Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Избираеми дисциплини Oбщ списък на избираемите дисциплини и практикуми Практическо създаване на web апликации    English
Факултет по математика и информатика - Практическо създаване на web апликации
 Лектори  доц. д-р Коста Гъров, инж. Стоян Черешаров
Анотация

  Практическо създаване на web апликации с използване на PHP, ZF, MySQL, Java Script, Dojo, Ajax, CSS3, HTML5. Целта на курса е да се дадат на студентите практически познания и умения за изграждане на web апликации с най-съвременните технологии и стандарти. Ще преминем през стъпките от създаването на реална апликация с използване на инструменти, най-добрите практики, шаблони за дизаин и работа в екип. Това не е начален курс по споменатите сървърни технологии. Те по-скоро са използвани като илюстрация. Основни познания по PHP и SQL се изискват. Концепциите са езиково и технологично независими. Ще разгледаме както сървърното така и програмирането на страната на клиента известно като „Front End Engeneering”.

ПРЕДВАРИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ: Основни познания по PHP и SQL се изискват.

КОМПЕТЕНТНОСТИ: Успешно завършилите обучението по тази учебна дисциплина:

 1. Ще знаят:
  • Основните шаблони използвани за създаване на web апликации.
 2. Ще могат:
  • Да сьздават разнообразни web апликации.
Съдържание

А) Лекции

 1. Zend framework. Лесно, просто, бързо. (4 часа)
 2. MVC. Разделяне на апликацията на части и модули. (4 часа)
 3. Форми. Създаване и използване на форми. (4 часа)
 4. ORM. Комуникация с базата данни. (4 часа)
 5. CRUD. Създаване, извличане, обновяване и изтриване. (4 часа)
 6. JS basics. Основи на Java Script. (4 часа)
 7. JS toolkits. Популярни библиотеки на Java Script. (4 часа)
 8. JS Zend integration. Интеграция на Java Script със Zend. (4 часа)
 9. Ajax. Асинхронна комуникация със сървъра. (4 часа)
 10. HTML5 CSS3. Запознаване с HTML5. (4 часа)

УЧЕБНИ ДЕЙНОСТИ, МЕТОДИ И ФОРМИ НА ПРЕПОДАВАНЕ:

 • Лекции;
 • Самостоятелно разработване на курсова работа под ръководството на преподавателя, като се използват знанията от лекциите, посочената литература и други литературни източници.

ОПИСАНИЕ НА ИЗВЪНАУДИТОРНАТА ЗАЕТОСТ:

 • По време на триместъра всеки студент разработва курсова работа по една (или няколко) от темите 1–7 от лекциите. Курсовата работа се оценява по скала от 0 до 9 точки. (40 часа)
 • Студентите разширяват знанията си чрез ползване на предложената литература и интернет сайтове. (40 часа)

НАЧИН НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТА И ОТЧИТАНЕ НА ТЕКУЩОТО ОЦЕНЯВАНЕ:

 • Семестриални резултати. По време на триместъра всеки студент получава семестриални точки. За активно участие по време на всяка лекция (с изключение на последната лекция) студентът получава 0 или 1 точки. Максималният брой на семестриалните точки е 9. След петата седмица семестриалните точки се обявяват в началото на всяка лекция.
 • Редовен изпит. По време на редовния изпит студентът защитава пред преподавателя своята курсова работа. Всяка представена курсова работа се оценява от 3 до 9 точки, като ако тя е написана на ръка не може да получи повече от 7 точки. Така всеки студент може да получи общо най-много 18 т. Критериите за оценяване се обявяват на първата лекция за всяка учебна година. През 2012/2013 уч. год. скалата за оценяване е следната: среден (3) – 6 т., добър (4) – 9 т., мн. добър (5) – 12, отличен (6) – 15 т. Оформената оценка се мо¬тивира пред студента и се вписва в изпитния протокол и студентската книжка.
 • Поправителен изпит. Ако на редовния изпит студентът не получи положителна оценка се явява на поправителен изпит, като отново представя курсова работа на същата или друга тема. Провеждането и оценяването на поправителния изпит се извършва по същия начин като редовния изпит.
 • Поправителен изпит. Ако на поправителния изпит студентът не получи положителна оценка се явява на лик¬ви¬да¬ци¬онен изпит през септември, като отново представя курсова работа на същата или друга тема. Оценяването на ликвидациония изпит се извършва по следния начин: студентът получава две оценки; първата оценка се определя по същия начин като редовния изпит, втората оценка се поставя само върху резултата от ликвида¬циония из¬пит (т.е от защитата на курсовата работа) [среден (3) – 4 т., добър (4) – 5 т., мн. добър (5) – 6, отличен (6) – 7 т.]. Окончателната оценка на студента е максималната от двете оценки.

ЛИТЕРАТУРА:

 • Zend framework documentation. http://framework.zend.com/manual/2.0/en/index.html
 • David Flanagan, Java Script: The definitive Guide 4th Edition (November 2001) ISBN: 978-0-596-00048-6 | ISBN 10: 0-596-00048-0.
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ