Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Избираеми дисциплини Oбщ списък на избираемите дисциплини и практикуми Управленски информационни системи    English
Факултет по математика и информатика - Управленски информационни системи

 Лектор   доц. д-р Кольо Онков (Аграрен университет- Пловдив)
Анотация
     Цел на настоящата учебна дисциплина е да се усвоят същността, характерните черти и видовете информационни системи (ИС). Поставен е акцент на Управленските информационни системи (УИС) и техните хардуерни и софтуерни компоненти. Преподават се специализирани компютърни мрежи за целите на управление - Интранет, Екстранет, Частни виртуални мрежи и SWIFTNET. Интерес за студентите представляват модерните средства за съхранение, структуриране и анализ на големи обеми от данни - "Data Warehouse", "Data mining" и "OLAP", а също така разпределени и обектно-ориентирани бази данни. Разгледани са важни софтуерни подходи и методи в изграждането на различни типове ИС според нивата на управление, проблеми на разпределение и интегрираност на данни и софтуер, добавяне на функционалност, изготвяне на експертни оценки и информационни подходи за управление на бизнес процеси. В учебната дисциплина се дават множество примери за изградени и работещи в момента Управленски информационни системи.
Съдържани

  1.  Информация, бизнес, управление. (1 час)

  2.  Елементи на обща теория на системите. Системен подход, характерни свойства на системите, видове системи. (3 часа)

  3.  Информационни системи (ИС) - същност и развитие. Основни компоненти на ИС - общ преглед на характеристиките им. (2 часа)

  4.  Стопанска организация - дефиниция, основни подсистеми. Роля на физическата, управленската и информационната подсистеми. Централизиран и децентрализиран подход в управлението на стопанска организация. (2 часа)

  5.  Управленски нива и характеристики на управленската информация. Класификация на информационните системи: според управленските нива и според функционалните области в бизнеса. Управленска информационна система (УИС). (2 часа)

  6.  Хардуерни компоненти на УИС - общ подход. Понятие за хардуерна инфраструктура на УИС. (2 часа)

  7.  Компютърни мрежи използвани в УИС. (6 часа)

        А) Интранет - развитие, основни функции, споделяне на ресурси. Хардуерна и софтуерна защита на информацията.

        Б) Екстранет - приложения за целите на бизнеса и стопанското управление

        В) Частни виртуални мрежи (VPN) - основна концепция, развитие. VPN сървър. Сигурност на Частните виртуални мрежи - тунелиране, криптиране, цялостност и достоверност. Протоколи във VPN.  

        Г) Компютърна мрежа за банково разплащане SWIFTNET - използвани технологии, видове услуги и ефект.

  8.  Специализирани бази данни (БД) в УИС. Роля на база данни в информацион­ната система. (6 часа)

        А) Бази данни с голям обем ("Data Warehouse") - архитектура и начини на изграждане. Софтуерни подходи за анализиране на данни в Data Warehouse -"Data mining" и "OLAP. Приложения в бизнеса и стопанското управление.

        Б) Oбектно-ориентирани и обектно-релационни БД. Предимства и области на приложение.

        В) Разпределени бази данни. Фрагментиране и дублиране на данните.

        Г) Бази данни в Web среда. Трислойна архитектура - стандарти и формати, функции на слоевете, механизъм на формиране и изпълнение на заявка в Web БД. Статистически Web БД.

  9.  Информационни системи за обработка на транзакции. Транзакция - дефиниция, видове, технически средства. Многопотребителски БД в системите за обработка на транзакции. (2 часа)

  10.  Информационни системи за работа със знания. Експертни системи. Примери за приложение в стопанското управление. (2 часа)

  11.  ИС за подпомагане на решенията (СПР) - цели, характерни черти, базисна структура на СПР. Видове математически модели, използвани в СПР. Примери за приложение в области финанси, търговия, екология и др.  (2 часа)

  12.  Екзекутивни и стратегически ИС. (2 часа)

  13.  Управленски аспекти на Бизнес Информационните Системи (БИС). Интегрирани БИС (ERP системи) - основни идеи, функционални възможности, внедряване и ефект.  (2 часа)

  14.  Информационни системи за управление на производството. Софтуер за проектиране, за планиране на производствени процеси и за управление на качеството. (2 часа)

  15.  Самостоятелна работа в компютърна зала с Интернет базирани ИС. Консултации.  (4 часа)

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ