Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Учебен график Държавни изпити Програма Бизнес информационни технологии (бакалавър)    English
Факултет по математика и информатика - Бизнес информационни технологии (бакалавър)

Факултет по математика и информатика към ПУ „Паисий Хилендарски”
Бизнес информационни технологии за ОКС бакалавър

Програма за писмен държавен изпит

Изпитът е с продължителност 4 академични часа и се състои в решаването на задачи в рамките на следните теми:

 1. Математически и логически основи на компютърните системи. Бройни системи. Двоични функции на една и две променливи, пълна система от двоични функции. Кодиране на информация. Представяне на дискретна информация ­цели и дробни числа и знакове в компютърните системи. Представяне на аналогова информация­ образ и звук в компютърните системи.
 2. Информационни технологии в математиката. Системи за компютърна алгебра – система Mathematica. Система Mathematica – основни елементи, среда за програмиране. Създаване и публикуване в Интернет на математически текст.
 3. Процедурно програмиране. Основни принципи. Типове данни. Структури от данни. Операции и изрази. Основни управляващи конструкции. Програмни части и връзки между тях. Структурно и модулно програмиране.
 4. Основи на маркетинга. Маркетингова среда. Основни направления в маркетинга. Маркетингова стратегия. Информационни системи и бази данни. Маркетингови информационни системи. Електронен маркетинг.
 5. Обектно-ориентирано програмиране. Основни принципи. Класове и обекти. Наследяване. Херметизация. Полиморфизъм. Обектно-ориентирано проектиране.
 6. Организация на банковата система. Основни  изчислителни методи прилагани в банковото дело. Банкови продукти и операции. Банково посредничество при плащанията. Електронни банкови услуги.
 7. Компютърна графика. Изображение. Геометрично моделиране. Алгоритми за визуализация. Презентации - принципи за дизайн и представяне пред публика.
 8. Дисконтни изчисления. Парични потоци и финансови ренти. Ипотечни и потребителски кредити. Курсове и рентабилност на заемите. Преструктуриране на заемите. Финансови изчисления при операции с ценни книжа.
 9. Въведение в правото. Обработка на правната информация. Законодателство и законодателен процес.  Информационни системи с национално значение.
 10. Математически механизъм на застраховането. Фази: риск в перспектива, застрахователна перспектива, застрахователна отговорност. Закон за намаляващата (маржинална) възвръщаемост. Разкриване на фундаменталния принцип в застраховането: Премия = Очаквана загуба + Колебания + Административен план + Печалба.
 11. Счетоводството в управлението на дружеството. Правнонормативна уредба на счетоводството на дружеството. Счетоводно отчитане на капиталите и ресурсите на предприятието. Счетоводно отчитане на разчетите. Счетоводно отчитане на дейностите и разходите за тях.
 12. Иконометрия – филтрация на информацията и методи. Построяване на иконометричен модел. Еластичност. Производствена функция. Функция на разходите. Критична точка на производството (BEP). Функции на потреблението и предлагането. Производствен и потребителски излишък.
 13. Релационни бази от данни – модел, релационни обекти. Релационна цялостност на данните. Нормални форми. Entity-Relationship (ER) модел. Релационен език SQL.
 14. Начин на работа на уеб сървър. Архитектури на уеб приложения. Средства за мащабиране на уеб приложения. Хостинг услуги. Системи за управление на съдържанието.
 15. Общи понятия свързани с телекомуникациите. Локални компютърни мрежи (LAN). Междумрежови комуникации. Комуникационен модел TCP/IP.
 16. Език PHP – процедурно програмиране. Обектно-ориентирано програмиране с PHP. HTML форми и взаимодействие с PHP. Методи за запазване на състояние, бисквитки, сесии. Работа с MySQL и взаимодействие с PHP.
 17. Особености на компютърните информационни системи  в застраховането. Обща характеристика, анализ. Критерии за оценка ефективността на компютърните информационни системи в застрахователното дело – производителност; динамичност; икономически резултат; риск.
 18. Архитектура на Java. Виртуална машина. Класове. Обекти. Интерфейси. Нишки. Графични приложения. Аплети.
 19. Процес на разработка на софтуер. Модели на процеса за разработване на софтуер. Изискавания към разработвания продукт (анализ и дефиниция). Проектиране. Разработване и тестване.
 20. Реални и финансови активи. Анализ на финансовите отчети. Облигации. Акции. Активно управление на портфейли.
 21. Принципи на Уеб дизайна. Развитие на езика HTML, HTML 5. Структуриране на съдържание с XML. Javascript – обекти, методи, свойства. DOM (Document Object Model).
 22. .NET Framework – същност, характеристики, основни компоненти. Език C#. Типове, масиви. Условни оператори и цикли. Класове, методи, свойства. Делегати, събития. Generics. Работа с изключения.
 23. Електронна търговия – характеристики, бизнес модели. Интернет реклама – видове, стандарти, системи за управление. Електронен магазин – характеристики и компоненти, технологии за реализация. Системи за интернет плащания. Аспекти на сигурността. SEO оптимизация.
 24. Структура и съдържание на инвестиционен проект.  Схеми и етапи на разработването на инвестиционен проект. Инвестиционен мениджмънт – задачи, функции и структура. Метод на оценка на финансова рентабилност.
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ