Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Факултетен съвет 2012 година Протокол № 5 / 15.02.2012    English
Факултет по математика и информатика - Протокол № 5 / 15.02.2012

Днес, 15 февруари  2012 г. (сряда) от 13:00 ч. се проведе ФС на ФМИ.
Присъстват: проф. д-р Асен Рахнев, доц. д-р Христо Крушков, доц. д-р Манчо Манев, доц. д-р Коста Гъров, доц. д-р Антон Илиев, доц. д-р Андрей Захариев, доц. д-р Дойчин Бояджиев, доц. д-р Евгения Ангелова, доц. д-р Росица Донева, проф. д.м.н. Снежана Христова, проф. д-р Димитър Мекеров,  проф. д-р Петко Пройнов, проф. д-р Снежана Гочева, проф. д-р Николай Кюркчиев, доц. д-р Кирил Коликов, доц. д-р Пенка Рангелова, доц. д-р Неделчо Милев, доц. д-р Георги Костадинов, доц.  д-р Недялка Казакова, доц. д-р Боян Златанов, доц. д-р Теменужка Пенева, доц. д-р Люба Попова, доц. д-р Веска Нончева, доц. д-р Владимир Шкуртов, доц. д-р Елена Сомова, гл.ас.д-р Петър Копанов, гл.ас.д-р Ангел Голев, гл.ас.д-р Ася Стоянова, гл.ас.д-р Марта Теофилова; докторантите – Десислава Войникова и Елена Тодорова; Тодор Чаушев (рък. звено УКЗ).
Отсъстват: проф.д-р Станимир Стоянов (в чужбина), проф.д-р Степан Костадинов, студентите: Станислав Даков и Орлин Янакиев.

ДНЕВЕН РЕД:

 1. Акредитация.
 2. Утвърждаване на избираеми дисциплини за Пролетния триместър на учебната 2011/2012 г. (редовно и задочно обучение).
 3. Избор на хонорувани преподаватели.
 4. Докторанти.
 5. Разни.

РЕШЕНИЯ:

1. ФС прие Регламент за прилагане на системата за осигуряване, поддържане и развиване качеството на обучението и на образователния продукт на ПУ във ФМИ.

2. ФС прие Правилник за вътрешния ред и организация на звено УКЗ. 

3. ФС прие Регламент за достъп до компютърните лаборатории на факултета по математика и информатика.

4. ФС прие Регламент за използване на програмни продукти във ФМИ.

5. ФС прие Регламент за получаване на електронен пощенски адрес на ПУ.

6. ФС прие Годишен план за развитие на компютърните лаборатории през 2012 година.

7. ФС прие Регламент за разработване, приемане и актуализиране на учебната документа­ция и  корекциите, касаещи точки 2.2., 3.2., 6.3., 6.7., 7.1. и 7.2.

8. ФС прие предложението: доц. Илиев, Председател на комисията по наука на следващо заседание на комисията да изготви протокол за достоверността на обобщената информация за наука (във връзка с писмо от проф. Тотков).

9. ФС утвърди следните избираеми дисциплини (редовно и задочно обучение) за Пролетния триместър на учебната 2011/2012 година:
А) РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ

 1. Итерационни методи за корени на полиноми – проф. Петко Пройнов, ас. Слав Чолаков
 2. Магията на простите числа – доц. Теменужка Пенева
 3. Различни подходи в геометрията – доц. Пенка Рангелова
 4. Приложения на математиката в икономиката – доц. Костадин Грибачев
 5. Системи уравнения – доц. Румяна Маврова
 6. Полиноми и алгебрични уравнения (Практикум) – гл.ас. Йордан Епитропов
 7. Обработка на анкети – доц. Веска Нончева
 8. Оптимизационни задачи в процеса на разпознаване на образи – гл.ас.д-р Петър Копанов
 9. Графични стандарти (OpenGL) – доц. Димчо Димов, гл.ас. Александър Пенев
 10. Уикипедия и уики технологии – проф. Станимир Стоянов, докторант Вася Атанасова
 11. етоди за проектиране и съставяне на алгоритми – проф. дмн Георги Тотков, ас. Д. Благоев
 12. Програмиране в Microsoft Office – проф. Георги Тотков, гл. ас. Юри Хоптериев
 13. Основи на РНР – доц. Елена Сомова, хон.ас. Йордан Енев
 14. Многонишково програмиране в С# – доц. Елена Сомова
 15. Паралелни алгоритми – доц. Найден Василев
 16. Въведение в обектно-ориентираното програмиране с JAVA – доц. Христо Крушков,   докторант Христо Тошков.
 17. Изграждане на динамични Web-сайтове с HTML, PHP и MySQL – проф. Минчо Сандалски
 18. Приложна финансова математика – проф. Николай Кюркчиев
 19. Имитационно моделиране – доц. Антон Илиев
 20. Въведение в ASP.NET MVC2 – доц. д-р Антон Илиев, ас. Никола Вълчанов
 21. Компютърни презентации с LaTeХ – гл.ас.д-р Ангел Голев, ас. Кремена Стефанова
 22. Обектно-ориентирано програмиране със C# 4.0 – гл. ас. д-р Николай Павлов
 23. Иконометрия – проф. Атанас Гешев.

Б) ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ

 1. Въведение в ASP.NET MVC2 – доц. Антон Илиев, ас. Никола Вълчанов
 2. Многонишково програмиране в С#– доц. Елена Сомова  
 3. Програмиране на R – доц. Веска Нончева
 4. Програмиране в Microsoft Office – проф. Георги Тотков, гл.ас. Юри Хоптериев.
 5. Обектно-ориентирано програмиране със C# 4.0 – гл.ас.д-р Николай Павлов
 6. Иконометрия – проф. Атанас Гешев.

10. ФС избра следните хонорувани преподаватели за Пролетния триместър на уч. 2011/2012 година: Магдалена Асенова Веселинова (студентка от ІV курс, Информатика, фак. № 0801261067) с хорариум 220 ч. за водене на упражнения  по дисциплината „Бази данни” с ІІІ курс, спец. „Математика”, „Приложна математика”, „Математика и информатика” и ІІ к. БИТ; доц. д-р Боян Паскалев Бончев (от ФМИ на СУ) с хорариум 150 часа  упражнения за водене на дисциплината „Уеб дизайн” за студенти от специалност Бизнес информационни технологии, 3?ти курс, редовно и задочно обучение; Мая Василева Стоева с хорариум 20 часа упражнения за водене на дисциплината „Уеб дизайн” за студенти от специалност Бизнес информационни технологии, ІІІ курс, редовно и задочно обучение; Боряна Любомирова Игнатова с хорариум 140 часа упражнения за водене на дисциплината „Информационни технологии в математиката” за студенти от специалност Бизнес информационни технологии, І курс, редовно и задочно обучение.

11. ФС прие правилото: да се хоноруват тези външни преподаватели (предложени да водят избираеми дисциплини), за които има доклад от съответния ръководител катедра за хоноруване.

12. ФС прие следното предложение: да се прекрати докторантурата на Петър Георгиев Петров (редовен докторант към катедра „Компютърна информатика”, с научен ръководител проф. д.м.н. Георги Тотков), поради системно неизпълнение на задълженията (съгласно чл. 26, ал. (4) на ПРАСПУ), считано от 01.03.2012 г.

13. ФС прие индивидуалния план за работа за трите години на подготовка по докторантурата на Васил Георгиев Василев, редовен докторант към катедра „Компютърни системи” по: област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; докторска програма Информатика, с научен ръководител проф. д-р Станимир Недялков Стоянов).

14. ФС прие отчета за третата година от подготовката на докторантката Тодорка Живкова Терзиева, съгласно мнението на научните ръководители.

15. ФС прие следното предложение: Тодорка Живкова Терзиева (докторант на самостоятелна подготовка към катедра „Компютърни технологии”) да бъде атестирана с оценка Отличен (6.00) за работата си през третата година от подготовката.

16. ФС прие предложението: докторантката Тодорка Живкова Терзиева да бъде отчислена от докторантура с придобито право на защита, считано от 15.02.2012 г.

17. ФС прие следното предложение: представеният от докторантката Тодорка Живкова Терзиева дисертационен труд на тема „Развитие на алгоритмичното мислене в обучението по информатика” е готов за защита пред НЖ за присъждане на образователната и научна степен „доктор” по: област на висше образование 1. Педагогически науки; професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по...; докторска програма Методика на обучението по информатика.

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ