Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Факултетен съвет 2012 година Протокол № 13 / 31.10.2012    English
Факултет по математика и информатика - Протокол № 13 / 31.10.2012

ПРОТОКОЛ № 13/31.10.2012 г.

От Факултетен съвет на Факултета по математика и информатика,
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”

 

Днес, 31 октомври 2012 г. (сряда) от 13:00 ч. се проведе ФС на ФМИ.

Присъстват: проф. дмн Степан Иванов Костадинов, проф. д-р Антон Илиев Илиев, проф. д-р Асен Кънчев Рахнев, проф. д-р Димитър Георгиев Мекеров, проф. д-р Николай Веселинов Кюркчиев, проф. д-р Петко Димитров Пройнов, проф. д-р Снежана Георгиева Гочева-Илиева, проф. д-р Станимир Недялков Стоянов, доц. д-р Андрей Иванов Захариев, доц. д-р Боян Георгиев Златанов, доц. д-р Веска Пенчева Нончева, доц. д-р Владимир Славчев Шкуртов, доц. д-р Георги Димитров Костадинов, доц. д-р Дойчин Иванов Бояджиев, доц. д-р Евгения Делчева Ангелова, доц. д-р Елена Петрова Сомова, доц. д-р доц. д-р Коста Андреев Гъров, доц. д-р Люба Иванова Попова, доц. д-р Манчо Христов Манев, доц. д-р Неделчо Велев Милев, доц. д-р Недялка Георгиева Казакова, доц. д-р Пенка Петрова Рангелова, доц. д-р Теменужка Пенева Пенева, доц. д-р Христо Димитров Крушков, гл. ас. д-р Ангел Атанасов Голев, гл. ас. д-р Ася Георгиева Стоянова-Дойчева, гл. ас. д-р Марта Костадинова Теофилова, гл. ас. д-р Петър Иванов Копанов, ас. Елена Христова Тодорова, док-т Десислава Стоянова Войникова, Тодор Георгиев Чаушев – ръководител звено УКЗ.

Отсъстват: проф. дмн Снежана Георгиева Христоваслужебна командировка в чужбина, проф. д-р Росица Желязкова Донева, доц. д-р Кирил Христов Коликов, студентите Станислав Минчев Даков и Орлин Атанасов Янакиев.

 

ДНЕВЕН РЕД:

1) Акредитация.

2) Докторанти.

3) Разни.

4) Избор на доцент.

 

РЕШЕНИЯ:

 1. ФС прие следните предложения: във връзка с посещението на Експертната група на НАОА от 5 ноември до 9 ноември 2012 г. ръководителите на катедри да са целодневно на разположение и да са осведомени за местонахождението на всеки преподавател от поверената им катедра.

 2. ФС прие следното предложение от катедра „Компютърни технологии”: да бъде трансформирана докторантурата на Елена Христова Тодорова, редовен докторант към катедра „Компютърни технологии”) от редовна в задочна форма на обучение съгласно чл. 21 (6) от ПРАСПУ, считано от 31.10.2012 г., поради назначаването ù на академичната длъжност „асистент” в катедра „Компютърни технологии” към Факултета по математика и информатика.

 3. ФС прие следното предложение от катедра „Обучение по математика, информатика и информационни технологии”: да бъде възстановена докторантурата (прекъсната по семейни причини със заповед № 33-1250/23.04.2012 г.) на Нина Иванова Иванова, редовен докторант към катедра „Обучение по математика, информатика и информационни технологии”, съгласно чл. 26, ал. 1, считано от 01.11.2012 г.

 4. ФС утвърди избора на доц. д-р Елена Петрова Сомова за ръководител на катедра „Компютърна информатика”.

 5. ФС прие и предлага за утвърждаване от Академичния съвет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски” на следното правило при възстановяване на правата за обучение в допълнителните квалификации към ФМИ:

  • при невзети над 50% от семестриалните изпити – две действащи семестриални такси;

  • при невзети под 50% от семестриалните изпити – една действаща семестриална такса;

  • ако няма невзети семестриални изпити – половин действаща семестриална такса.

 6. Възстановяването на правата за обучение в допълнителните квалификации „Учител по математика” и „Учител по информатика и информационни технологии” към ФМИ се извършва след внасяне на следните такси:

 7. ФС прие и предлага на Академичния съвет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски” да утвърди следната комисия към Факултета по математика и информатика за признаване на висше образование, придобито в чуждестранни висши училища за учебната 2012/2013 година, на основание чл. 7, ал. 1 от Наредбата за държавните изисквания за признаване на придобитото висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища.

   

  Председател :

  Проф. д-р Асен Кънчев Рахнев.

  Членове :

  • Доц. д-р Христо Димитров Крушков;

  • Проф. д-р Антон Илиев Илиев;

  • Проф. д-р Станимир Недялков Стоянов;

  • Гл. ас. д-р Иван Илиев Шотлeков.

 8. ФС прие отчет на Факултетната комисия по наука за периода април 2012 – септември 2012 година.

 9. ФС избра следните хонорувани преподаватели за учебната 2012/2013 година:

  • Александър Мирославов Александров (студент, фак. № 1001561024), с хорариум 50 часа за водене на упражнения по дисциплината „Право и правни информационни системи” с ІІ к., БИТ (редовно обучение) през Есенния триместър;

  • Милена Димова Петкова (магистър), с хорариум 70 часа за водене на упражнения по дисциплината „Финансова математика” с ІІ к., БИТ(редовно обучение) през Есенния триместър;

  • Стоил Иванов Иванов (магистър), с хорариум 60 часа за водене на упражнения по дисциплините „Математически анализ 1” и „Математически анализ 2” на 1 к., спец. „Химия”, „Химия и физика” (редовно обучение).

 10. ФС прие: в срок до 12.11.2012 г. (понеделник) ръководителите на катедри да представят в Деканата попълнените и подписаните от тях индивидуални планове за работа на преподавателите от поверената им катедра (2 екз.).

 11. ФС прие: във връзка с изготвянето на графика на изпитната сесия за Есенния триместър (бакалаври, редовно обучение) на учебната 2012/2013 година е необходимо в срок до 20.11.2012 г. (вторник) да се попълнят в Деканата аргументирани предложения.

 12. Проф. Рахнев запозна членовете на ФС с правилата на ДТВ за преподавателите и служителите от ФМИ.

 13. Факултетният съвет на Факултета по математика и информатика при Пловдивския университет Паисий Хилендарски” избра гл. ас. д-р Ангел Атанасов Голев за академичната длъжност „доцент” по: област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; научна специалност Информатика (Алгоритми и приложения) по обявения конкурс в ДВ, брой 52 от
  10 юли 2012 год.

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ