Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Факултетен съвет 2012 година Протокол № 7 / 14.03.2012    English
Факултет по математика и информатика - Протокол № 7 / 14.03.2012

П Р О Т О К О Л  № 7

Днес, 14 март 2012 г. (сряда) от 13:00 ч. се проведе ФС на ФМИ.
Присъстват: проф. д-р Асен Рахнев, доц. д-р Христо Крушков, доц. д-р Манчо Манев, доц. д-р Коста Гъров, доц. д-р Антон Илиев, доц. д-р Андрей Захариев, доц. д-р Дойчин Бояджиев, доц. д-р Евгения Ангелова, доц. д-р Росица Донева, проф. д-р Станимир Стояновпроф. д.м.н. Снежана Христова, проф. д-р Димитър Мекеров,  проф. д-р Петко Пройнов, проф. д-р Снежана Гочева, проф. д-р Николай Кюркчиев, доц. д-р Кирил Коликов, доц. д-р Пенка Рангелова, проф.д-р Степан Костадинов, доц. д-р Неделчо Милев, доц. д-р Георги Костадинов, доц.  д-р Недялка Казакова, доц. д-р Боян Златанов, доц. д-р Теменужка Пенева, доц. д-р Люба Попова, доц. д-р Веска Нончева, доц. д-р Владимир Шкуртов, доц. д-р Елена Сомова, гл.ас.д-р Петър Копанов, гл.ас.д-р Ангел Голев, гл.ас.д-р Ася Стоянова, гл.ас.д-р Марта Теофилова; докторантите – Десислава Войникова и Елена Тодорова; Тодор Чаушев (рък. звено УКЗ); Станислав Даков, Орлин Янакиев – студенти.
Отсъстващи ­– няма.

ДНЕВЕН РЕД:

 1. Акредитация.
 2. Докторанти.
 3. Избор на хонорувани преподаватели.
 4. Разни.
 5. Среща с Ректора на Пловдивски университет “Паисий Хилендарски”.

 РЕШЕНИЯ:

1. ФС прие да се предложи на АС на Пловдивски университет “Паисий Хилендарски” да утвърди актуализираните основни характеристики на учебния план за ОКС „Магистър” във ФМИ и актуализираните квалификационни характеристики на следните магистърски специалности към ФМИ: „Приложна математика”, „Софтуерни технологии”, „Бизнес информатика с английски език”, „Обучение по математика в училище”, „Обучение по информатика и информационни технологии в училище”, „Обучение по информационни технологии в началното училище” и „Обучение по информационни технологии в прогимназията”.

2. ФС прие Регламент за прием на докторанти.

3. ФС прие следното предложение от КС на катедра „Компютърна информатика”: да бъде избрана доц. д-р Росица Желязкова Донева за втори научен ръководител на Емил Николов Хаджиколев, докторант на самостоятелна подготовка към катедра „Компютърна информатика”, по чл.15, ал.4 от ППЗАРСРБ и чл.21, ал.4 от ПРАС на ПУ „Паисий Хилендарски”.

4. ФС прие отчета за втората година от подготовката на Христо Марчов Инджов, редовен докторант към катедра „Компютърна информатика”, съгласно мнението на научните ръководители.

5. ФС прие следното предложение: Христо Марчов Инджов, редовен докторант към катедра „Компютърна информатика” да бъде атестиран с оценка Отличен (6.00) за работата си през втората година от подготовката.

6. ФС прие отчета за първата година от подготовката на гл.ас. Николай Маринов Касъклиев, докторант на самостоятелна подготовка към катедра „Компютърна информатика”, съгласно мнението на научния ръководител.

7. ФС прие следното предложение: гл.ас. Николай Маринов Касъклиев, докторант на самостоятелна подготовка към катедра „Компютърна информатика” да бъде атестиран с оценка Отличен (6.00) за работата си през първата година от подготовката.

8. ФС избра следните хонорувани преподаватели за учебната 2011/2012 година: гл.ас. Петранка Стефанова Савова – с хорариум 90 часа упражнения за водене на факултативна дисциплина „Изграждане на базово ниво по руски език за напреднали – 3 част” през Пролетния триместър на уч. 2011/2012 г.; Стела Славчева Глухчева (магистър) – с хорариум 100 ч. за водене на упражнения  по дисциплината „Теория на вероятностите и математическа статистика” през Пролетния триместър.

9. ФС прие план за израстване на академичния състав за 2012 година по катедри във Факултета по математика и информатика. (Приложение 1)

10. ФС приепредложенията от Деканския съвет, проведен на 07.03.2012 г. съвместно с двамата ръководители на катедри „Компютърна информатика” и „Компютърни технологии”, а именно:

 • катедра „Компютърни технологии” предоставя на катедра „Компютърна информатика” да отговаря и води следните дисциплини:
  • „Програмиране”,специалност  „Математика”, редовно обучение;
  • „Програмиране”, специалност „Приложна математика”, редовно обучение;
  • „Курсов проект 1”, специалност „Информатика”, редовно и задочно обучение;
  • „Курсов проект 3”, специалност „Информатика”, редовно и задочно обучение.
 •  катедра „Компютърни технологии” не може да предостави на катедра „Компютърна информатика” други дисциплини, освен изброените по-горе.

11. ФС утвърди следната допълнителна избираема дисциплина за редовно обучение през Пролетния триместър:История на математиката”, с лектор проф. д-р Георги Златанов.

12. ФС прие: в срок до 20.03.2012 г. (вторник) ръководителите на катедри да представят в Деканата или на е-mail на Надя Милева предложения за участие на преподавателите от поверената им катедра в комисии за Държавни изпити за тази учебна 2011/2012 година.

13. ФС прие: в срок до 20.03.2012 г. (вторник) ръководителите на катедри да подадат в Деканата предложения до Декана за поставените от тях коефициенти от 1 до 5 на всеки щатен служител от поверената им катедра (отнася се и за ръководителите на звена и Председатели на комисии). Това допълнително правило ще се прилага при разпределението на ДМС.

14. Проф. Рахнев направи следните съобщения:

 • всички подадени от ръководителите на катедри заявки за участие в Пролетната конференция на СМБ са удовлетворени;
 • 1000 лв. се полагат на редовен докторант, който е отчислен предсрочно (преди да приключи срокът на докторантурата); в случай, че той успешно защити преди да е изтекъл срокът на докторантурата, получава още 1000 лв.

15. Ректорът на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски” даде следните отговори на поставените от ФС на ФМИ въпроси към Ректорското ръководство, приети на заседание на ФС (Протокол № 6 от 29.02.2012 г.):

 • Кога ще се разрешат проблемите с университетската електронна поща? – Имаше сривове, свързани с цялото сървърно помещение по чисто обективни причини, но ще бъде монтиран един агрегат и един UPS до 1-2 седмици;
 • Защо не работи английската версия на университетския сайт? – Повече от половината от нещата са преведени; ще има версия не само на английски, но и на немски, френски и руски. До дни ще бъде качена в сайта на ПУ английската версия;
 • Ще се блокира ли отново от Ректорското ръководство участието на факултетите в проекти на МОМН? – Не сме блокирали никакви проекти, но тук става въпрос за проектите по структурните фондове, които минават под шапката на МОМН и изискванията са различни. За да няма вътрешна конкуренция, Университетът кандидатства с общ проект. Аз ще подпиша всеки един ваш проект, ако не изисква кофинансиране от Университета;
 • Докога няма да работят асансьорите във ФМИ? – Трябва и двата асансьора да работят, задействан е въпросът, само технически проблем може да е причина да не работи още един от тях;
 • Защо повече от месец не се публикуват решенията на АС в сайта на Университета?– Това е било някакъв инцидент, но не може до 1-2 дена те да бъдат публикувани в сайта; нужни са поне 4-5 дена за написването на протокола, още 1-2 дена ми са необходими за проверка, така че до 7-8 дни ще се публикуват решенията в сайта на ПУ;
 • Кога ще се реши проблемът с паркирането в Нова сграда? – Паркинг има, закупен е винкел за ограждане; ще има табели, на които ще пише, че паркингът е само за преподаватели и абсолютно ще е забранен за студенти; ще бъдат направени пропуски за всички щатни служители, които имат ЛМПС;
 • Кога ще се реализират плановете за кафе-автомати в Нова сграда? – Вече е докарана една кафе-машина и до 1-2 дена ще бъде монтирана;
 • Защо драстично спадна  класирането на Университета в световната класация на университетите? – Има 4 показатели, но ако се следи класацията на българските Университети, безспорен лидер е СУ, а ПУ е много близо до втория, т.е. твърдо сме в тройката, четворката по web-метричните данни. Има причини, поради които вървим към по-добро.

Проф. Рахнев благодари от името на ФМИ на доц. Козлуджов за положителните и оптимистични отговори, и за хубавите неща, които се случват в ПУ и във ФМИ през  последните 1-2 седмици.

Във връзка с разискванията, ФС прие: в срок до 20.03.2012 г. (вторник) ръководителите на катедри да представят в Деканата списък с регистрационните номера на преподавателите, които имат леки автомобили за издаване на пропуски.

16. Ректорът се запозна с пакета актуализирани учебни планове на специалностите във ФМИ за ОКС Бакалавър и ОКС Магистър. Констатира, че учебните планове са съобразени с новите изисквания на НАОА и изказа своето одобрение за тяхното съдържание и форма.

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ