Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Факултетен съвет 2011 година Протокол № 1 / 23.11.2011    English
Факултет по математика и информатика - Протокол № 1 / 23.11.2011

Днес, 23 ноември 2011 г. (сряда) от 18:30 ч. се проведе ФС на ФМИ.

Присъствуват: проф. д-р Асен Рахнев, проф. д-р Снежана Гочева, доц. д-р Владимир Шкуртов, доц. д-р Христо Крушков, доц. д-р Манчо Манев, проф. д-р Димитър Мекеров,  проф. д-р Петко Пройнов, доц. д-р Пенка Рангелова, доц. д-р Боян Златанов, проф. д-р Степан Костадинов, доц. д-р Андрей Захариев, доц. д-р Неделчо Милев, доц. д-р Георги Костадинов, доц. д-р Недялка Казакова, доц. д-р Теменужка Пенева, проф. д.м.н. Снежана Христова, доц. д-р Люба Попова, доц. д-р Дойчин Бояджиев, доц. д-р Антон Илиев, проф. д-р Станимир Стоянов, проф. д-р Николай Кюркчиев, доц. д-р Евгения Ангелова, доц. д-р Коста Гъров, доц. д-р Росица Донева, доц. д-р Елена Сомова, гл ас. д-р Ангел Голев, гл.  ас. д-р Петър Копанов, гл. ас. д-р Ася Стоянова, гл. ас. д-р Марта Теофилова; докторантите – Десислава Войникова и Елена Тодорова; студентите – Станислав Даков,  Орлин Янакиев.

Отсъствуват: доц. д-р Кирил Коликов, доц. д-р Веска Нончева – платен отпуск .

ДНЕВЕН РЕД:

 1. Утвърждаване на ръководители на катедри за мандата 2011–2015 година.
 2. Избор на Заместник-декани за мандата 2011–2015 година.
 3. Докторанти.
 4. Разни.

РЕШЕНИЯ:

 1. ФС утвърди следните ръководители на катедри във ФМИ за следващия мандат 2011–2015:
  • Доц. д-р Манчо Христов Манев – на катедра “Алгебра и геометрия”;
  • Доц. д-р Андрей Иванов Захариев – на катедра “Математически анализ”.
  • Доц. д-р Дойчин Тодоров Бояджиев – на катедра “Приложна математика и моделиране”.
  • Доц. д-р Росица Желязкова Донева – катедра “Компютърна информатика”.
  • Проф. д-р Станимир Недялков Стоянов – на катедра “Компютърни системи”.
  • Доц. д-р Антон Илиев Илиев – на катедра “Компютърни технологии”.
  • Доц.д-р Коста Андреев Гъров – на катедра “Обучение по математика, информатика и информационни технологии”.
 2. ФС прие единодушно предложението: Заместник деканите на ФМИ да са трима и един Помощник декан.
 3. ФС избра доц. д-р Манчо Христов Манев за Помощник декан (Научен секретар) на ФМИ за следващия мандат 2011-2015 година.
 4. ФС избра доц. д-р  Христо Димитров Крушков, доц. д-р Антон Илиев Илиев и доц.  д-р Коста Андреев Гъров за Заместник декани на ФМИ за следващия мандат 2011–2015 година.
 5. ФС прие мнението за работата на докторанта Никола Велизариев Вълчанов през третата година от подготовката (01.04.2011 г. - 23.11.2011 г.), предоставено от научните ръководители проф. д-р Николай Веселинов Кюркчиев и доц. д-р Антон Илиев Илиев.
 6. ФС прие отчета за третата година от подготовката на докторанта Никола Велизариев Вълчанов съгласно мнението на научните ръководители.
 7. ФС прие следното предложение: докторантът Никола Велизариев Вълчанов да бъде атестиран с оценка Отличен (6.00) за работата си през третата година от подготовката.
 8. ФС прие предложението докторантът Никола Велизариев Вълчанов да бъде отчислен от докторантура с придобито право на защита, считано от 23.11.2011 г.
 9. ФС прие представеният от Никола Велизариев Вълчанов (редовен докторант към катедра „Компютърни технологии”) дисертационен труд на тема „Моделиране и изграждане на разширяеми модулни информационни системи“ да бъде официално предложен като годен за защита пред НЖ за присъждане на образователната и научна степен „доктор” по област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки, докторска програма (научна специалност) Информатика.
 10. ФС предлага на Ректора на ПУ „Паисий Хилендарски” да назначи, съгласно чл.55 (1) от ПРАСПУ Никола Велизариев Вълчанов на длъжност „асистент”, на трудов договор за срок от 2 години в област на висше образование 4. Природни науки, матема­ти­ка и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; докторска програма Информатика в катедра „Компютърни технологии”.
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ