Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Факултетен съвет 2012 година Протокол № 11 / 18.07.2012    English
Факултет по математика и информатика - Протокол № 11 / 18.07.2012

П Р О Т О К О Л  № 11

      Днес, 18 юли 2012 г. (сряда) от 13:00 ч. се проведе ФС на ФМИ.
      Присъстват: проф. д-р Асен Рахнев, доц. д-р Христо Крушков, доц. д-р Манчо Манев, доц. д-р Коста Гъров, доц. д-р Антон Илиев, проф. д-р Станимир Стоянов, доц. д-р Андрей Захариев, доц. д-р Евгения Ангелова, доц. д-р Росица Донева, проф. д-р Димитър Мекеров, проф. д-р Петко Пройнов, проф. д-р Степан Костадинов, проф. д-р Снежана Гочева, проф. д-р Николай Кюркчиев, доц. д-р Пенка Рангелова, доц. д-р Неделчо Милев, доц. д-р Георги Костадинов, доц. д-р Недялка Казакова, доц. д-р Теменужка Пенева, доц. д-р Боян Златанов, доц. д-р Веска Нончева, доц. д-р Владимир Шкуртов, доц. д-р Елена Сомова, гл.ас.д-р Петър Копанов, гл.ас.д-р Ангел Голев, гл.ас.д-р Ася Стоянова, гл.ас.д-р Марта Теофилова; докторантката Елена Тодорова; Тодор Чаушев, рък. звено УКЗ.
      Отсъстват: проф. д.м.н. Снежана Христова – служебна командировка в чужбина, доц. д-р Люба Попова, доц. д-р Дойчин Бояджиев и доц. д-р Кирил Коликов; докторантката Десислава Войникова и студентите Станислав Даков и Орлин Янакиев.

ДНЕВЕН РЕД:

 1. Обявяване на конкурс за професор.
 2. Научни журита за академични длъжности.
 3. Докторанти.
 4. Разни.   
 5. Избор на доцент.


          РЕШЕНИЯ:

            1. ФС прие и предлага за утвърждаване от Академичния съвет на Пловдивски университет “Паисий Хилендарски” обявяването на 1 (един) конкурс за заемане на академичната длъжност “професор”, съгласно чл. 75 от ПРАСПУ по: област на висшето образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика; научна специалност Геометрия и топология  към катедра „Алгебра и геометрия” със срок 2 (два) месеца от датата на обявяването му в Държавен вестник.

           2. ФС прие предложението да бъдат избрани следните членове за състава на научното жури за провеждане на избор на академичната длъжност „професор” по обявения в ДВ, бр. 39 от 22.05.2012  г. по: област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика; научна специалност Изчислителна математика (Числени методи и среди за приложение):

 1. Акад. проф. д.м.н. Благовест Христов Сендов – от Институт по информационни и комуникационни технологии, БАН; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика; научна специалност Изчислителна математика;
 2. Акад. проф. д.т.н. Иван Петков Попчев – от ПУ „Паисий Хилендарски”; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; научна специалност Информатика;
 3. Проф. д.т.н. Иван Томов Димов – от Институт по информационни и комуникационни технологии, БАН; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика; научна специалност Изчислителна математика;
 4. Проф. д-р Асен Кънчев Рахнев – от ФМИ при ПУ „Паисий Хилендарски”; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; научна специалност Информатика;
 5. Проф. д.м.н. Христо Илиев Семерджиев – от ФМИ при ПУ “Паисий Хилендарски”; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика; научна специалност Изчислителна математика;
 6. Проф. д-р Петко Димитров Пройнов – от ФМИ при ПУ „Паисий Хилендарски”; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика;  професионално направление 4.5. Математика; научна специалност Математически анализ;
 7. Доц. д-р Андрей Стефанов Андреев – от Институт по математика и информатика, БАН; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика; научна специалност Изчислителна математика; 
 8. (резервен член) Проф. д.м.н. Светослав Маринов Марков – от Институт по математика и информатика, БАН; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; научна специалност Информатика;
 9. (резервен член) Доц. д-р Дойчин Тодоров Бояджиев – от ФМИ при ПУ „Паисий Хилендарски”; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика; научна специалност Изчислителна математика.


           3. ФС прие предложението да бъдат избрани следните членове за състава на научното жури за провеждане на избор на академичната длъжност „доцент” по обявения в ДВ, бр. 52 от 10.07.2012  г. по: област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; научна специалност Информатика (Алгоритми и приложения):

 1. Проф. д.м.н. Светослав Маринов Марков – от Институт по математика и информатика, БАН; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; научна специалност Информатика;
 2. Проф. д-р Асен Кънчев Рахнев – от ФМИ на ПУ „Паисий Хилендарски“, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; научна специалност Информатика;
 3. Проф. д-р Силвия Христова Илиева – от ФМИ при СУ „Св. Св. Климент Охридски”, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; научна специалност Информатика;
 4. Проф. д-р Минчо Пенков Сандалски – от ПУ „Паисий Хилендарски“, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; научна специалност Информатика;
 5. Проф. д-р Боян Паскалев Бончев – от ФМИ при СУ „Св. Св. Климент Охридски“; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; научна специалност Информатика;
 6. Доц. д-р Антон Илиев Илиев – от ФМИ на ПУ „Паисий Хилендарски“, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; научна специалност Информатика;
 7. Доц. д-р Христо Димитров Крушков – от ФМИ на ПУ „Паисий Хилендарски“, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; научна специалност Информатика;
 8. (резервен член) Доц. д-р Олга Добрева Рахнева – Университет по хранителни технологии, Пловдив; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; научна специалност Информатика;
 9. (резервен член) Доц. д-р Владимир Славчев Шкуртов – от ФМИ на ПУ „Паисий Хилендарски“, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; научна специалност Информатика.


          4. ФС прие предложението да бъдат избрани следните членове за състава на научното жури за провеждане на избор на академичната длъжност „доцент” по обявения в ДВ, бр. 52 от 10.07.2012  г. по: област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика; научна специалност Геометрия и топология:
          Външни членове за Пловдивския университет:

 1. Проф. д.м.н. Грозьо Станилов Иванов – пенсионер, СУ „Св. Климент Охридски”; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.5. Математика, научна специалност Геометрия и то-пология;
 2. Проф. д.м.н. Йохан Тодоров Давидов – ИМИ на БАН, София; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.5. Математика, научна специалност Геометрия и топология;
 3. Проф. д-р Веселин Тотев Видев – Тракийски университет, Стара Загора; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.5. Математика, научна специалност Геометрия и топология; 
 4. Проф. д-р Георги Христов Георгиев – ШУ „Еп. Константин Преславски”; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.5. Математика, научна специалност Геометрия и топология;
 5. Доц. д-р Галя Василева Накова – ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.5. Математика, научна специалност Геометрия и топология.

          Вътрешни членове за Пловдивския университет:

 1. Проф. д-р Димитър Георгиев Мекеров – ПУ „Паисий Хилендарски”; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.5. Математика, научна специалност Геометрия и топология;
 2. Доц. д-р Манчо Христов Манев – ПУ „Паисий Хилендарски”; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.5. Математика, научна специалност Геометрия и топология.

           Резервни членове:

 1. Доц. д-р Радостина Петрова Енчева – ШУ „Еп. Константин Преславски”; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.5. Математика, научна специалност Геометрия и топология– външен;
 2. Доц. д-р Пенка Петрова Рангелова – ПУ „Паисий Хилендарски”; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.5. Математика, научна специалност Геометрия и топология – вътрешен.


         5. ФС прие предложението да бъдат избрани следните членове за състава на научното жури за провеждане на избор на академичната длъжност „доцент” по обявения в ДВ, бр. 50 от 03.07.2012  г. по: област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика; научна специалност Математически анализ:

 1. Проф. д.м.н. Недю Иванов Попиванов – от СУ „Св. Климент Охридски”, София, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика; научна специалност Диференциални уравнения;
 2. Проф. д-р  Михаил Михайлов Константинов – от УАСГ, София,  област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика; научна специалност Математика;
 3. Проф. д.т.н. Васил Георгиев Ангелов – от Минно-геоложки университет Св. Иван Рилски, София, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика; научна специалност Математически анализ;
 4. Доц. д-р Ангел Борисов Дишлиев – от Химикотехнологичен и металургичен университет, София, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика; научна специалност Математически анализ;
 5. Проф. д-р. Петко Димитров Пройнов – от ПУ „Паисий Хилендарски”, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5 Математика; научна специалност Математически анализ;
 6. Проф. д-р Степан Иванов Костадинов – от ПУ „Паисий Хилендарски”, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.5. Математика, научна специалност Математически анализ;
 7. Доц. д-р Андрей Иванов Захариев – от ПУ „Паисий Хилендарски”, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.5. Математика; научна специалност Математически анализ;
 8. (резервен член) Доц. д-р Светослав Иванов Ненов – от Химикотехнологичен и металургичен университет, София, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика; научна специалност Диференциални уравнения;
 9. (резервен член)  Доц. д-р  Неделчо Велев Милев– от ПУ „Паисий Хилендарски”, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика; научна специалност Математически анализ.


         6. ФС прие предложението да бъдат избрани следните членове за състава на научното жури за провеждане на избор на академичната длъжност „главен асистент” по обявения в ДВ, бр. 39 от 22.05.2012  г. по: област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; научна специалност Информатика:

 1. Проф. д.м.н. Светослав Маринов Марков – от Институт по математика и информатика, БАН; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; научна специалност Информатика;
 2. Проф. д-р Минчо Пенков Сандалски – от ПУ „Паисий Хилендарски“; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; научна специалност Информатика;
 3. Доц. д-р Олга Добрева Рахнева – от Университет по хранителни технологии, Пловдив; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; научна специалност Информатика;
 4. Доц. д-р Антон Илиев Илиев – от ФМИ на ПУ „Паисий Хилендарски“; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; научна специалност Информатика;
 5. Доц. д-р Евгения Делчева Ангелова - от ФМИ на ПУ „Паисий Хилендарски“; област на висше образование 1. Педагогически науки; професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по ...; научна специалност Методика на обучението по информатика и информационни технологии; 
 6. (резервен член) Проф. д-р Боян Паскалев Бончев – от ФМИ при СУ „Св. Св. Климент Охридски“; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; научна специалност Информатика;
 7. (резервен член) Доц. д-р Христо Димитров Крушков – от ФМИ на ПУ „Паисий Хилендарски“; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; научна специалност Информатика.

         7. ФС прие предложението да бъдат избрани следните членове за състава на научното жури за провеждане на избор на академичната длъжност „главен асистент” по обявения в ДВ, бр. 52 от 10.07.2012  г. конкурс по: област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; научна специалност Информатика:

 1. Проф. дмн Георги Атанасов Тотков – ПУ, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6 Информатика и компютърни науки; научна специалност Информатика;
 2. Доц. д-р Росица Желязкова Донева ? ПУ, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; научна специалност Информатика;
 3. Доц. д-р Елена Петрова Сомова ? ПУ, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; научна специалност Информатика;
 4. Доц. д-р Веселка Димитрова Боева – ТУ София, филиал Пловдив, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; научна специалност Информатика;
 5. Проф. д-р Антон Венелинов Топалов, – ТУ София, филиал Пловдив, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; научна специалност Информатика (Системи с изкуствен интелект).


         Резервни членове:

 1. Доц. д-р Христо Димитров Крушков – ПУ, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6 Информатика и компютърни науки; научна специалност Информатика;
 2. Доц. д-р Румен Кирилов Радев ? ИМИ (БАН), област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; научна специалност Информатика.


         8. ФС прие следното предложение от катедра „Компютърни технологии”: във връзка с постъпила молба и съгласно чл. 26. (1) от ПРАСПУ да бъде прекъсната докторантурата на Марияна Огнянова Баракова, редовен докторант към катедра «Компютърни технологии» за максималния възможен срок, считано от 18.07.2012 г., поради майчинство.

         9. ФС прие следното предложение от катедра „Компютърни технологии”: на основание чл. 15. (4) от ППЗАСРБ и чл. 21. (3) от ПРАСПУ да бъде освободен доц. д-р Антон Илиев Илиев от научно ръководство на гл. ас. Стефка Йорданова Анева, докторант на самостоятелна подготовка към катедра „Компютърни технологии“.

         10. ФС прие следното предложение от катедра „Математически анализ”: гл. ас. Стоян Георгиев Златев да бъде зачислен в докторантура на самостоятелна подготовка към катедра „Математически анализ” по: област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.5. Математика, докторска програма  Диференциални уравнения.

         11. ФС избра доц. д-р Андрей Иванов Захариев за научен ръководител на гл. ас. Стоян Георгиев Златев, докторант на самостоятелна подготовка към катедра „Математически анализ”.

        12. ФС прие следната тема на дисертационния труд на гл. ас. Стоян Георгиев Златев: „Локален анализ и асимптотични свойства на решенията на класове диференциални уравнения с приложение в популационната динамика“.
 
         13. ФС прие индивидуалния учебен план на гл. ас. Стоян Георгиев Златев, докторант на самостоятелна подготовка към катедра „Математически анализ” за работата през трите години от подготовката по докторантурата.

         14. ФС прие отчета за първата година от подготовката на ас. Слав Иванов Чолаков, докторант на самостоятелна подготовка към катедра „Математически анализ” съгласно мнението на научния ръководител проф. д-р Петко Димитров Пройнов.

         15. ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „Математически анализ”: да се атестира с оценка Отличен (6.00) ас. Слав Иванов Чолаков, докторант на самостоятелна подготовка към катедра „Математически анализ” за работата си през първата година от подготовката.

         16. ФС прие отчета за първата година от подготовката на ас. Иванка Андреева Николова, докторант на самостоятелна подготовка към катедра „Математически анализ” съгласно мнението на научния ръководител проф. д-р Петко Димитров Пройнов.

         17. ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „Математически анализ”: да се атестира с оценка Отличен (6.00) ас. Иванка Андреева Николова, докторант на самостоятелна подготовка към катедра „Математически анализ” за работата си през първата година от подготовката.

         18. ФС прие отчета за първата година от подготовката на ас. Кремена Василева Стефанова, докторант на самостоятелна подготовка към катедра „Математически анализ” съгласно мнението на научния ръководител проф. д.м.н. Снежана Георгиева Христова.
 
         19. ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „Математически анализ”: да се атестира с оценка Отличен (6.00) ас. Кремена Василева Стефанова, докторант на самостоятелна подготовка към катедра „Математически анализ” за работата си през първата година от подготовката.
 
         20. ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „Математически анализ”: ас. Кремена Василева Стефанова, докторант на самостоятелна подготовка към катедра „Математически анализ” да бъде отчислена от докторантура с придобито право на защита, считано от 18.07.2012 г.

         21. ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „Математически анализ”: представеният от докторант ас. Кремена Василева Стефанова дисертационен труд на тема „Качествени методи за някои специални видове диференциални уравнения” да бъде официално предложен като годен за защита пред научно жури за присъждане на образователната и научна степен „доктор“ по: област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика; докторска програма Диференциални уравнения.

         22. ФС прие предложението за следния състав на научното жури за защита на дисертационния труд на ас. Кремена Василева Стефанова, докторант на самостоятелна подготовка към катедра „Математически анализ”:

 1. Проф. д.м.н. Светослав Маринов Марков – от ИМИ на БАН, София, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика;  професионално направление 4.5. Математика; научна специалност Математическо моделиране и приложение на математиката;
 2. Проф. д.м.н. Степан Агоп Терзиян – от РУ „Ангел Кънчев”, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика;  професионално направление 4.5. Математика; научна специалност Диференциални уравнения;
 3. Проф. д-р Михаил Михайлов Константинов – от УАСГ, София, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика;  професионално направление 4.5. Математика; научна специалност Математика.
 4. Проф. д.м.н. Снежана Георгиева Христова – от ФМИ на ПУ, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика; научна специалност Диференциални уравнения;
 5. Доц. д-р Ангел Борисов Дишлиев – от ХТМУ,  София, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика;  професионално направление 4.5. Математика; научна специалност Диференциални уравнения;
 6. (резервен член) Доц. д-р Валентина Спасова Пройчева – от ТУ, филиал Пловдив, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика;  професионално направление 4.5. Математика; научна специалност  Диференциални уравнения.
 7. (резервен член)  Доц. д-р Андрей Иванов Захариев – от ФМИ на ПУ, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика; научна специалност Диференциални уравнения;


         23. ФС прие следното предложение от катедра „Математически анализ”: защитата на дисертационния труд на ас. Кремена Василева Стефанова, докторант на самостоятелна подготовка към катедра „Математически анализ” пред научното жури да се проведе на 20.09.2012 г. в Заседателната зала на Нова сграда на ПУ „П. Хилендарски”.

         24. ФС прие отчета за първата година от подготовката на гл. ас. Христо Стефанов Кискинов, докторант на самостоятелна подготовка към катедра „Математически анализ” съгласно мнението на научния ръководител проф. д-р Степан Иванов Костадинов.

         25. ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „Математически анализ”: да се атестира с оценка Отличен (6.00) гл. ас. Христо Стефанов Кискинов, докторант на самостоятелна подготовка към катедра „Математически анализ” за работата си през първата година от подготовката.

         26. ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „Математически анализ”: гл. ас. Христо Стефанов Кискинов, докторант на самостоятелна подготовка към катедра „Математически анализ” да бъде отчислен от докторантура с придобито право на защита, считано от 18.07.2012 г.

         27. ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „Математически анализ”: представеният от докторант гл. ас. Христо Стефанов Кискинов дисертационен труд на тема „Обикновени диференциални уравнения с дихотомично-подобна линейна част в банахови пространства” да бъде официално предложен като годен за защита пред научно жури за присъждане на образователната и научна степен „доктор“ по: област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика; докторска програма Диференциални уравнения.

         28. ФС прие предложението за следния състав на научно жури за защита на дисертационния труд на гл. ас. Христо Стефанов Кискинов, докторант на самостоятелна подготовка към катедра „Математически анализ”:

 1. Проф. д.т.н. Васил Георгиев Ангелов – от Минно-геоложки университет Св. Иван Рилски, София, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.5. Математика, научна специалност Математически анализ;
 2. Проф. д-р Михаил Михайлов Константинов – от Университет по архитектура строителство и геодезия, Факултет по транспортно строителство, катедра „Математика”; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика,  професионално направление 4.5. Математика, научна специалност Математика;
 3. Проф. д.м.н. Степан Агоп Терзиян – от Русенски университет “Ангел Кънчев”,  катедра “Математически анализ”, Факултет Природни науки и образование, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика,  професионално направление 4.5. Математика, научна специалност Диференциални уравнения;
 4. Проф. д-р Степан Иванов Костадинов – от ФМИ на ПУ, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика,  професионално направление 4.5. Математика, научна специалност Математически анализ;
 5. Доц. д-р Андрей Иванов Захариев – от ФМИ на ПУ, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика;  професионално направление 4.5. Математика; специалност  Диференциални уравнения; 
 6. (резервен член) Проф. д.м.н. Светослав Маринов Марков – от ИМИ на БАН, София, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика;  професионално направление 4.5. Математика; научна специалност Математическо моделиране и приложение на математиката;
 7. (резервен член) Доц. д-р Неделчо Велев Милев – от ФМИ на ПУ, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика;  професионално направление 4.5. Математика; научна специалност  Диференциални уравнения,


         29. ФС прие следното предложение от катедра „Математически анализ”: защитата на дисертационния труд на гл. ас. Христо Стефанов Кискинов, докторант на самостоятелна подготовка към катедра „Математически анализ” пред научното жури да се проведе на 20.09.2012 г. в Заседателната зала на Нова сграда на ПУ „П. Хилендарски”.

         30. ФС прие отчета за втората година от подготовката на на Мирослава Тенева Иванова, редовен докторант към катедра „Алгебра и геометрия”.
 
         31. ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „Алгебра и геометрия”: да се приеме атестационна оценка Отличен (6.00) на  Мирослава Тенева Иванова, редовен докторант към катедра „Алгебра и геометрия”.

         32. ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „Алгебра и геометрия”: Мирослава Тенева Иванова, редовен докторант към катедра „Алгебра и геометрия” да бъде отчислена от докторантура с придобито право на защита, считано от 18.07.2012 г.

         33. ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „Алгебра и геометрия”: представеният от докторант Мирослава Тенева Иванова дисертационен труд на тема „Геометрия на линейни свързаности върху почти контактни многообразия с B-метрика” да бъде официално предложен като годен за защита пред научно жури за присъждане на образователната и научна степен „доктор“ по: област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика; докторска програма Геометрия и топология.


         34. ФС прие предложението за следния състав на научно жури за защита на дисертационния труд на Мирослава Тенева Иванова, редовен докторант към катедра „Алгебра и геометрия”:
Външни членове за Пловдивския университет:

 1. Проф. д.м.н. Стефан Петров Иванов – от СУ „Св. Климент Охридски”; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.5. Математика, научна специалност Геометрия и топология;
 2. Проф. д-р Веселин Тотев Видев – от Тракийски университет, Стара Загора; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.5. Математика, научна специалност Геометрия и топология;
 3. Доц. д-р Георги Тодоров Ганчев – от ИМИ на БАН; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.5. Математика, научна специалност Геометрия и топология.

         Вътрешни членове за Пловдивския университет:

 1. Проф. д-р Димитър Георгиев Мекеров – ПУ „Паисий Хилендарски”; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.5. Математика, научна специалност Геометрия и топология;
 2. Доц. д-р Манчо Христов Манев – ПУ „Паисий Хилендарски”; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление професионално направление 4.5. Математика, научна специалност Геометрия и топология.

         Резервни членове:

 1. Проф. д-р Георги Христов Георгиев – ШУ „Еп. Константин Преславски”; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.5. Математика, научна специалност Геометрия и топология – външен;
 2. Доц. д-р Пенка Петрова Рангелова – ПУ „Паисий Хилендарски”; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.5. Математика, научна специалност Геометрия и топология – вътрешен.


         35. ФС прие следното предложение от катедра „Алгебра и геометрия”: защитата на дисертационния труд на Мирослава Тенева Иванова, редовен докторант към катедра „Алгебра и геометрия” пред научното жури да се проведе на 20.09.2012 г. от 14:00 ч. в Заседателната зала на Нова сграда на ПУ „П. Хилендарски”.

         36. ФС избра следните хонорувани преподаватели за учебната 2011/2012 г.:

 • Проф. д-р Атанас Ангелов Гешев – 15 часа упражнения за изпитване на студенти по дисциплината „Иконометрия”, БИТ, втори курс, задочно обучение, и изпитване на студенти по избираемата дисциплина „Иконометрия”;
 • Даниела Ваклушева Димитрова – хорариум 20 часа упражнения за написване на пет рецензии на успешно защитили дипломанти бакалаври;
 • Елена Христова Тодорова – хорариум 32 часа упражнения за написване на осем рецензии на успешно защитили дипломанти бакалаври;
 • Мая Василева Стоева – хорариум 40 часа упражнения за научно ръководство на двама успешно защитили дипломанти бакалаври;
 • Вилислав Иванов Радев – хорариум 20 часа упражнения за написване на пет рецензии на успешно защитили дипломанти бакалаври;
 • Проф. дмн Тодор Желязков Моллов – хорариум 80 часа в упражнения за научно ръководство на 4 дипломни работи – двоен хонорар (по 12 лв. за час);
 • Проф. д-р Стоил Василев Миховски – хорариум 80 часа упражнения за научно ръководство на 4 дипломни работи – двоен хонорар (по 11 лв. за час);
 • Гл. ас. д-р Мария Тодорова Касабова – хонорар 120 часа упражнения за водене на дисциплината „Математика” за студентите от Департамент за езикова и специализирана подготовка на чуждестранни студенти (ДЕСПЧС) – двоен хонорар (по 9 лв. за час).


         37. ФС утвърди следните ръководители на магистърските програми във ФМИ през учебната 2012/2013 година:

 • Приложна математика – доц. д-р Антон Илиев Илиев
 • Софтуерни технологии – проф. д-р Станимир Недялков Стоянов
 • БИАЕ – доц. д-р Христо Димитров Крушков
 • ОИИТУ –  доц. д-р Коста Андреев Гъров
 • ОИТНУ – доц. д-р Евгения Делчева Ангелова
 • ОИТП – доц. д-р Евгения Делчева Ангелова
 • Обучение по математика в училище – доц. д-р Коста Андреев Гъров.


         38. ФС прие комплекта учебни програми за бакалавърските специалности, за които ФМИ отговаря в другите факултети.

         39. ФС прие предложението: в срок до 17 ч. на 19.07.2012 г. (четвъртък) да се предадат в Деканата всички индивидуални планове за работа (попълнени и подписани от ръководителите на катедри).

         40. ФС прие следната предложена от ДС актуализация на специфичните изисквания на ФМИ по ПРАС на ПУ:
    VIII

         В процедурата за заемане на академична длъжност „професор” по точки 6, 7 и 8 от Специфичните изисквания на ФМИ по ПРАС на ПУ, 1 (един) защитил докторант във ФМИ при ПУ се признава само, ако кандидатът за академична длъжност „професор” е единствен научен ръководител. Ако научните ръководители са двама, на всеки от тях се признава половин брой защитил докторант.  В процедурата за заемане на академична длъжност „професор” сумарното число за защитили докторанти трябва да е поне 1 (един).

         Промяната се отнася за процедури, които са обявени в Държавен вестник след датата на приемането u от ФС на ФМИ.

         Тези правила са приети на заседание на ФС на ФМИ при ПУ „Паисий Хилендарски” от 18.05.2011 (Протокол №37 от 18.05.2011 г.) и са актуализирани на заседание на ФС на ФМИ при ПУ „Паисий Хилендарски” от 18.07.2012 (Протокол №11 от 18.07.2012 г.).

         41. ФС прие следните актуализации в Регламента за придобиване на образователната и научна степен „доктор”:

 1. Текстът:

  Още 10 екземпляра на молбата се завеждат с входящ номер в служба „Деловодство“.

  се променя на

  Още 4 екземпляра на молбата се завеждат с входящ номер в служба „Деловодство“.

 2. Текстът:
  Справката за специфичните изисквания към кандидатите за ОНС „доктор“ се подготвя в 7 екземпляра, а всички останали придружаващи молбата документи – в 4 еднакви комплекта на хартиен носител. Поне един от четирите комплекта трябва да е с оригинални сини подписи и сини печати, другите три могат да са ксерокопия, но с оригинални молби. В Деканата се оставят още 3 екземпляра от Справката за специфичните изисквания към кандидатите за ОНС „доктор“.

  се променя на

  Всички останали придружаващи молбата документи се подготвят в 4 еднакви комплекта на хартиен носител. Поне един от трите комплекта трябва да е с оригинални сини подписи и сини печати, другите два могат да са ксерокопия, но с оригинални молби.

 3. Текстът:

  Докторантът предоставя оригинали на молбата заедно с придружаващите документи (на хартиен носител и на CD) на всеки от двамата рецензенти. Останалите трима члена на журито получават оригинали на молбата заедно с придружаващите документи на CD.

  се променя на

  Докторантът предоставя оригинали на молбата заедно с придружаващите документи (на хартиен носител и на CD) на всеки от двамата рецензенти. Останалите трима члена на журито получават ксерокопия на молбата заедно с придружаващите документи на CD.


         42. ФС прие следните актуализации на правилата за конкурса за главен асистент, взети с решение на ФС на ФМИ, протокол № 40 / 13.07.2011 г.:

 • За изпита за главен асистент се изготвят въпросници по катедри по научни специалности застъпени в съответната катедра. Въпросникът може да съдържа теоретична част, задачи и практическо задание, включващо използване на компютър и специализиран софтуер.
 • В деня на конкурсния изпит Научното жури взема решение за формата му – писмен и/или устен.
 • В случай, че изпитът е писмен се задават две теми от въпросника и продължителността на изпита е 4 астрономически часа.


         43. ФС прие следното предложение от катедра „Компютърни технологии”: монографичният труд на проф. д-р Николай Кюркчиев „Избрани глави от Приложната финансова математика” да бъде публикуван в Академично издателство „Проф. Марин Дринов”.

         44. ФС прие предложението от катедрения съвет на катедра „Математически анализ”: да бъде утвърдена следната комисия във връзка с признаването на придобита в чужбина научна степен „доктор на науките” на проф. д-р Степан Иванов Костадинов:

Председател : Проф. д-р Петко Димитров Пройнов
Членове : 1. Доц. д-р Андрей Иванов Захариев,
2. Доц. д-р Неделчо Велев Милев


        45. Информации – проф. Рахнев запозна членовете на ФС с:

 • решението на АС за прекратяване на правоотношенията поради придобиване право на пенсия за: "професор", да става не по-късно от навършване на 68 години; заемащите академичната длъжност "доцент" – не по-късно от навършване на 67 години. Единствените компромиси за ФМИ могат да се направят за проф. д.м.н. Нако Начев и проф. д.п.н. Васил Милушев, които са „доктори на науките” и са заварено положение. За тях може да се предложи на г-н Ректора за следната частична промяна: прекратяване на правоотношенията поради придобиване право на пенсия – не по-късно от 69 години.
 • научното израстване през тази 2011/2012 учебна година – 1 професор; 1 доцент; 2-ма главни асистенти; 6-ма главни асистенти, придобили ОНС „доктор”; 2-ма асистенти, придобили ОНС „доктор”;
 • конкурс за заемане на длъжността „Административен секретар” на ФМИ - издържан от Деница Кюркчиева, завършила спец. „Информатика” (бакалавър).


        46. ФС прие следното предложение: в срок до 30.07.2012 г. всички преподаватели, провеждащи занятия в компютърни зали да заявят необходимия им софтуер на системните администратори, за да се подготвят залите за новата учебна година.

        47. Факултетният съвет на Факултета по математика и информатика при Пловдивски университет „Паисий Хилендарски” избра гл. ас. д-р Анна Атанасова Малинова  за академичната длъжност „доцент” по: област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; научна специалност Информатика (Информационни технологии в математиката и обучение) по обявения конкурс в ДВ, брой 27 от 3 април 2012 год.

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ