Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Висше образование Факултетни Регламенти Регламент за използване на програмни продукти във ФМИ (стар)    English
Факултет по математика и информатика - Регламент за използване на програмни продукти във ФМИ (стар)

РЕГЛАМЕНТ
ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПРОГРАМНИ ПРОДУКТИ
ВЪВ ФАКУЛТЕТА ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА

 

I. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПРОГРАМНИ ПРОДУКТИ В КОМПЮТЪРНИТЕ ЛАБОРАТОРИИ

1. Заявки за инсталиране на софтуер, свързан с учебното разписание.

1.1. Заявки за необходимия софтуер през следващия триместър се подават от пре­по­да­ва­те­ли­те до организаторите от звено УКЗ предварително най-малко 10 работни дни преди за­почване на три­­местъра, ако софтуерът се използва само в една компютърна лаборатория, и най-малко 15 ра­бот­ни дни преди започване на триместъра, ако се използва в повече от една компютърна ла­бо­ра­то­рия.
1.2. Заявките се описват в регистър “Заявки за софтуер” и включват целия софтуер, който преподавателят има намерение да използва през триместъра.
1.3. В случай, че заявката включва програмни продукти, които не са на разположение в зве­но­то, софтуерът трябва да бъдат осигурен предварително от преподавателя, заявил необ­хо­ди­мост­та от инсталирането му.
1.4. Ако програмен продукт се инсталира за първи път, преподавателят трябва да участва в ин­сталирането и конфигурирането му заедно със системен администратор. При следваща не­об­хо­ди­мост от използване на дадения продукт, неговото инсталиране и конфигуриране се поема изцяло от системните администратори.
1.5. Проверка на работоспособността на заявения програмен продукт се извършва от пре­по­да­вателя най-малко 3 работни дни преди започване на учебните занятия по съответната учеб­на дис­циплина.

2. Заявки за инсталиране на програмни продукти, свързани с научни изследвания или меро­при­ятия, които са извън учебното разписание (проекти, специализации, курсове и т.н.).

Заявките за инсталиране на необходимите програмни продукти се подават предварително и се записват в регистъра “Заявки за софтуер”.

2.1. За курсови проекти
- най-малко 10 работни дни преди предаване на проекта;
- ако програмният продукт не е наличен във ФМИ, той се осигурява от студента;
- инсталирането и конфигурирането се извършва задължително с участието на сту­ден­та.
2.2. За научни изследвания и меро­при­ятия, които са извън учебното разписание:
- най-малко 3 работни дни предварително;
- ако програмният продукт не е наличен във ФМИ, той се осигурява от заявителя;
- инсталирането и конфигурирането се извършва задължително с участието на заяви­ле­тя.
2.3. За курсове:
- най-малко 10 работни дни преди започване на курса
- ако програмният продукт не е наличен във ФМИ, той се осигурява от пре­по­да­ва­теля;
- инсталирането и конфигурирането се извършва задължително с участието на пре­по­давателя;
- проверката за функционалност на заявения програмен продукт се извършва от пре­по­давателя най-малко 3 работни дни преди започване на курса.

II. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПРОГРАМНИ ПРОДУКТИ ИЗВЪН ЛАБОРАТОРИИТЕ И РАБОТНИТЕ КАБИНЕТИ

Получаване на софтуерни пакети за инсталиране извън ФМИ е възможно и се извършва са­мо в строго съответствие с конкретните лицензионни споразумения между производителя и ФМИ за всеки конкретен продукт.

1. При получаване на дистрибутивни дискове се попълва декларация за получаването им.

2. Дистрибутивните дискове се връщат обратно на звено УКЗ в срок до 1 сед­ми­ца.

3. При невръщане в срок от 1 седмица звено УКЗ изпраща писмено напомняне за закъс­не­ни­ето.

4. В случай на невърнати дистрибутивни дискове в срок от 30 календарни дни, нарушилите те­зи срокове ще бъдат предавани на органите на МВР.

Документът е актуализиран с решение на ФС на ФМИ – Протокол № 5 / 15.02.2012 г.

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ