Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Декански съвет 2011 година протокол № 56 / 18.05.2011    English
Факултет по математика и информатика - протокол № 56 / 18.05.2011

РЕШЕНИЕ 1: ДС прие: да се предложи на ФС за разглеждане предложението за присъждане на почетното звание “Доктор хонорис кауза”на Пловдивски университет “Паисий Хилендарски” на проф. д-р Руслан Въков Митков.

РЕШЕНИЕ 2:
ДС прие предложението: да се обсъдят и приемат специфичните изисквания на ФМИ за придобиване на образователната и научна степен „доктор”, научната степен „доктор на науките” и заемане на академичните длъжности „главен асистент”, „доцент” и „професор”.

РЕШЕНИЕ 3: ДС прие следното предложение: във връзка с провеждането на семестриалните изпити през Пролетния триместър на учебната 2010/2011 година, в срок до 31.май 2011 г. ръководителите на катедри да представят в Деканата попълнена таблица с информация за дисциплина, специалност, курс, форма (редовно, задочно), изпитващ преподавател, зали, времетраене на изпита; в срок до 31.май 2011 г. в тетрадката в Деканата всеки преподавател да си опише заетостта по дати.

РЕШЕНИЕ 4: ДС прие: да се предложи на ФС следния състав на факултетната комисия, отговаряща за проектите към фонд „Научни изследвания”: доц. д-р Пенка Петрова Рангелова, доц. д-р Димчо Стойков Димов, доц. д-р Анрей Иванов Захариев и гл.ас. д-р Евгения Делчева Ангелова.

РЕШЕНИЕ 5: ДС прие предложението: ФС да приеме доклад-самооценка по професи­о­налното направление 1.3. "Педагогика на обучението по ..." за ОКС „Бакалавър” по специ­ал­ност „Математика и информатика” – редовно и задочно обучение и ОКС „Магистър” по спе­циалност „Обучение по информатика и информационни технологии в училище”– редовно обучение (1- и 2-годишен срок на обучение).

РЕШЕНИЕ 6: ДС прие предложението: ФС да утвърди следното съотношение на заемащите академичните длъжности „професор”, „доцент”, „главен асистент” и „асистент” във ФМИ през учебната 2010/2011 година: 15:35:40:10.

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ