Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Висше образование Факултетни Регламенти Регламент за разработване, приемане и актуализиране на учебна документация на ФМИ (стар)    English
Факултет по математика и информатика - Регламент за разработване, приемане и актуализиране на учебна документация на ФМИ (стар)

РЕГЛАМЕНТ
ЗА РАЗРАБОТВАНЕ, ПРИЕМАНЕ И АКТУАЛИЗИРАНЕ
НА УЧЕБНАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ
НА ФАКУЛТЕТА ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА

Регламентът е в съответствие със Закона за висшето образование, Наредбата за държавните изисквания към съдържанието на основните документи, издавани от висшите училища, Наредбата за държавните изисквания за придобиване на висше образование на образователно-квалификационните степени "бакалавър", "магистър" и "специалист", Наредбата за единните държавни изисквания за придобиване на професионална квалификация "учител", Наредбата за прилагане на система за натрупване и трансфер на кредити във висшите училища, Правилника за устройството и дейността на университета и Системата на университета за осигуряване, поддържане и развиване на качеството на обучението и на образователния продукт. Съобразен е с решенията на Академичния съвет (АС) на ПУ и Факултетния съвет (ФС) на ФМИ.

1. Общи положения
1.1. За всяка специалност от образователно-квалификационните степени „Бакалавър” и „Магистър” (вкл. за допълнителна квалификация) се подготвя учебна документация, която включва квалификационна характеристика, учебен план, учебни програми и учебно разписание на учебния процес.
1.2. Учебната документация се приема от ФС и утвърждава от АС.
1.3. Учебната документация се съхранява на хартиен и електронен носител в Деканата на ФМИ и Учебен отдел на ПУ. Тя е публично достъпна на сайта на ФМИ.
1.4. Обучението се осъществява по приетата учебна документация.
1.5. Качеството и актуалността на приетата учебна документация, както и нейното спазване, е обект на отговорност и контрол от Факултетната комисия по качество, Факултетния съвет и съответните Катедрени съвети.
1.6. Актуализацията на учебната документация се извършва по процедурата за нейното приемане.

2. Квалификационна характеристика
2.1. Квалификационна характеристика на специалността е неделима част от учебния план.
2.2. Квалификационната характеристика се разработва от комисия, определена от Деканския съвет (ДС). Тя включва представители на деканското ръководство и на катедри, които имат компетентност по обучението за съответната специалност.
2.3. Тя съдържа описание на специалността според професионалното направление, фòрмата и продължителността на обучение, както и придобитата професионална квалификация; обща характеристика на завършващите студенти според постигнатите компетентности; перспективи за реализация и условия за прием по специалността.

3. Учебен план
3.1. Учебният план се разработва съгласно приет преди това от ФС методичен стандарт за учебен план.
3.2. Учебният план се разработва от комисия, определена от ДС. Тя включва представители на деканското ръководство и на катедри, които имат компетентност по обучението за съответната специалност. Тази комисия предлага, а ФС определя за всяка учебна дисциплина от учебния план катедра, която да отговаря за обучението по съответната учебна дисциплина.
3.3. Факултетният съвет изисква за учебния план становища от външни за ПУ рецензенти, които са специалисти в обучението и реализацията на съответните кадри. Препоръките от тези становища се отразяват при приемането или актуализирането на учебния план.
3.4. При възникнал интерес или необходимост ФМИ организира и обучение по индивидуален учебен план. Заинтересованият студент заявява своето желание за обучение по индивидуален учебен план със заявление до Декана. Деканското ръководство взема решение за това и при положителен отговор определя научен ръководител на индивидуалното обучение на този студент. Научният ръководител разработва и предлага на ФС съответен индивидуален учебен план в срок до 1 месец. Планът и ръководителят се приемат от ФС. За спазването на приетия учебен план е отговорен избраният научен ръководител на индивидуалното обучение.

4. Учебни програми
4.1. Учебните програми се разработват съгласно приет преди това от ФС методичен стандарт за учебна програма.
4.2. Учебните програми се разработват от комисия, включваща преподаватели от една или няколко катедри, които имат компетентност по обучението за съответната учебна дисциплина. Комисията се избира от Катедрения съвет на катедрата, която отговаря за обучението по тази учебна дисциплина.
4.3. Катедреният съвет приема на свое заседание предложение за учебна програма по всяка възложена учебна дисциплина в срок до 2 месеца от възлагането от ФС.
4.4. Катедрените съвети предлагат за утвърждаване на ФС учебните програми по възложените им учебни дисциплини. ФС се произнася за тяхното утвърждаване в срок до 1 месец от приемането им в съответната катедра.
4.5. Учебното съдържание по всяка учебна дисциплина се организира в относително обособени части, като всяка част включва минимум 15 академични часа аудиторна заетост. Академичният час е с продължителност 45 минути.

5. Учебни разписания
5.1. Учебните разписания се подготвят в Учебен отдел на ПУ в срок до 4 седмици преди започване на занятията.
5.2. Учебните разписания се преглеждат и актуализират в Деканата в срок до 3 седмици преди започване на занятията.
5.3. Учебните разписания се преглеждат от преподавателите в срок до 2 седмици преди започване на занятията.
5.4. Учебните разписания се публикуват на сайта и информационното табло на ФМИ в срок до 1 седмица преди започване на занятията.
5.5. В учебните разписания (за редовно и задочно обучение) задължително трябва да фигурират имената на преподавателите, които водят лекции и упражнения (включително и на хоноруваните преподаватели).
5.6. Разместването на зали и часове в учебните разписания става само с разрешение на Деканското ръководство.
5.7. Заявки за провеждането на семестриалните изпити във вид на таблица с информация за учебната дисциплина, специалност, курс, форма на обучение, изпитващи преподаватели, зали, времетраене на изпита се подават в Деканата:
• за редовно обучение – до 4 седмици преди началото на сесията;
• за задочно обучение – в края на предишната учебна година.
5.8. График на изпитната сесия се подготвя в Деканата:
• за редовно обучение – до 2 седмици преди началото на сесията;
• за задочно обучение – в началото на учебната година.,
5.9. Преподавателите, които водят избираеми дисциплини и практикуми са задължени да провеждат поправителни изпити през първата работна седмица следваща поправителната сесия. Графикът и мястото на провеждането на поправителните изпити да се подават в Деканата до 2 седмици преди началото на сесията.

6. Изпитни протоколи
6.1. Оценките от изпит се нанасят в протокол с подписа на изпитващия преподавател.
6.2. Протоколите се издават и съхраняват на хартиен носител в Учебен отдел.
6.3. Оценките от протоколите се въвеждат в университетската информационна система в срок до 2 седмици от предаването на протокола в Учебен отдел на ФМИ.
6.4. Студентите могат да проверяват посредством електронна справка за коректността на въведените оценки и при нередности да съобщят в Учебен отдел.
6.5. Изпитващият преподавател е длъжен да провери и отстрани нередностите в едноседмичен срок, след като е бил информиран от Учебен отдел.
6.6. Ако в учебния план формата на изпитване по дадена дисциплина е „текуща оценка” преподавателят е длъжен да оформи оценка по време на последното занятие през триместъра.
6.7. В срок не по-късно от 3 дни от датата на провеждане на писмения изпит преподавателят е длъжен да внесе в изпитния протокол поставените оценки, както и да предостави възможност на студентите да разгледат своите работи и да се запознаят с мотивите за тяхното оценяване.
6.8. В тридневен срок след поставяне на оценките преподавателят се задължава да върне изпитния протокол (вкл. индивидуалните протоколи) в Учебен отдел на ФМИ.
6.9. На хоноруваните преподаватели се заверява сведението за извършена работа към гражданския договор от съответния ръководител катедра, ако са си попълнили и предали в Учебен отдел изпитните протоколи в сроковете на предходните две точки.

7. Главна книга
7.1. Главната книга с изпитните оценки за всеки студент се съхранява в Учебен отдел.
7.2. Инспекторите в Учебен отдел нанасят в Главната книга резултати от проведени изпити, поредност на изпитните сесии, успех, номер и дата на протокола.
7.3. Оценките от държавните изпити се заверяват в главна книга с подписа на председателя на съответната държавна изпитна комисия.

Документът е актуализиран с решение на ФС на ФМИ – Протокол № 5 / 15.02.2012 г.

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ