Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Факултетен съвет 2011 година Протокол № 3 / 21.12.2011    English
Факултет по математика и информатика - Протокол № 3 / 21.12.2011

Днес, 21 декември  2011 г. (сряда) от 13:00 ч. се проведе ФС на ФМИ.
Присъствуват: проф. д-р Асен Рахнев, доц. д-р Христо Крушков, доц. д-р Манчо Манев, доц. д-р Коста Гъров, доц. д-р Антон Илиев, проф. д-р Станимир Стоянов, доц. д-р Андрей Захариев, доц. д-р Дойчин Бояджиев, доц. д-р Евгения Ангелова, доц. д-р Росица Донева, проф. д.м.н. Снежана Христова, проф. д-р Димитър Мекеров,  проф. д-р Петко Пройнов, проф. д-р Степан Костадинов, проф. д-р Снежана Гочева, проф. д-р Николай Кюркчиев, доц. д-р Кирил Коликов, доц. д-р Пенка Рангелова, доц. д-р Неделчо Милев, доц. д-р Георги Костадинов, доц. д-р Недялка Казакова, доц. д-р Боян Златанов, доц. д-р Теменужка Пенева, доц. д-р Люба Попова, доц. д-р Веска Нончева, доц. д-р Владимир Шкуртов, доц. д-р Елена Сомова, гл.ас.д-р Петър Копанов, гл.ас.д-р Ангел Голев, гл.ас.д-р Ася Стоянова, гл.ас.д-р Марта Теофилова; докторантите – Десислава Войникова и Елена Тодорова;  Орлин Янакиев - студент.
Отсъстващи: Станислав Даков – студент.

ДНЕВЕН РЕД:

 1. Избор на професор по: област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; научна специалност 01.01.12 Информатика.
 2. Разни.   

 

 РЕШЕНИЯ:
1. Факултетният съвет на Факултета по математика и информатика при Пловдивски университет Паисий Хилендарскиизбра доц. д-р Минчо Пенков Сандалски за академичната длъжност „професор” по: област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; научна специалност 01.01.12 Информатика по обявения конкурс в ДВ, брой 61 от 9 август 2011 год.

2. ФС прие предложението за следния състав на научно жури за публичната защита на дисертационния труд на Иван Илиев Шотлеков (докторант на самостоятелна подготовка към катедра „Ком­пю­­търни технологии”) на тема „Уеб-базирано интердисцип­линарно проектно-ориентирано обучение по информа­ционни технологии на студенти по информатика“
1) Проф. д.п.н. Сава Иванов Гроздев – от ИМИ на БАН, София, област на висше образование 1. Педагогически науки; професионално направление 1.3. Педаго­гика на обучението по ...; научна специалност Методика на обучението по математика;
2) Проф. д.м.н. Стоян Недков Капралов – от ТУ, Габрово, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; научна специалност Информатика;
3)  Доц. д-р Коста Андреев Гъров – от ФМИ на ПУ, област на висше образование 1. Педагогически науки; професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по ...; научна специалност Методика на обучението по информатика и информационни технологии;
4) Доц. д-р Петя Иванова Асенова – от Нов български университет, област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педаго­гика на обучението по ..., научна специалност Методика на обучението по информатика;
5) Доц. д-р Евгения Делчева Ангелова – от ФМИ на ПУ, област на висше образование 1. Педагогически науки; професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по ...; научна специалност Методика на обучението по информатика и информационни технологии; 
6) (резервен член) Проф. д-р Илия Димитров Гюдженов – от ЮЗУ „Неофит Рилски”, Благоевград, област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направ­ление 1.3. Педагогика на обучението по ..., научна специалност Мето­дика на обучението по математика; 
7) (резервен член) Проф. д.п.н. Васил Борисов Милушев – от ФМИ на ПУ, област на висше образование 1. Педагогически науки; професионално направление 1.3. Педагог­ика на обучението по ...; научна специалност Методика на обучението по математика.

3. ФС прие следното предложение от КС на катедра „Компютърни технологии”: публичната защита на дисертационния труд на Иван Илиев Шотлеков (докторант на самостоятелна подго­тов­ка към катедра „Компютърни технологии”) пред научното жури да бъде на 14.02.2012 г.

4. ФС прие предложението за следния състав на научно жури за публичната защита на дисертационния труд на Иванка Ангелова Марашева-Делинова (докторант на самостоятелна подготовка към катедра „Ком­пю­­търни технологии”) на тема „Развиване на интерес към математиката чрез разработване на проекти, прилагащи информационни технологии"

 1. Проф. д-р Асен Кънчев Рахнев – от ФМИ на ПУ, област на висше образование 1. Педагогически науки; професионално направление 1.3. Пе­да­гогика на обучението по ...; научна специалност Методика на обучението по информатика и информационни технологии;
 2. Проф. д.п.н. Сава Иванов Гроздев – от ИМИ на БАН, София, област на висше образование 1. Педагогически науки; професионално направление 1.3. Педаго­гика на обучението по ...; научна специалност Методика на обучението по математика;
 3. Проф. д.п.н. Васил Борисов Милушев – от ФМИ на ПУ, област на висше образование 1. Педагогически науки; професионално направление 1.3. Педагог­ика на обучението по ...; научна специалност Методика на обучението по математика;
 4. Проф. д-р Илия Димитров Гюдженов – от ЮЗУ „Неофит Рилски”, Благоевград, област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направ­ление 1.3. Педагогика на обучението по ..., научна специалност Мето­дика на обучението по математика;
 5. Доц. д-р Петя Иванова Асенова – от Нов български университет, област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педаго­гика на обучението по ..., научна специалност Методика на обучението по информатика.
 6. (резервен член) Доц. д-р Коста Андреев Гъров – от ФМИ на ПУ, област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по ..., научна специалност Мето­дика на обучението по информатика и информационни технологии;
 7. (резервен член) Проф. д-р Здравко Вутов Лалчев – от ФНПП на СУ, област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по ...; научна специалност Методика на обучението по математика.

5. ФС прие следното предложение от КС на катедра „Компютърни технологии”: публичната защита на дисертационния труд на Иванка Ангелова Марашева-Делинова (докторант на самостоятелна подго­тов­ка към катедра „Компютърни технологии”) на тема „Развиване на интерес към математиката чрез разработване на проекти, прилагащи информационни технологии" пред научното жури да бъде на 14.02.2012 г.

6. ФС прие предложението за промяна състава на научното жури за провеждане на избор на академичната длъжност „главен асистент” по обявения в ДВ, бр. 81 от 18 октомври 2011 г. по: област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; научна специалност Информатика и да бъдат избрани следните членове за неговия състав:

 1. Акад. проф. д.т.н. Иван Петков Попчев, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”; област на област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; научна специалност Информатика;
 2. Проф. д.т.н. инж. Тодор Атанасов Стоилов – Институт по информационни и комуникационни технологии на БАН, София, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; научна специалност Информатика;
 3. Доц. д-р Боян Паскалев Бончев, Софийски университет „Св. Св. Климент Охридски”, Факултет по математика и информатика; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; научна специалност Информатика;
 4. Проф. д-р Станимир Недялков Стоянов – от ФМИ на ПУ, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; научна специалност Информатика;
 5. Доц. д-р Евгения Делчева Ангелова – от ФМИ на ПУ, област на висше образование 1. Педагогически науки ; професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по...; научна специалност Методика на обучението по информационни технологии;
 6. (резервен член) Проф. д-р Аврам Моис Ескенази – от ИМИ на БАН, София, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; научна специалност Информатика;
 7. (резервен член) Доц. д-р Владимир Славчев Шкуртов, ПУ „П. Хилендарски”, Факултет по математика и информатика; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; научна специалност Информатика.

7.  Проф. Рахнев запозна членовете на ФС с предложенията за решения на АС (19.12.2011 г.) и взетите решения, а именно: приема се Стратегията за развитие на ПУ (2011 – 2020) и План-програмата (първи етап: 2011 - 2012); приема се пакет учебна документация (отпадат предста­вените Указания за актуализация на учебните планове, ще се актуализират само учебните програми на дисциплините); приема се да се подготви и публикува информационен пакет ECTS  за студенти, обучаващи се в ПУ.

8. ФС прие: ръководителите на катедри и звена да получат календари от Деканата  (включват се и редовните докторанти).

9. ФС прие: в срок до 06.01.2012 г.  ръководителите на катедри да проверят и подпишат Индивидуалните планове на преподавателите от поверената им катедра (подписва се новоизбраният ръководител катедра).

10. ФС прие: в срок до 06.01.2012 г. ръководителите на катедри да представят в Деканата тримесечните отчети на редовните докторанти от съответната катедра.

11. ФС прие: в срок до 09.01.2012 г. да се актуализира приемното време на преподавателите за Зимния триместър, като съответните секретари на катедри представят (или в електронен вид) в Деканата обобщена таблица. 

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ