Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Декански съвет 2011 година протокол № 3 / 14.12.2011    English
Факултет по математика и информатика - протокол № 3 / 14.12.2011

ПРОТОКОЛ № 3/14.12.2011 г.

От декански съвет на факултета по математика и информатика,
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”

Днес, 14 декември 2011 г. (сряда) от 12:00 ч. се проведе ДС на ФМИ.
Присъствуват: проф. д-р Асен Рахнев, доц. д-р Христо Крушков, доц. д-р Манчо Манев, доц. д-р Коста Гъров, доц. д-р Антон Илиев и Тодор Чаушев.

ДНЕВЕН РЕД:

 1. Предложения по точките от дневния ред на ФС.
 2. Разни.

РЕШЕНИЯ:

 1. ДС предлага на ФС да приеме доклад-самооценка за изпълнение на препоръките при програмната акредитация по професионално направление направление  4.5. Математика за ОКС „Бакалавър” по специалностите „Математика” и „Приложна математика” и ОКС „Магистър” по специалност „Приложна математика” във Факултета по математика и информатика на ПУ „Паисий Хилендарски”.
 2. ДС прие предложението на доц. д-р Коста Гъров да се направи мобилна компютърна зала и се приеме регламент за нейното ползване.
 3. ДС предлага на ФС да приеме следния регламент при изготвяне на графиците за изпитните сесии и разписанията на учебните занятия: 10 дена преди началото на изпитните сесии, съответно триместрите те ще се публикуват. Корекции ще се правят до 3 дена след тяхното публикуване. В срок до 20.12.2011 г. (вторник) могат да се направят корекции в разписанията за редовно обучение за Зимния триместър.
 4. ДС прие следните предложения от Учебен отдел на ФМИ относно изчисляването на средния успех на студентите за получаване на стипендии и награди: средният успех на студентите за получаване на стипендии и награди,  за съответната учебна година, да се изчислява само от дисциплините включени в учебния план; записана избираема дисциплина (включена в изпитен протокол) , да се заменя само със заявление и разрешение на Декана.
 5. ДС прие следните предложения за: разкриване на нова бакалавърска специалност „Телематика, компютърни системи и технологии” (редовно и задочно обучение) към ФМИ; приемане на квалификационната характеристика и учебните планове за тази специалност.
 6. ДС предлага на ФС да утвърди състава на следните факултетни комисии:

  • Факултетна комисия по качество
    
  1. Доц. д-р Георги Костадинов – кат. МА
  2. Доц. д-р Веска Пенчева Нончева – кат. ПММ
  3. Гл. ас. д-р Асен Христов Христов – кат. АГ
  4. Гл. ас. д-р Добринка Костадинова Грибачева – кат. АГ
  5. Гл.ас. д-р Добринка Василева Бойкина – кат. ОМИИТ
  6. Гл. ас. д-р Ангел Атанасов Голев – кат. КТ
  7. Гл. ас. д-р Ася Георгиева Стоянова–Дойчева – кат. КС
  8. Гл. ас. Павлина Георгиева Иванова – кат. КИ
  9. Гл.ас. Иван Марков Димитров – кат. КС
  10. Гл. ас. Стефка Йорданова Анева – кат. ОМИИТ
  11. Гл. ас. Николай Маринов Касъклиев – кат. КИ
  12. Ас. Кремена Василева Стефанова – кат.  КТ
  13. Ас. Иванка Андреева Николова – кат. МА
  14. Десислава Стоянова Войникова, докторант в кат. ПММ
  15. Орлин Атанасов Янакиев, І курс Информатика, член на ФС

  • Факултетна комисия по наука
    
  1. Проф. д-р Димитър Георгиев Мекеров – кат. АГ
  2. Проф. д-р Петко Димитров Пройнов – кат. МА
  3. Проф. д-р Снежана Георгиева Гочева–Илиева – кат. ПММ
  4. Доц. д-р Росица Желязкова Донева – кат. КИ
  5. Проф. д-р Станимир Недялков Стоянов – кат. КС
  6. Доц. д-р Коста Андреев Гъров – кат.ОМИИТ

  • Факултетна комисия по акредитация
    
  1. проф. дпн Васил Борисов Милушев – кат.ОМИИТ
  2. доц. д-р Андрей Иванов Захариев – кат. МА
  3. доц. д-р Дойчин Тодоров Бояджиев – кат. ПММ
  4. доц. д-р Елена Петрова Сомова – кат. КИ
  5. доц. д-р Евгения Делчева Ангелова – кат. КТ
  6. гл. ас. Георги Николов Чолаков – кат. КС
  7. Тодор Георгиев Чаушев – звено УКЗ

  • Факултетна комисия по атестация
    
  1. Доц. д-р Пенка Петрова Рангелова – кат. АГ
  2. Гл. ас. д-р Анна Атанасова Малинова – кат. КТ
 7.       Председател : доц. д-р Христо Димитров Крушков (зам. декан) – кат. КИ
        Съпредседател: проф. д-р Снежана Георгиева Гочева – кат. ПММ
        Секретар на комисията: гл. ас. Стефка Йорданова Анева – кат. ОМИИТ
        Членове:

  Председател : доц. д-р Антон Илиев Илиев (зам. декан) – кат. КТ
  Членове:

  Председател : доц. д-р Манчо Христов Манев (пом. декан) – кат. АГ
  Секретар: Константина Панкова Иванова – организатор ФМИ
  Членове:

  Председател : доц. д-р Коста Андреев Гъров (зам. декан) – кат. ОМИИТ
  Секретар: Надя Кръстева Милева – организатор ФМИ
  Членове:

 8. ДС прие предложението: ФС да утвърди краткосрочен график за изпълнение на най-неотложните задачи, които трябва да изпълнят факултетните комисии в рамките на 2-3 месеца във връзка с институционалната акредитация на ПУ.
 9. ДС прие следващото заседание на деканския съвет да бъде  на 21.12.2011 г. (сряда) от 12:00 ч., когато ще се проведе и ФНС за избор на професор.
 10. ДС прие следния дневен ред за ФС на 21.12.2012 г.:
  1. Избор на професор по: област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; научна специалност 01.01.12 Информатика.
  2. Разни.

ПРОФ. Д-Р АСЕН РАХНЕВ
Декан на ФМИ

НАДЯ МИЛЕВА
Протоколчик                      

14.12.2011 г. 
гр. Пловдив                                                                       

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ