Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Избираеми дисциплини Oбщ списък на избираемите дисциплини и практикуми Компютърни методи в астрофизиката    English
Факултет по математика и информатика - Компютърни методи в астрофизиката

 Лектори  доц. д-р Пламен Физиев, ас. д-р Павлина Атанасова
Анотация
Курсът е основан на четените дълги години в Софийския Университет “Св. Климент Охридски” от доц. д-р Пламен Физиев курсове “Гравитация” и “Компютърни методи в гравитацията и космологията” и използва създадените от него за нуждите на тези курсове десетки програми за аналитични и числени пресмятания, използващи мощния универсален пакат MAPLE. Целта на курса е да запознае студентите с основните съвременни проблеми на астрофизиката, с достиженията на теорията и с компютърните методи, прилагани за тяхното решаване. Същевременно студентите се обучават да ползват пакета MAPLE, даващ възможност за аналитични и числени пресмятания на най-високо професионално ниво и включващ в себе си основните професионални пакети NAG, LINPAK, MATLAB и много други. Наред с това съществено се използват богатите графични възможности на пакета MAPLE, което често е от решаващо значение за третирането на астрофизичните проблеми. Освен това пакетът MAPLE позволява интегрирането и ползването чрез него на външни програми, написани на основните програмни езици: FORTRAN, C, PASCAL. Той притежава и редица уникални качества, например Maple е единствения пакет, позволяващ да се работи с функциите на Хойн, които са основа на много голям брой най-нови приложения на теоретичната физика и обобщават хипергеометричните функции. Получените от студентите познания за работа и програмиране на MAPLE могат да се изпозват във всички други области, за които са съществени компютърните методи.
Съдържание
1. Увод: Нерешени съвременни проблеми на астрофизиката.
2. Ключови думи. Основи на общата теория на относителността (ОТО). Уравнения на Айнщайн.
3.Основни аналитични пресмятания на Maple, свързани с ОТО: решения на Шварцилд и Кер.
4.Аналитичен извод на уравненията на Толман-Опенхаймер-Волков за структурата на компактни звезди чрез Maple. Уравнение на състоянието.
5. Числени пресмятания на структурата на нерелативистични и релативистични звезди чрез Maple.
6. Функции на Хойн и техните многобройни приложения във физиката. Използване на Maple за работа с функциите на Хойн.
7. Черни дупки и други свръхкомпакрни обекти. Използване на възможностите на Maple за пресмятането на техните квазинормални моди чрез функциите на Хойн.
8. Съвременна космология. Модели на Вселената. Аналитично и числено моделиране на Вселената чрез Maple.
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ