Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Материална база Годишен план за развитие на компютърните лаборатории през 2012 г.    English
Факултет по математика и информатика - Годишен план за развитие на компютърните лаборатории през 2012 г.

ГОДИШЕН ПЛАН
ЗА РАЗВИТИЕ НА КОМПЮТЪРНИТЕ ЛАБОРАТОРИИ ПРЕЗ 2012 Г.

 

Планирани мероприятия по основни направления за развитие на компютърните лабора­то­рии са разработени съгласно мисията и целите на факултета и университета.

1. Хардуер:

1.1. Работни станции – планира се поетапно въвеждане на цялостна виртуализация на опе­ра­­ционните системи, използвани в учебния процес с цел подобряване ефективността на работа на хар­дуера. Това ще доведе до значително подобряване процеса на поддръжка и обслужване, както и пре­доставяне на нови ИТ услуги на студентите.
Планирана е  ежегодна подмяна на част от работните стан­ции в компютърните лаборатории на ФМИ.
1.2. Сървъри – мигриране към следваща версия на софтуера, чрез който се управлява из­гра­де­ната облакова структура (Cloud platform - PaaS).
1.3. Компютърна мрежа – планираните мерки са подобряване на външната защита чрез нов тип интелигентна защитна стена, работеща във всички мрежови слоеве и тотална вътрешна за­щи­та, включваща изолация между отделните работни станции.
1.4. Периферни и мултимедийни устройства – подмяна на 30% от мултимедийните про­ек­то­ри, поставяне на охранителни камери в зали, където няма такива, и закупуване на съответната за­пис­ваща техника.

2. Софтуер
Преинсталиране на използвания в учебния процес софтуер с най-новите налични версии по време на въвеждане на виртуализацията върху работните станции.

3. Услуги
Въвеждане на услуга от нов тип базирана на механизма Copy-On-Write, като резултат от вир­туализация на операционните системи върху работните станции. Услугата ще позволи на сту­ден­тите да продължават работата си на друго място, използвайки същата среда, като пренесат са­мо разликата във виртуалните машини.

Документът е приет с решение на ФС на ФМИ – Протокол № 5 / 15.02.2012 г.

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ