Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Факултетен съвет 2009 година Протокол № 20 / 11.11.2009    English
Факултет по математика и информатика - Протокол № 20 / 11.11.2009

Днес, 11 ноември 2009 г. (сряда) от 13:00 ч. се проведе ФС на ФМИ.

Присъствуват: доц. д-р Асен Рахнев, доц.д-р Владимир Шкуртов, доц.д-р Христо Крушков, доц. д-р Снежана Гочева, доц. д-р Манчо Манев, проф.дмн Тодор Желязков, проф.дмн Нако Начев, проф. д-р Стоил Миховски, проф.д-р Георги Златанов, доц.д-р Димитър Мекеров, доц.д-р Бистра Царева, проф.  д-р Петко Пройнов, доц. д-р Иванка Касандрова, доц. д-р Неделчо Милев, доц. д-р Недялка Казакова, доц. д-р Мария Аролска, доц. д-р Галина Векова, доц. д-р Георги Кулев, проф. дмн Христо Семерджиев, доц. д-р Снежана Христова, доц. д-р Антон Илиев, доц. д-р Веска Нончева, доц. д-р Станимир Стоянов, доц.д-р Васил Милушев, доц.дмн Васил Милушев, доц. д-р Румяна Маврова, гл.ас.д-р Коста Гъров, доц. д-р Теменужка Пенева, гл. ас. Ангел Голев, проф.дмн Георги Тотков, Тодор Чаушев (рък. звено УКЗ), Михаела Бобилова.

Отсъствуват: Димитър Благоев – докторант и студентите: Александър Кузмов, Елица Богутева, Иван Марков.

ДНЕВЕН РЕД: 

  1. Утвърждаване на избираеми дисциплини (редовно и задочно) за Зимния триместър на учебната 2009/2010 година.
  2. Избор на хонорувани преподаватели.
  3. Разни.

а)  предложение за назначаване на длъжност “математик” към катедра “Реален анализ”;
б)  съобщение - предложения за номинации на наградите „Питагор 2009”;
в)  приемане на регламент при подаване на доклади до Ръководството на ФМИ;
г)  разпределяне на компютри по катедри;
д)  съобщение -  предложения за комисии за провеждане на докторантски конкурсни изпити.

РЕШЕНИЯ:

1. ФС утвърди следните избираеми (редовно и задочно обучение) за учебната 2009/10 година:

А) Редовно обучение (2М, 3М, 4М, 3ПМ, 4ПМ, 2И, 3И, 4И, 3МИ, 4МИ) - Неевклидови геометрии (проф.д-р Георги Златанов); Числени методи за решаване на алгебрични уравнения ( проф. д-р Петко Пройнов); Обща алгебра (проф. д-р Стоил Миховски, доц. д-р Стояна Желева); Операционно смятане (доц.д-р Иванка Касандрова); Геометрия на фигурите (доц.д-р Бистра Царева); Бизнес-статистика с R (доц.д-р Веска Нончева); Избрани въпроси от училищната стереометрия (доц.дпн Васил Милушев, гл.ас. Гинка Бизова);Интерактивна математика (доц.д-р Снежана Гочева); Инвестиции и инвестиционни техники (доц.д-р Андрей Захариев); Сп嬬циа¬лизирани математически текстообработващи програми (доц.д-р Асен Рахнев, гл.ас. Ангел Голев); Компютърно счетоводство - доц.д-р Асен Рахнев, гл.ас.Евгения Ангелова);Програмиране за Интернет с HTML и JavaScript (доц.д-р Минчо Сандалски); Теория на кодирането и криптографията (ст.н.с.ІІст.дмн Петър Бойваленков); Динамичен софтуер за обучението по математика (ст.н.с. д-р Тони Чехларова); Обектно ориентирано програмиране със C# \Практикум\ (Николай Павлов); Компютърна бизнес графика \Практикум\ (гл.ас. Юри Хоптериев).

Б) Задочно обучение (3 МИ, 4 МИ, 2И, 3И, 4И) - Методи и методика за съставяне на задачи (доц.дпн Васил Милушев); Динамичен софтуер за обучението по математика (ст.н.с.д-р Тони Чехларова); Инвестиции и инвестиционни техники (доц.д-р Андрей Захариев)

2. ФС избра следните хонорувани преподаватели за учебната 2009/10 година:

гл.ас. Величка Аргирова Андреева - Ташева, с хорариум 300 часа за водене на упражнения по учебната дисциплина "Математи¬чески анализ 2" за специалностите: ФМ, МФ, Химия, ХФ, КХ , ИФК - редовно обучение, лекции и упражнения по "Математически анализ 2" за сп. "Химия" - задочно обучение); Мария Тонкова Василева (студентка, 3 курс, сп."Информатика, фак.№ 0701261010), с хорариум 100 часа за водене на упражнения по учебните дисциплини "Математически анализ 1" и "Математически анализ 2" на 1 курс, сп. "Информатика"; Инна Йоханова Първанова (магистър), с хорариум 300 часа за водене на упражнения по дисциплините към катедрата; Иванка Андреева Николова (магистър), с хорариум 300 часа за водене на упражнения по дисциплините към катедра ПММ; Христо Димитров Христов (студент, 3 к., ПМ, фак. № 0701391025), с хорариум 300 часа за водене на упражнения по дисциплините към катедра ПММ; Стефан Илиев Божков (магистър), с хо¬рବриум 75 часа, за водене на упражнения по учебната дисциплина "Линейна алгебра и аналитична геометрия" с 1 курс на сп. Х, КХ, ИФ; Радка Паскова Колева (магистър) - с хорариум 75 часа, за водене на упражнения по учебната дисциплина "Линейна алгебра и аналитична геометрия" с 1 курс на сп. Х, КХ, ИФ; Иван Костадинов Ангелов (магистър) - с хорариум 360 часа за водене на упражнения и участие в изпити по учебните дисциплини - „Информационни технологии" и други; ст.н.с.ІІ ст. дмн Петър Георгиев Бойваленков (от ИМИ на БАН), с хорариум 90 часа за водене на избираема дисциплина "Теория на кодирането и криптографията" през Зимния триместър - редовно обучение; Иван Георгиев Минов (магистър), с хорариум 200 часа за водене на упражнения по учебната дисциплина "Бази от данни" с ІІІ курс, специалност "Информатика", "Математика и информатика", "Математика" и "Приложна математика" (редовно и задочно обучение) през Есенния и Зимния триместри; Николай Георгиев Ханджийски (магистър), с хорариум 200 часа за водене на упражнения по учебната дисциплина "Бази от данни" с ІІІ курс, специалност "Информатика", "Математика и информатика", "Математика" и "Приложна математика" (редовно и задочно обучение) през Есенния и Зимния триместри; Нежля Фахри Ахмед (студентка от 3 курс, сп. "Математика и информатика", фак. № 0801181100), с хорариум 360 часа за водене на упражнения по дисциплината "Компютърни архитектури"); Никола Стоянов Гоцев (студент от 2 курс, спец. "Информатика", фак. № 0801261047), с хорариум 360 часа за водене на упражнения по учебната дисциплина "Програмиране"; ст.н.с.д-р Тони Кондева Чехларова, с хорариум 300 часа за водене на избираеми дисциплини - редовно и задочно обучение; Николай Величков Павлов (магистър), с хорариум 300 часа за водевне на избираеми дисциплини през Зимния и Пролетния триместри; Радослав Радев Радев (магистър), с хорариум 300 часа за водене на избираеми дисциплини през Зимния и Пролетния триместри; доц. д-р Костадин Игнатов Грибачев, с хорариум 360 часа за водене на часове на спец. "Социология"; проф. дмн Тодор Любенов Бояджиев, с хорариум 200 часа за водене на избираема дисциплина и ръководство на докторант; Пламен Петров Бъндев, с хорариум 240 часа за водене на упражнения по Английски език, с 1 курс М, ПМ, МИ - редовно и задочно обучение.

3. ФС прие предложението да бъде назначена Иванка Андреева Николова (магистър по Приложна математика) на длъжност "Математик" към катедра "Реален анализ" на мястото на Вера Николова Маринова-Бончева, чийто договор е прекратен на 24.09.2009 г.
4. ФС прие предложението да се даде по един компютър на катедра. На катедра "Реален анализ" два компютъра (вместо на катедра "Компютърни системи") и два за Деканата.
5. ФС прие: до 17.11.2009 г. (вторник) да се приключи с инвентаризацията и бракуването на компютрите по катедри. Материално-отговорното лице на звено УКЗ да отговаря само за компютрите в компютърните зали, а всички материално-отговорни лица към катедрите да заведат наличната техника в съответната катедра, като се опишат параметрите на компютър¬ните системи.
6. ФС прие: до 18.11.2009 г. (сряда) в деканата да се подадат предложения за комисии /дата, час и място/ за провеждане на конкурсните изпити по съответните научни специалности за утвърдените от Министерството редовни докторантури, като се посочат по трима хабили¬ти¬рани преподаватели по същата научна специалност. Да се определи допълнителна дата за провеждане на тези конкурсни изпити.
7. ФС прие следното предложение на деканското ръководство: всички доклади, които се подават в деканата, да бъдат одобрени и подписани от ръководителите на катедри.
8. ФС прие: до 25.11.2009 г. да се подадат предложения за номинации за носители на наградите "Питагор" 2009 (МОМН организира конкурс за награди за наука - "ПИТАГОР" 2009, разпределени в няколко категории (вж.сайта на ФМИ)). Показателите в отделните категории са публикувани на адрес: www.pitagor.bg.

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ