Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Факултетен съвет 2010 година Протокол № 32 / 15.12.2010    English
Факултет по математика и информатика - Протокол № 32 / 15.12.2010

Днес, 15 декември 2010 г. (сряда) от 13:00 ч. се проведе ФС на ФМИ.

Присъствуват: доц. д-р Асен Рахнев, доц. д-р Владимир Шкуртов, доц. д-р Христо Крушков, доц. д-р Снежана Гочева, проф. д-р Димитър Мекеров, доц. д-р Манчо Манев, проф. д.м.н. Нако Начев, проф. д.м.н. Тодор Желязков, проф. д-р Стоил Миховски, проф.д-р Георги Златанов, проф. дмн Георги Тотков, доц. д-р Бистра Царева, доц. д-р Боян Златанов, проф. д-р Петко Пройнов, доц. д-р Иванка Касандрова, доц. д-р Неделчо Милев, доц. д-р Недялка Казакова, доц. д-р Галина Векова, доц. д-р Мария Аролска, проф. дмн Христо Семерджиев, проф.дмн Снежана Христова,  доц. д-р Люба Попова, доц. д-р Антон Илиев, доц. д-р Веска Нончева, доц. д-р Станимир Стоянов, доц. д.м.н. Васил Милушев, доц. д-р Румяна Маврова, доц. д-р Коста Гъров, доц. д-р Теменужка Пенева, гл. ас. Ангел Голев, гл. ас. Иван Димитров, Тодор Чаушев (рък. звено УКЗ) и Станислав Даков (студент – 3к, И) .

Отсъствуват: студентите: Александър Кузмов, Михаела Бобилова и Мария Добрева.

    ДНЕВЕН РЕД:

  1. Предложение до АС на ПУ “Паисий Хилендарски” за присъждане на почетното звание “Доктор хонорис кауза”  на Пловдивски университет “Паисий Хилендарски”.   
  2. Предложение за обявяване на конкурс за „професор” по:
    област на висшето образование 4. Природни науки, математика и  информатика;
    професионално направление 4.5. Математика;
    научна специалност 01.01.04 Математически анализ (Математически анализ 1).
  3. Докторанти.
  4. Разни.

а)  удължаване на друдов договор;
б)
информация за Юбилейната конференция REMIA и връчване на почетни грамоти и плакети.

РЕШЕНИЯ:

1. ФС прие да се внесе за разглеждане на Академичен съвет на Пловдивски университет “Паисий Хилендарски” предложението за присъждане на почетното звание “Доктор хонорис кауза” на Пловдивски университет “Паисий Хилендарски” на акад. проф. дмн Благовест Христов Сендов. 

2.  ФС прие и предлага за утвърждаване от Академичния съвет на Пловдивски университет “Паисий Хилендарски” обявяването на 1 (един) конкурс за “професор” по: област на висшето образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика; научна специалност 01.01.04 Математически анализ (Математически анализ 1) със срок 3 (три) месеца от датата на обявяването му в Държавен вестник.

3. ФС прие предложението на проф. дмн. Георги Тотков, ръководител на катедра „Компютърна информатика” за зачисляването в докторантура на самостоятелна подготовка на ст.ас. Станка Иванова Хаджиколева по: област на висшето образование  4. Природни науки, математика и информатика; професионално направле­ние  4.6 Информатика и компютърни науки; научна специалност 01.01.12 Информатика  към катедра „Компютърна информатика”.

4.  ФС избра проф. дмн. Георги Атанасов Тотков за научен ръководител на Станка Иванова Хаджиколева (докторантка на самостоятелна подготовка по: област на висшето образование  4. Природни науки, математика и информатика; професионално направле­ние  4.6.Информатика и компютърни науки; научна специалност 01.01.12 Информатика  към катедра „Компютърна информатика”.

5. ФС прие следната тема за дисертационната работа на ст.ас.Станка Иванова Хаджиколева: „Моделиране и управление на методики за оценяване на качеството (с приложения в образователната система)”.

6. ФС прие предложението на проф. дмн. Георги Тотков, ръководител на катедра „Компютърна информатика” за зачисляването в докторантура на самостоятелна подготовка на гл.ас. Емил Николов Хаджиколев по: област на висшето образование  4. Природни науки, математика и информатика; професионално направле­ние  4.6 Информатика и компютърни науки; научна специалност 01.01.12 Информатика  към катедра „Компютърна информатика”.

7.  ФС избра проф. дмн. Георги Атанасов Тотков за научен ръководител на Емил Николов Хаджиколев (докторант на самостоятелна подготовка по: област на висшето образование  4. Природни науки, математика и информатика; професионално направле­ние  4.6.Информатика и компютърни науки; научна специалност 01.01.12 Информатика  към катедра „Компютърна информатика”.

8.   ФС прие следната тема за дисертационната работа  на гл.ас.Емил Николов Хаджиколев: „Моделиране и управление на процедури за оценяване и акредитация на обучението”.

9. ФС прие следната тема за дисертационната работа  на Муса Ибрахим Айети (задочен докторант по: 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направле­ние  4.5 Математика; научна специалност 01.01.06 Геометрия и  топология към катедра „Геометрия”): “Спрегнати композиции в четиримерни  пространства с афинна свързаност без торзия”.

10. ФС прие индивидуалния план за работа за четирите години на подготовката на Муса Ибрахим Айети (задочен докторант по: 4. Природни науки, математика и информатика;

професионално направле­ние  4.5 Математика; научна специалност 01.01.06 Геометрия и  топология към катедра „Геометрия”).

11. ФС прие предложението на доц. д-р Станимир Стоянов за промяна на научния ръководител на Ася Георгиева Стоянова (докторантка на самостоятелна подготовка по научната специалност 01.01.12 Информатика към катедра „Компютърни системи”).

12. ФС прие за нов научен ръководител на Ася Георгиева Стоянова (докторантка на самостоятелна подготовка по научната специалност 01.01.12 Информатика към катедра „Компютърни системи”) да бъде избран доц. д-р Минчо Пенков Сандалски (от ФИСН на ПУ).

13. ФС прие предложението за удължаване на трудовия договор на проф.д-р Димитър Георгиев Мекеров с 3 (три) години, считано от датата на навършване на пенсионна възраст 29.05.2010 г. 

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ