Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Факултетен съвет 2011 година Протокол № 39 / 29.06.2011    English
Факултет по математика и информатика - Протокол № 39 / 29.06.2011

Днес, 29 юни 2011 г. (сряда) от 13:00 ч. се проведе ФС на ФМИ.

Присъствуват: проф.д-р Асен Рахнев, доц.д-р Владимир Шкуртов, доц.д-р Христо Крушков, доц.д-р Снежана Гочева, доц. д-р Манчо Манев, проф.д-р Димитър Мекеров, проф. дмн Нако Начев, проф. дмн Тодор Желязков, проф.д-р Георги Златанов, доц.д-р Бистра Царева, доц. д-р Боян Златанов, проф. д-р Петко Пройнов, доц. д-р Иванка Касандрова, доц. д-р Неделчо Милев, доц.д-р Недялка Казакова, доц.д-р Теменужка Пенева, доц.д-р Галина Векова, проф.дмн Христо Семерджиев, доц.д-р Люба Попова, доц.д-р Антон Илиев, доц.д-р Веска Нончева, проф. д-р Станимир Стоянов, проф.дмн Васил Милушев, доц.д-р Румяна Маврова, доц. д-р Коста Гъров, гл.ас.д-р Ангел Голев, гл.ас. Иван Димитров, докторант Никола Вълчанов, Тодор Чаушев (рък. звено УКЗ) и Станислав Даков - студент.

Отсъствуват: проф.дмн Снежана Христова – в чужбина, проф. д-р Стоил Миховски, проф. дмн Георги Тотков и студентите: Александър Кузмов, Михаела Бобилова, Мария Добрева.

ДНЕВЕН РЕД:

 1. Докторанти.
 2. Разни.
  а) предложения, уточняващи  промените в ПРАС на ПУ и тарифата.
  б) предложение за научно жури за  провеждането на избор на професор по:

  • област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика;
  • професионално направление: 4.5. Математика;
  • специалност: 01.01.09  Изчислителна математика (Числени методи и  приложения)

  в) съобщение за семинар на ФМИ;
  г) съобщение във връзка с предстоящите летни отпуски.

3) Избор на професор по: област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика; научна специалност 01.01.13 Математическо моделиране и приложение на математиката (Моделиране във физиката). 

4) Избор на доцент по: област на висше образование 1. Педагогически науки; професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по…, научна специалност 05.07.03 Методика на обучението по информатика и информационни технологии.

РЕШЕНИЯ:

1. ФС прие предложението за промяна на дисертационната тема на Ася Георгиева Стоянова-Дойчева (докторантка на самостоятелна подготовка към катедра “Компютърни системи” от 18.06.2004 г. до 18.06.2007 г.) както следва: от “ Подобряване архи­тек­ту­рата на наследени сис­теми чрез добре дефи­ниран процес на Refactoringдисертационната тема да бъде „Дефиниране на процес и средства за рефакторинг в обучението по софтуерни технологии”.  

2. ФС прие предложението на доц. д-р Антон Илиев, ръководител на катедра „Компютър­ни технологии” за зачисляване в докторантура на самостоятелна подготовка на Иванка Ангелова Марашева–Делинова към катедра „Компютърни технологии” по: област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по информатика и информационни технологии, научна специалност 05.07.03 Методика на обучението по математика и информационни технологии.  

3. ФС избра проф. д.п.н. Сава Иванов Гроздев и доц. д-р Евгения Делчева Ангелова за научни ръководители/консултанти на Иванка Ангелова Марашева–Делинова, докторант на самостоя­телна подготовка по: област на висше образование 1. Педагогически науки, професио­нално направление 1.3. Педагогика на обучението по информатика и информационни технологии, научна специалност 05.07.03 Методика на обучението по математика и информационни технологии.  

4. ФС прие следната тема за дисертационната работа  на докторантката Иванка Ангелова Марашева–Делинова: „Развиване на интерес към математиката чрез разработване на проекти, прилагащи информационни технологии“.  

5. ФС прие индивидуалния план за работа през трите години от подготовката на докторант­ката Иванка Ангелова Марашева–Делинова.  

6. ФС прие предложението на доц. д-р Антон Илиев, ръководител на катедра „Компютър­ни технологии” за зачисляване в докторантура на самостоятелна подготовка на гл.ас. Христо Стефанов Кискинов към катедра „Компютърни технологии” по: област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.5. Математика, научна специалност 01.01.05 Диференциални уравнения.

7. ФС избра доц. д-р Степан Иванов Костадинов за научен ръководител на гл.ас. Христо Стефанов Кискинов, докторант на самостоятелна подготовка по: област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.5. Математика, научна специалност 01.01.05 Диференциални уравнения.

8. ФС прие следната тема за дисертационната работа  на докторанта гл.ас. Христо Стефанов Кискинов: „Обикновени диференциални уравнения с дихотомично–подобна линейна част в Банахови пространства“.

9. ФС прие индивидуалния план за работа през трите години от подготовката на докторанта Христо Стефанов Кискинов.

10.  ФС прие предложението на доц. д-р Антон Илиев, ръководител на катедра „Компютър­ни технологии” да се приеме мнението за работата на докторантката гл.ас. Татяна Недялкова Дичева през първата година от подготовката, предоставено от научните ръководители проф. д-р Асен Кънчев Рахнев и доц. д-р Румяна Петкова Маврова.

11.  ФС прие отчета за първата година от подготовката на докторантката гл. ас. Татяна Недялкова Дичева съгласно мнението на научните ръководители.

12.  ФС прие предложението: да се атестира с оценка отличен (6.00) докторантката Татяна Недялкова Дичева за работата ù през първата година от подготовката

13.  ФС прие предложението: да бъде прекъсната докторантурата на докторантката Татяна Недялкова Дичева за срок от една година, считано от 29.06.2011 г., във връзка с постъпилата от нея молба и съгласно чл.26, ал.1 от ПРАСПУ.

14.  ФС прие предложението на проф. д-р Петко Пройнов, ръководител на катедра „Реален анализ” за зачисляване в докторантура на самостоятелна подготовка на ас. Слав Иванов Чолаков към катедра „Реален анализ” по: област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика; научна специалност 01.01.04 Математически анализ.

15.  ФС избра проф. д-р Петко Димитров Пройнов за научен ръководител на ас. Слав Иванов Чолаков, докторант на самостоятелна подготовка по: област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика; научна специалност 01.01.04 Математически анализ.

16.  ФС прие следната тема за дисертационната работа  на докторанта ас. Слав Иванов Чолаков: „Сходимост на итерационни методи от типа на Чебишев за едновременна апроксимация на нули на полиноми“.

17.  ФС прие индивидуалния план за работа през трите години от подготовката на докторанта ас. Слав Иванов Чолаков.

18.  ФС прие предложението на проф. д-р Петко Пройнов, ръководител на катедра „Реален анализ” за зачисляване в докторантура на самостоятелна подготовка на ас. Иванка Андреева Николова към катедра „Реален анализ” по: област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика; научна специалност 01.01.04 Математически анализ.

19.  ФС избра проф. д-р Петко Димитров Пройнов за научен ръководител на ас. Иванка Андреева Николова, докторант на самостоятелна подготовка по: област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика; научна специалност 01.01.04 Математически анализ.

20.  ФС прие следната тема за дисертационната работа  на докторантката ас. Иванка Андреева Николова: „Теореми за съществуване и апроксимиране на неподвижни точки в К-метрични пространства“.

21.  ФС прие индивидуалния план за работа през трите години от подготовката на докторантката ас. Иванка Андреева Николова.

22.  ФС прие предложението: да бъдат избрани следните потенциални членове на състава на научното жури за провеждане на избор на професор по обявения в ДВ, бр. 48 от 24 юни 2011 г. по област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.5. Математика; научна специалност 01.01.09 Изчислителна математика (Числени методи и приложения):

 1) Акад. проф. д.м.н. Благовест Христов Сендов, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика; научна специалност 01.01.04 Математически анализ, 01.01.09 Изчислителна математика, 01.01.13 Математическо моделиране и приложение на математиката;

2) Акад. проф. д.м.н. Стефан Манев Додунеков – от Институт по математика и информатика, БАН, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика; научна специалност 01.01.01 Математическа логика, 01.01.02 Алгебра и теория на числата; и професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; научна специалност 01.01.12 Информатика;

3) Акад. проф. д.м.н. Иван Петков Попчев – от Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; научна специалност 01.01.12 Информатика;

4) Проф. д.т.н. Иван Томов Димов – от Институт по информационни и комуникационни технологии, БАН, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика; научна специалност 01.01.09 Изчислителна математика, 01.01.13 Математическо моделиране и приложение на математиката;

5) Проф. д-р Асен Кънчев Рахнев – от ПУ „Паисий Хилендарски”, област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Пе­да­гогика на обучението по ..., научна специалност 05.07.03 Методика на обучението по информатика и информационни технологии, и област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6 Информатика и компютърни науки;

6) Проф. д.м.н. Христо Илиев Семерджиев – от Пловдивски университет “Паисий Хилендарски”, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика; научна специалност 01.01.09 Изчислителна математика;

7) Проф. д-р Петко Димитров Пройнов – от Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика;  професионално направление 4.5. Математика; научна специалност 01.01.04 Математически анализ;

8) (резервен член) Проф. д.м.н. Андрей Борисов Андреев – от Технически университет – Габрово, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика; научна специалност 01.01.09 Изчислителна математика;

9) (резервен член) Доц. д-р Дойчин Тодоров Бояджиев – от Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика; научна специалност 01.01.09 Изчислителна математика.

23.  ФС прие предложените уточняващи корекции в ПРАС на ПУ и тарифата, които са изпратени по електронна поща на зам.ректора проф. дмн Георги Тотков и завеждащ Отдела Цвета Темелкова.

24.  ФС прие: в срок до една седмица ръководителите на катедри да представят в деканата справка за брой часове (лекции и упражнения), които се водят в поверената им катедра (във ФМИ и другите факултети), като лекционните часове не се умножават по две.

25.  ФС прие: в срок до 10.07.2011 г. в отдел УЧР да се представят заявките /молбите/ за летните отпуски в периода 20.07.2011 – 30.09.2011 г. (на основание чл. 173 ал.7. от КТ и заповед на Ректора Р33-1979 от 28.06.2011 г.).

26.  ФС прие: на 30.06.2011 г. и 01.07.2011 г. да се проведе семинар на ФМИ.

27.  ФС прие: на 13.07.2011 г. от 14:00 ч. да се проведе следващото заседание на ФС на ФМИ.

28.  ФС реши: въз основа на положителния вот, Факултетният съвет на факултета по математика и информатика при Пловдивски университет «Паисий Хилендарски» избра доц. д-р Снежана Георгиева Гочева-Илиева за академичната длъжност „Професор” по: област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика; научна специалност 01.01.13 Математическо моделиране и приложение на математиката (Моделиране във физиката) по обявения конкурс в ДВ, брой 35 от 11 май 2010 год.

29.  ФС реши: въз основа на положителния вот, Факултетният съвет на факултета по математика и информатика при Пловдивски университет «Паисий Хилендарски» избра гл. ас. д-р Евгения Делчева Ангелова за академичната длъжност „Доцент” по: област на висше образование 1. Педагогически науки; професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по…, научна специалност 05.07.03 Методика на обучението по информатика и информационни технологии по обявения конкурс в ДВ, брой 10 от 01 февруари 2011 год.

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ