. д-р Георги Златанов. Ръководителят на катедра отговори, че ще прецени дали се налага да бъде разширен, като се спазва съответния правилник на ПУ.
2б) напомни на редовните докторанти С. Божков и Р. Колева да подготвят годишните си отчети и изрази загриженост за обучението им по научната специалност на докторантурите им.
2в) информира, че се открива процедура по актуализиране на Правилника за устройството и дейността на ПУ като очаква предложенията от членовете на катедрата да му се предадат до 8.2.2013, когато ще се проведе следващия катедрен съвет. Проф. Мекеров отбеляза, че в чл. 50, ал. 2 текстът в скобите трябва да отпадне, защото противоречи на чл. 26, ал. 8, т. 1 от Закона за висшето образование.

Поради изчерпване на дневния ред Катедреният съвет бе закрит.

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ