Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Висше образование Факултетни Регламенти Регламент за достъп до компютърните лаборатории на ФМИ (стар)    English
Факултет по математика и информатика - Регламент за достъп до компютърните лаборатории на ФМИ (стар)

РЕГЛАМЕНТ
ЗА ДОСТЪП ДО КОМПЮТЪРНИТЕ ЛАБОРАТОРИИ
НА ФАКУЛТЕТА ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА

 

I. Провеждане на извънредни мероприятия в компютърните зали
1. При извънредни мероприятия за учебните разписания, за които е необходимо да се оси­гури компютърна тех­ни­ка, компютърни зали и технически персонал, организаторите (от­го­вор­ниците) им подават заявка до декана с копие до ръководителя на звено УКЗ най-малко 15 ка­лен­дарни дни преди мероприятието.
2. След утвърждаване на мероприятието, организаторите на обучение в компютърните за­ли изготвят промени в учебното разписание съгласувани с преподавателите. Про­ме­ните се пуб­ликуват на страницата на учебните разписания поне 1 седмица преди меро­при­ятието.
3. Организаторите на обучение съгласувано с преподавателите изготвят график за про­веж­дане на евентуално пропуснатите учебни занятия съгласно „Регламента за отра­ботване на про­пуснати часове със студенти по бакалавърски и магистърски програми”.

II. Осигуряване на свободен достъп до компютърните зали
1. Компютърни лаборатории, в които не се провеждат учебни занятия или извънредни ме­роприятия, се предоставят за свободен достъп на студентите от факултета.
2. С цел оптимизация на работния процес и работата на климатичните системи, на сту­ден­тите се предоставя допълнителна зала след запълване капацитета на първата отворена за свободен достъп.
3. Ако в дадена компютърна зала се извършват дейности по поддръжката от слу­жи­тел на звено УКЗ, то достъп на студенти в тази зала може да бъде отказан по преценка на служителя.

III. Ред за ползване на мобилна компютърна лаборатория
1. Мобилна компютърна лаборатория се използва само в случаите, когато няма въз­мож­ност за провеждане на съответното мероприятие (изпит, учебни занятия, семинар и т.н.) в стан­дартна компютърна лаборатория.
2. Мобилната компютърна лаборатория се ползва на територията на Нова сграда на  Плов­дивския университет.
3. Използването на лабораторията извън Нова сграда на Пловдивския университет ста­ва само с разрешение на деканското ръководство, съгласно Правилника на звено УКЗ за ме­ро­при­ятия, които не са организирани от ФМИ или не са на територията на Нова сграда на  ПУ. В случай, че лабораторията не се придружава от служител на звено УКЗ се подписва приемо-пре­давателен протокол (Приложение №2 от Правилника на УКЗ) между материалното отго­вор­ното лице на звеното и лицето подало заявката.
4. Лабораторията се ползва приоритетно за учебни занятия и мероприятия на ФМИ.
5. Заявка за използване на мобилната лаборатория се подава най-малко 2 дни преди ме­ро­приятието. Заявката е писмена със записан начален и краен час на мероприятието. Подава се и се записва при организаторите на обучение в кабинет 539.
7. Отговорност за техниката на мобилната компютърна лаборатория носи провеждащия за­нятието. При възможност звено УКЗ предоставя ключ за съответната зала.
8. За мероприятия на ФМИ лабораторията се подготвя за ползване от служители на зве­но УКЗ.
9. За разгръщане на лабораторията е необходимо помещението да е свободно от занятия 1 час предварително. След мероприятието помещението се освобождава за 30 минути.

Документът е актуализиран с решение на ФС на ФМИ – Протокол № 5 / 15.02.2012 г.

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ