Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Факултетен съвет 2011 година Протокол № 38 / 08.06.2011    English
Факултет по математика и информатика - Протокол № 38 / 08.06.2011

Днес, 8 юни 2011 г. (сряда) от 13:00 ч. се проведе ФС на ФМИ.

Присъствуват: проф.д-р Асен Рахнев, доц.д-р Владимир Шкуртов, доц.д-р Христо Крушков, доц.д-р Снежана Гочева, проф.д-р Димитър Мекеров, проф. дмн Нако Начев, проф. дмн Тодор Желязков, проф. д-р Стоил Миховски, проф.д-р Георги Златанов, доц.д-р Бистра Царева, доц. д-р Боян Златанов, проф. д-р Петко Пройнов, доц. д-р Иванка Касандрова, доц. д-р Неделчо Милев, доц.д-р Недялка Казакова, доц.д-р Теменужка Пенева, доц.д-р Галина Векова, проф.дмн Христо Семерджиев, проф.дмн Снежана Христова, доц.д-р Люба Попова, доц.д-р Антон Илиев, доц.д-р Веска Нончева, проф.дмн Васил Милушев, доц.д-р Румяна Маврова, доц.д-р Коста Гъров, гл.ас.д-р Ангел Голев, гл.ас. Иван Димитров, проф. дмн Георги Тотков,  докторант Никола Вълчанов, Тодор Чаушев (рък. звено УКЗ) и студентите, Михаела Бобилова, Мария Добрева.

Отсъствуват: доц. д-р Манчо Манев – в чужбина и студентите: Александър Кузмов и Станислав Даков.

       Проф. Рахнев откри ФС на ФМИ.

       Проф. Рахнев: уважаеми колеги, откривам факултетния съвет. Дневният ред беше обявен предварително. Който е съгласен с предложения дневен ред, моля да гласува.

      След единодушно гласуване, ФС на ФМИ прие следния

      ДНЕВЕН РЕД: 

1)    Докторанти.

          а) промяна на  датата за защита на дисертационния труд на докторантката Павлина Христова Атанасова;

          б) предложение за състав на научно жури запровеждане на  защита на дисертационния труд на задочния докторант Асен Христов Христов.

2)    Правила за провеждане на изпит по специалността за докторанти.

3)    Приемане на такси за магистри за учебната 2011/2012 г.

4)    Разни.

          а) хонорувани преподаватели;

           б) промяна в програмите (конспектите) за държавен изпит за специалност „Софтуерни технологии”(магистър – 1г. и 2 г.);

           в) съощение до ръководителите на катедри „Компютърни системи” и „Компютърни технологии”за отсъствали преподаватели на кандидатстуденската предварителна сесия;

           г) съобщение за откритата лекция на проф. Зидан.

5)    Избор на професор по направление 4.6. Информатика и компютърни науки.

 

РЕШЕНИЯ:

1. ФС прие представената от Асен Христов Христов (задочен докторант към катедра „Геометрия”) дисертация, на тема "Геометрия на разслоени пространства" да бъде официално предложена като годна за защита пред научно жури за присъждане на образователната и научна степен „доктор” по: област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика; специалност 01.01.06 Геометрия и топология.

2. ФС прие предложението за следния състав на научното жури за публичната защита на дисертационния труд на Асен Христов Христов (задочен докторант към катедра „Геометрия”): 
1) Проф. д.м.н. Грозьо Станилов Иванов – ФМИ, СУ (пенсионер) , Област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика; научна специалност 01.01.06 Геометрия и топология;
2) Доц. д-р Георги Димитров Джелепов – Аграрен университет, Пловдив, Област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика; научна специалност 01.01.06 Геометрия и топология;
3) Доц. д-р Иван Атанасов Бадев – Технически университет – филиал Пловдив, Област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика; научна специалност 01.01.06 Геометрия и топология
4) Проф. д-р Георги Златанов Златанов – ФМИ, ПУ, Област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика; научна специалност 01.01.06 Геометрия и топология;
5) Доц. д-р Георги Димитров Костадинов – ФМИ, ПУ, Област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика; научна специалност 01.01.06 Геометрия и топология;
6) (резервен вътрешен член) Проф. д-р Димитър Георгиев Мекеров – ФМИ, ПУ, Област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика; научна специалност 01.01.06 Геометрия и топология;
7) (резервен външен член) Доц. д-р Мария Кирилова Василева – Аграрен университет, Пловдив, Област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика; научна специалност 01.01.06 Геометрия и топология.

3. ФС прие следното предложение от катедра „Геометрия”: публичната защита на дисертационния труд на Асен Христов Христов (задочен докторант към катедра „Геометрия”) пред научното жури да бъде на 27.09.2011 г.

4. ФС прие предложението от проф. д.м.н. Христо Семерджиев, ръководител на катедра „Приложна математика и моделиране” за следната промяна: публичната защита на дисертационния труд на Павлина Христова Атанасова (редовен докторант към катедра „Приложна математика и моделиране”) на тема „Числени методи и алгоритми за изследване на нелинейни параметрични задачи във физиката” пред научното жури да бъде на 27.06.2011 г., вместо на 28.06.2011 г., поради това, че един от рецензентите проф. д.м.н. Николай Витанов на 28 юни е на европейско научно съвещание в Швейцария и не може да присъства лично или чрез технически средства за синхронна комуникация, които позволяват всички членове на журито да участват едновременно в дискусията (според §3, точка 4 от допълнителните разпо­ред­би на Правилника за развитието на академичния състав на ПУ „Паисий Хилендарски“ ),  за да се осъществи присъствено заключително заседание на научното жури.

5.  ФС прие следните правила за провеждане на докторантски изпити по специалността за:

 І. катедра „Геометрия”
1.  Изпитите да са с времетраене 4 (четири) астраномически часа.
2. Формата на изпитите да е писмена и да се състои от развиване на един или два въпроса от  конспекта, след което се провежда устно събеседване с докторанта.
3.  Конспектите да се съставят от научния ръководител на докторанта и да се утвърждават от катедрения съвет.
4. Да се разреши използването на литература за справка.

ІІ. катедра „Реален анализ”

 • Изпитът е писмен и устен;
 • Продължителност на писмения изпит е 4 астрономически часа;
 • Писмения изпит се провежда по предварително обявен конспект, който се съставя от научния ръководител на докторанта и се утвърждава от Катедрения съвет;
 • Писмения изпит се състои от 2 въпроса и 1 задача;
 • До устен изпит се допускат получилите оценка н най-малко добър (4.50) на писмения изпит;
 • Устния изпит се провежда във формата на беседа върху материала от писмения изпит;
 • Успешно положили изпита са кандидатите, които са получили средна оценка от писмения и устния изпит най-малко мн. добър (5,00).

      ІІІ. катедра „Комплексен анализ и диференциални уравнения”

 • Изпитът е писмен и устен с две отделни оценки, които се оформят с точност до 0,25.
 • Писменият изпит се провежда по предварително обявен конспект, който се съставя от научния ръководител и се утвърждава от Катедрения съвет.
 • Писменият изпит е с продължителност 4 астрономически часа и се състои в развиването на  въпроси от конспекта и решаването на  задачи. Конспектът не се редуцира, всеки въпрос може да бъде изтеглен.
 • До устен изпит се допускат тези кандидати, които са получили оценка най-малко

       Мн. добър (4,50) на писмения изпит.                                                                                          

 • Устният изпит е във форма на беседа върху изтеглените въпроси и задачи от писмения изпит.
 • Успешно положили изпита са кандидатите, за които средната оценка от писмения и устния изпит е най-малко Мн. добър (5,00).

       ІV. катедра „Приложна математика и моделиране”

 • Научният ръководител на докторанта, съвместно с други членове на катедрата изготвят конспект, който се подписва от научният ръководител и от ръководителят на катедрата и се предоставя на заинтересования докторант.
 • Предлага се комисия за провеждане на изпита  в състав председател – хабилитирано лице или „доктор на науките” и двама членове - хабилитирани преподаватели или са с научна степен „доктор на науките”, като членовете могат да бъдат и само с научна и образователна степен „доктор”.  Определя се дата, час и зала  и се съобщават на всеки член от комисията и на докторанта не по-късно от 14 дни преди провеждането на изпита.
 • Комисията провежда изпита в две части: I част – писмен изпит с продължителност 4 астронимически часа, в течение на които докторантът разработва писмено 2 въпроса от конспекта; II част – след като комисията прегледа писмените материали се провежда устен изпит, на който се задават на докторанта въпроси, свързани с писмената работа и други, но само по изтеглените въпроси.
 • Всеки член от комисията предлага оценка и след дискусия се оформя крайната оценка.
 • Всички членове на комисията подписват протокол за проведен изпит.

 

ІV. катедра „Компютърни системи”
1. Изпитът да е с времетраене четири астрономически часа;
2. Формата на изпита да е писмена и да се състои от развиване на два въпроса от конспекта, след което се провежда устно събеседване с докторанта;
3. Да се разреши използването на литература за кратка справка;
4. Да се забрани използването на технически средства.

V. катедра „Методика на обучението по математика и информатика”
1. Изпитът да е с времетраене 4 (четири) астраномически часа.
2. Изпитът да е в две части – писмен, който включва развиване на два въпроса от конспекта и устен, при който се провежда събеседване с докторантите.

6. ФС прие предложението до АС на Пловдивски университет “Паисий Хилендарски” за утвърждаване на следните семестриални такси за платените форми на обучение за  учебната 2011/2012 година във Факултета по математика и информатика:
1) ЗА МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ

 • “Софтуерни технологии”(обучение 1 г.) – 2 семестриални такси по 830 лв.;
 • “Софтуерни технологии” (обучение 2 г.) – 4 семестриални такси по 830 лв.;
 • “Бизнес информатика с английски език” (обучение 1 г.) –  2 семестриални такси по 830 лв.;
 • “Бизнес информатика с английски език” (обучение 2 г.) –  4 семестриални такси по 830 лв.;
 • “Приложна математика” (обучение 1 г.) – 2 семестриални такси по 830 лв.;
 • “Обучение по информатика и информационни технологии в училище” (обучение 1 г.) – 2  семестриални такси по 630 лв.;
 • “Обучение по информатика и информационни технологии в училище”(обучение 2 г.) –  4 семестриални такси по 630 лв.;
 •   “Обучение по математика в училище” (обучение 1 г.) – 2 семестриални такси по 730 лв.;
 •  “Обучение по информационни технологии в началното училище (обучение 1 г.) – 2 семестриални такси по 630 лв.
 •  “Обучение по информационни технологии в прогимназията”  (обучение 1 г.) – 2 семестриални такси по 630 лв.

2) ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИ КВАЛИФИКАЦИИ

 •   “Учител по информатика и информационни технологии” (обучение 1 г.)  2 семестриални такси по 430 лв.;
 • “Учител по математика” (обучение 1 г.) – 2 семестриални такси по 430 лв.

3) ЗА КАНДИДТСТУДЕНТСКИ И СПЕЦИАЛИЗИРАНИ КУРСОВЕ ПО ИНФОРМАТИКА И ПО МАТЕМАТИКА

 • за провеждане на 40-часов курс – 250 лв.
 • за провеждане на 80-часов курс – 450 лв.

7. ФС избра следните хонорувани преподаватели за Пролетния триместър на учебната 2010/2011 година: Десислава Стоянова Войникова  (магистър)с хорариум 200 часа  за водене на упражнения и участие в изпити по учебната дисциплина „Приложна математика” с І курс, спец. „Бизнес информационни технологии” (редовно обучение); Атанас Вълев Иванов (магистър) – с хорариум 200 часа  за водене на  упражнения и участие в изпити по учебната дисциплина „Приложна математика” с І курс, спец. „Бизнес информационни технологии” (редовно обучение); Константин Костадинов Стоянов (студент, ІV курс, спец. Инф., фак. № 0701261043) – с хорариум 200 часа за водене на упражнения по дисциплината „Обектно-ориентирано програмиране”, с І к-спец. БИТ и спец. Информатика (редовно обучение)

8. ФС прие следното предложение: да се актуализират програмите (конспектите) за държавен изпит за магистърските специалности- «Софтуерни технологии» (1 година) и «Софтуерни технологии» (2 години); новите конспекти влизат в сила за студентите, записали тази магистърска специалност през учебната 2010/2011 година.

9. ФС прие: в срок до 9.06.2011 г. ас. Иван Ангелов и ас. Владимир Вълканов да представят в Деканата писмено обяснение за своето отсъствие на 2 юни 2011 г. от кандидатстудентската предварителна сесия, в доклад, адресиран до доц.д-р Жоржета Чолакова (Председател на КСК). Ръководителите на катедри да уведомят всички членове, особено новопостъпилите асистенти да проверяват списъците за квестори за следващата КСК кампания през месец Юли. 

10. ФС прие следното предложение: при гласуване за заеманите длъжности „доцент” и „професор” се гласува явно, без „въздържали се” и всеки, който гласува различно от  заключението на научното жури задължително да се аргументира.

11. ФС прие следното предложение:  Университетът да издава официален документ /Удостоверение/ за заеманите академични длъжности „доцент” и „професор”.

12. Въз основа на положителния вот, Факултетният съвет на факултета по математика и информатика при Пловдивски университет «Паисий Хилендарски» избра доц. д-р Станимир Недялков Стоянов за академичната длъжност „Професор” по: Област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; Професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; научна специалност 01.01.12 Информатика (Изкуствен интелект) по обявения конкурс в ДВ, брой 10 от 01 февруари 2011 г.

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ