Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Факултетен съвет 2012 година Протокол № 14 / 14.11.2012    English
Факултет по математика и информатика - Протокол № 14 / 14.11.2012

ПРОТОКОЛ № 14/14.11.2012 г.
От Факултетен съвет на Факултета по математика и информатика,
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”

Днес, 14 ноември 2012 г. (сряда) от 13:00 ч. се проведе ФС на ФМИ.
Присъстват: проф. дмн Снежана Георгиева Христова, проф. дмн Степан Иванов Костадинов, проф. д-р Антон Илиев Илиев, проф. д-р Асен Кънчев Рахнев, проф. д-р Димитър Георгиев Мекеров, проф. д-р Николай Веселинов Кюркчиев, проф. д-р Снежана Георгиева Гочева-Илиева, проф. д-р Станимир Недялков Стоянов, доц. д-р Ангел Атанасов Голев, доц. д-р Андрей Иванов Захариев, доц. д-р Боян Георгиев Златанов, доц. д-р Веска Пенчева Нончева, доц. д-р Владимир Славчев Шкуртов, доц. д-р Георги Димитров Костадинов, доц. д-р Дойчин Иванов Бояджиев, доц. д-р Евгения Делчева Ангелова, доц. д-р Елена Петрова Сомова, доц. д-р Коста Андреев Гъров, доц. д-р Люба Иванова Попова, доц. д-р Манчо Христов Манев, доц. д-р Неделчо Велев Милев, доц. д-р Недялка Георгиева Казакова, доц. д-р Пенка Петрова Рангелова, доц. д-р Теменужка Пенева Пенева, доц. д-р Христо Димитров Крушков, гл. ас. д-р Ася Георгиева Стоянова-Дойчева, гл. ас. д-р Марта Костадинова Теофилова, гл. ас. д-р Петър Иванов Копанов, ас. Елена Христова Тодорова, док-т Десислава Стоянова Войникова, Тодор Георгиев Чаушев – ръководител звено УКЗ.
Отсъстват: проф. д-р Петко Димитров Пройнов, проф. д-р Росица Желязкова Донева, доц. д-р Кирил Христов Коликов, студентите Станислав Минчев Даков и Орлин Атанасов Янакиев.

ДНЕВЕН РЕД:

 1. Акредитация.
 2. Докторанти.
 3. Утвърждаване на избираеми дисциплини.
 4. Избор на хонорувани преподаватели.
 5. Разни.
 6. Избор на доценти.

РЕШЕНИЯ:

 1. ФС прие следното предложение: в срок до 16.11.2012 г. (петък) ръководителите на катедри да проверят и подпишат при г-жа Константина Иванова (каб.341) актуализираните учебни програми на всички дисциплини за бакалавърските и магистърските специалности.
 2. ФС прие следното предложение: в срок до 30.11.2012 г. да се актуализират учебните програми по приетия шаблон на избираемите дисциплини и практикумите, които се провеждат през Есенния триместър на тази 2012/2013 учебна година, за да може да се гласуват на следващия Факултетен съвет.
 3. ФС прие следното предложение от катедра „Обучение по математика, информатика и информационни технологии”: Диана Руменова Стефанова да бъде зачислена в докторантура на самостоятелна подготовка към катедра „Обучение по математика, информатика и информационни технологии” по: област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по ..., докторска програма Методика на обучението по математика.
 4. ФС избра проф. д.п.н. Сава Иванов Гроздев и доц. д-р Пенка Петрова Рангелова за научни ръководители на Диана Руменова Стефанова.
 5. ФС прие следната тема на дисертационния труд на Диана Руменова Стефанова: „Формиране на математическа култура при билингви“.
 6. ФС прие индивидуалния учебен план на Диана Руменова Стефанова за работата през трите години от подготовката по докторантурата.
 7. ФС прие отчета за втората година от подготовката (от ноември 2011 до ноември 2012 година) на Муса Ибрахим Айети, задочен докторант към катедра „Алгебра и геометрия”.
 8. ФС прие предложението: да се атестира с оценка отличен (6.00) докторанта Муса Ибрахим Айети за работата му през втората година от подготовката по докторантурата.
 9. ФС прие следното предложение от катедра „Компютърни технологии”: да се промени темата на дисертационния труд на гл.ас. Генчо Димитров Стоицов, докторант на самостоятелна подготовка към катедра „Компютърни технологии”, съгласно чл. 20 (4) от ПРАСПУ и чл. 15 (4) от ППЗРАСРБ от „Разработване на методически инструментариум за преподаване на „Компютърни мрежи и комуникации” в обучението по Информатика и Информационни технологии” на „Методически инструментариум за формиране на знания и умения по Компютърни мрежи и комуникации”, считано от 14.11.2012 година.
 10. ФС прие следното предложение от катедра „Компютърни технологии”: да се прекрати докторантурата на гл. ас. Татяна Недялкова Дичева, докторант на самостоятелна подготовка към катедра „Компютърни технологии”, съгласно чл. 26 (4) от ПРАСПУ, считано от 30.06.2012 г.
 11. ФС утвърди следните избираеми и факултативни дисциплини (редовно и задочно обучение) за Зимния триместър на учебната 2012/2013 година:
  А) Редовно обучение:
  • Приложения на алгебрични методи в елементарната математика, проф. д.м.н. Тодор   Желязков;
  • Приложна алгебра, проф. д-р Стоил Миховски;
  • Теория и приложения на ортогоналните многочлени, проф. д.м.н. Христо Семерджиев;
  • Методи и методика за съставяне на задачи, проф. д.п.н Васил Милушев, гл. ас. д-р Добринка Бойкина;
  • Итерационни методи, проф. д-р Петко Пройнов;
  • Магията на простите числа, доц. д-р Теменужка Пенева;
  • Програмиране в среда Arduino за напреднали, проф. д.м.н. Георги Тотков, гл.ас. Светослав Енков;
  • Агентни системи, проф. Георги Тотков, хон. ас. Стефан Ставрев (управител на „Трай Софт ЕООД”);
  • Уикипедия и уики технологии, проф. д-р Станимир Стоянов, док-т Вася Атанасова;
  • Бизнес статистика с SPSS, проф. д-р Снежана Гочева, док-т Атанас Иванов;
  • Нестандартни методи за решаване на задачи от числения анализ; проф. д-р Николай Кюркчиев
  • Алгоритми и програми в състезанията; проф. д-р Асен Рахнев, доц. д-р Ангел Голев;
  • Операционно смятане, доц. д-р Иванка Касандрова;
  • Теория на стойността в пазарната икономика;  доц. д-р Боян Златанов;
  • Анализ на данни със статистически софтуер, доц. д-р Веска Нончева;
  • Математическо моделиране с пакета „Mathematica”, доц. д-р Люба Попова, доц. д-р Дойчин Бояджиев;
  • Езици за уеб дизайн и програмиране – HTML и JavaScript, доц. д-р Елена Сомова, гл.ас. Юри Хоптериев;
  • Практическо създаване на web апликации, доц. д-р Коста Гъров инж. Стоян Черешаров;
  • Математически текстообработващи програми, доц. д-р Ангел Голев, ас. д-р Кремена Стефанова
  • Анализ, дизайн и изграждане на софтуерни приложения, доц. д-р Христо Крушков, док-т Христо Тошков Христов;
  • Анализ и оптимизация на софтуерниприложения (Практикум),гл.ас. Александър Пенев, док-т Васил Василев.

  Б) Задочно обучение:

  • Програмиране в среда Arduino за напреднали, проф. д.м.н. Георги Тотков, гл.ас. Светослав Енков;
  • Теория и приложения на ортогоналните многочлени, проф. д.м.н. Христо Семерджиев;
  • Бизнес статистика с SPSS, проф. д-р Снежана Гочева, док-т Атанас Иванов;
  • Интерактивна математика; проф. д-р Снежана Гочева, гл. ас. Христина Кулина;
  • Езици за уеб дизайн и програмиране – HTML и JavaScript, доц. д-р Елена Сомова, гл.ас. Юри Хоптериев;
  • Обработка на анкети, доц. д-р Веска Нончева;
  • Магията на простите числа, доц. д-р Теменужка Пенева;
  • Математическо моделиране с пакета „Mathematica”, доц. д-р Люба Попова, доц. д-р Дойчин Бояджи
  В) Факултативни дисциплини:
  • PHP за напреднали – част 2 (Практикум), Георги Гроздев (управител на фирма „Вискомп“ ЕООД), Атанас Василев и Димитър Ников (старши програмисти във фирма „Вискомп“ ЕООД);
  • Руски език за напреднали – 2 част (Практикум), гл.ас. Петранка Савова.
 12. ФС прие: ръководителите на катедри да информират членовете на поверената им катедра, че оценките в изпитните протоколи се подписват само от титуляря (хабилитиран лектор) на съответната  дисциплина, независимо основна или избираема е тя. За избираемите дисциплини оценката е текуща, което означава, че в рамките на семестъра тя трябва да бъде оформена.
 13. ФС избра следните хонорувани преподаватели за учебната 2012/2013 година:
  • Стефан Димитров Ставрев (управител на "Трай Софт ЕООД" (TRI Soft Ltd.), с хорариум 120 часа за водене на избираема  дисциплина „Агентни системи“;
  • Ива Георгиева Пъхлева (магистър), с хорариум 80 часа за водене на упражнения по дисциплините в катедра „Приложна математика и моделиране”.
 14. ФС прие отчета на Факултетната комисия за атестиране на академичния състав и служителите на факултета по математика и информатика за периода април – ноември 2012 г.
 15. ФС прие отчета на Факултетната комисия по качество към ФМИ за периода април – октомври 2012 г.
 16. ФС прие: в срок до 18.11.2012 г. всички преподаватели от ФМИ да попълнят електронно регистъра на МОМН, като предвидят и лекциите в магистърските програми (лекциите не се удвояват).
 17. ФС прие: в срок до 26.11.2012 г. да се изпратят на имейла на доц. Крушков заявки за желаещи да бъдат наставници на практиканти по проекта „Студентски практики” .
 18. ФС прие предложението за следния състав на научно жури по обявения в Държавен вестник, бр. 75 от 02.10.2012 г. конкурс за академичната длъжност „професор” по: област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика;  профе­сионал­но направление 4.5. Математика; научна специалност Геометрия и топология, към катедра „Алгебра и геометрия”:   
  Външни членове за Пловдивския университет:
  •  Чл.-кор. проф. д.м.н. Олег Кръстев Мушкаров – ИМИ на БАН, София; област на висше образование 4. При­родни науки, ма­те­ма­ти­ка и информатика; професионално направление  4.5. Математика; научна специалност Гео­мет­рия и топология;
  •  Проф. д.м.н. Стефан Петров Иванов – СУ „Св. Климент Охридски”; област на висше образование 4. При­­род­ни нау­ки, математика и информатика; професионално направление  4.5. Математика; научна специалност Гео­мет­рия и то­по­логия;
  •  Проф. д.м.н. Йохан Тодоров Давидов – ИМИ на БАН, София; област на висше образование 4. При­родни науки, ма­те­ма­ти­ка и информатика; професионално направление  4.5. Математика; научна специалност Гео­мет­рия и топология;
  •  Доц. д-р Георги Тодоров Ганчев – ИМИ на БАН; област на висше образование
   4. Природни науки, ма­те­ма­­ти­ка и ин­­форматика; професионално направление
   4.5. Математика; научна специалност Геометрия и топология;
  •  Доц. д-р Галя Василева Накова – ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”; област на висше образование 4. Природни науки, ма­те­ма­­ти­ка и ин­­форматика; професионално направление 4.5. Математика; научна специалност Геометрия и топология;
  •  Доц. д-р Симеон Петров Замковой – СУ „Св. Климент Охридски”; област на висше образование 4. Природни науки, ма­те­ма­­ти­ка и ин­­форматика; професионално направление 4.5. Математика; научна специалност Геометрия и топология.
  Вътрешни членове за Пловдивския университет
  1. Проф. д-р Димитър Георгиев Мекеров – ПУ „Паисий Хилендарски”; област на висше образование 4. Природни науки, ма­те­ма­­ти­ка и ин­­форматика; професионално направление 4.5. Математика; научна специалност Гео­мет­рия и тополо­гия.
  Резервни членове:
  1.  Доц. д-р Милен Йорданов Христов – ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”; област на висше образование 4. При­­род­ни нау­ки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика, научна специалност Геометрия и то­­по­логия – външен;
  2. Доц. д-р Пенка Петрова Рангелова – ПУ „Паисий Хилендарски”; област на висше образование 4. При­род­ни нау­­ки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика; научна специалност Геометрия и то­по­логия – вътрешен.
 19. ФС прие: в срок до 30.11.2012 г. (петък) ръководителите на катедри да представят в Деканата предложенията за прием на докторанти през учебната 2013/2014 година, като се има предвид правилото от ПРАСПУ, че трябва да има поне един специалист в катедрата по даденото направление, за да може да се обучава съответния докторант. Утвърждаването на заявените докторантури ще е на следващия ФС на 12.12.2012 г.
 20. ФС прие: в срок до 21.11.2012 г. (сряда) ръководителите на катедри да представят в Деканата предложенията за комисии за допускане на новите докторанти, чийто срок за подаване на документи е 02.12.2012 г.
 21. ФС прие: в срок до 05.12.2012 г. (сряда) ръководителите на катедри да представят в Деканата предложения за състав на комисии за провеждане на изпит по специалността на кандидат-докторантите за учебната 2012/2013 гадина. Тези комисии трябва да се гласуват на катедрени съвети.
 22. ФС одобри следния състав на комисията за изпита по Английски език за кандидат-докторанти за учебната 2012/2013 година:
   Председател : Гл. ас. д-р Витана Василева Костадинова.
                     Членове:         Доц. д-р Йордан Йорданов Костурков;
                                             Гл. ас. д-р Снежа Тодорова Цонева-Матюсън.
 23. ФС прие предложението от катедра „Компютърни технологии” да не се прекратява трудовия договор на проф. д-р Николай Веселинов Кюркчиев до 19.01.2014 г.
 24. ФС прие предложението от катедра „Алгебра и геометрия” да не се прекратява трудовия договор на проф. д.м.н. Нако Ангелов Начев до 04.12.2013 г.
 25. ФС прие предложението от катедра „Обучение по математика, информатика и информационни технологии” да не се прекратява трудовия договор на проф. д.п.н. Васил Борисов Милушев до 14.01.2014 г.
 26. Проф. Рахнев запозна членовете на ФС с писмо от деловодството с изх. № Р8-58/15.10.2012 г., в което се уведомява, че на 08.10.2012 г. доц. Донева е избрана за „професор” към Физическия факултет.
 27. ФС предлага на Уважаемия Академичен съвет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски” да признае на Костадин Емилов Цветанов ОКС Професионален бакалавър по: област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки.
 28. ФС прие предложението: на 28 ноември 2012 г. от 17:00 часа да се проведе Общо събрание на ФМИ в зала Аугуста, хотел Аугуста - град Хисар при следния
  Дневен ред:
  1. Отчет на ръководството на ФМИ за изминалия едногодишен период.
  2. Разни.
   Присъствието на членовете на общото събрание е задължително!
 29. ФС прие следните предложения:  на 28 и 29 ноември да се проведе семинар на ФМИ в хотел Аугуста - гр. Хисар; тези два дена да са неучебни; часовете да се отработят по споразумение със студентите; в срок до 16.11.2012 г. ръководителите на катедри да подадат в Деканата сведения за присъстващите преподаватели и докторанти (редовни) от поверената им катедра.
 30. ФС прие: на 12.12.2012 г. е следващото заседание на Факултетния съвет.
 31. Факултетният съвет на Факултета по математика и информатика при Пловдивския университет Паисий Хилендарскиизбра гл. ас. д-р Добринка Костадинова Грибачева за академичната длъжност „доцент” по: област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика; научна специалност Геометрия и топология по обявения конкурс в ДВ, брой 52 от 10 юли 2012 год.
 32. Факултетният съвет на Факултета по математика и информатика при Пловдивския университет Паисий Хилендарскиизбра гл. ас. д-р Атанаска Тенчева Георгиева за академичната длъжност „доцент” по: област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика; научна специалност Математически анализ по обявения конкурс в ДВ, брой 50 от 03 юли 2012 год.
 33. Проф. Рахнев информира членовете на ФС за полученото благодарствено писмо от РИО-Пловдив до ФМИ за предоставената материална база за провеждане на обучение на над 200 учители по математика, информатика и информационни технологии от Пловдивска област. Специална благодарност се изказва на преподавателите от ФМИ доц. д-р Пенка Рангелова и доц. д-р Коста Гъров, които безвъзмездно са споделили част от своя богат и ценен опит в обучението по математика, информатика и информационни технологии.
 34. ФС прие следните уточнения във връзка със заявените за 2012/2013 година докторантури, за да бъде спазен чл. 8. (5) от ПРАС на ПУ:
  •  обявената задочна докторантура по Информатика към катедра „Приложна математика и моделиране” да бъде към катедра „Компютърни технологии”, а не към катедра „Приложна математика и моделиране”;
  •  обявените три редовни докторантури към катедра „Компютърна информатика” по направление 1.3. Педагогика на обучението по... ще бъдат към катедри „Компютърни технологии” и „ОМИИТ”
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ