Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Факултетен съвет 2009 година Протокол № 17 / 24.06.2009    English
Факултет по математика и информатика - Протокол № 17 / 24.06.2009

Днес, 24 юни 2009 г. (сряда) от 13:00 ч. се проведе ФС на ФМИ.

Присъствуват: доц.д-р Асен Рахнев, доц.д-р Владимир Шкуртов, доц.д-р Христо Крушков, доц.д-р Манчо Манев, проф.дмн Тодор Желязков, проф.дмн Нако Начев, проф.д-р Стоил Миховски, проф.д-р Георги Златанов, доц.д-р Димитър Мекеров, доц.д-р Бистра Царева, проф.д-р Петко Пройнов, доц.д-р Иванка Касандрова, доц.д-р Иван Фесчиев, доц.д-р Неделчо Милев, доц.д-р Недялка Казакова, доц.д-р Галина Векова, проф.дмн Христо Семерджиев, доц.дмн Снежана Христова, доц. д-р Люба Попова, доц.д-р Антон Илиев, доц.д-р Станимир Стоянов, доц.д-р Васил Милушев, доц. д-р Румяна Маврова, гл.ас. Коста Гъров, гл.ас.д-р Теменужка Пенева, гл.ас. Ангел Голев, проф.дмн Георги Тотков (рък. катедра “Компютърна инфор­ма­тика) и Тодор Чаушев (ръководител звено УКЗ).

Отсъствуват: доц.д-р Снежана Гочева – в чужбина, доц.д-р Мария Аролска – в чужбина, доц.д-р Веска Нончева – в неплатен отпуск, доц.д-р Георги Кулев, Димитър Благоев – редовен докторант и студентите: Александър Кузмов, Михаела Бобилова, Елица Богутева, Иван Марков.

   Дневен ред:  

 1. Предложение за обявяване на конкурси за “професор” по научната специалност 01.01.06 Геометрия и топология и за “доцент” по 01.01.13 Математическо моделиране и приложения на математиката. 
 2. Приемане на програма за оптимизиране разходите на ФМИ. 
 3. Частични промени в учебни планове.
 4. Избор на хонорувани преподаватели.
 5. Докторанти.
 6. Разни.
  а) утвърждаване на избираеми дисциплини за Есесенния триместър на учебната 2009/2010 год. (задочно обучение);
  б) удължаване на трудов дотовор;
  в) промяна на състава на Редакционната колегия на Научни трудове на ПУ – серия Математика;
  г) предложение за допълнителна (служебна) дата за поправка по дисциплините “Компютърна графика и “Методи на транслация”. 

РЕШЕНИЯ:

 1. ФС прие и предлага за утвърждаване от Академичния съвет на Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" обявяването на 1 (един) конкурс за "професор" по научната специалност по 01.01.06 Геометрия и топология (Аналитична геометрия) към катедра "Геометрия"  със срок 3 (три) месеца от датата на обявяването му в Държавен вестник.
 2. ФС прие и предлага за утвърждаване от Академичния съвет на Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" обявяването на 1 (един) конкурс за "доцент" по научната специалност по 01.01.13 Математическо моделиране и приложения на математиката към катедра "Приложна математика и моделиране"  със срок 3 (три) месеца от датата на обявяването му в Държавен вестник.
 3. ФС прие следната програма за сиване разходите на ФМИ (въз основа на взетите решения на АС на ПУ от 18 май 2009 г.):
  1. Да се минимизират учебните планове за всички бакалавърски специалности;
  2. Обучението по всички специалности на ФМИ да се провежда на слети 90 мин. часове;
  3. От учебната 2009/2010 г да не се сключват повече гостпреподавателски договори, а само граждански договори;
  4. Да се заделят по 10% от всички план-сметки в резервен фонд;
  5. Да се заделят по 10% от договори с НПД при ПУ, които са на бюджетно финанасиране в резервен фонд;
  6. Международни командировки да се финансират само по проекти;
  7. Да се ограничат командировките в страната, като такси за правоучастие на конференции се заплащат основно по проекти или от командирования;
  8. Да се ограничават разходите за обзавеждане (в частност обзавеждането на компютърни зали и кабинети да се финансира по договори или собствени средства);
  9. Да се получават материали от склада само след утвърждаване на искания от Декана;
  10. Да се активизира научния потенциал на Факултета за участие в конкурси на националния фонд "Научни изследвания" и др.;
  11. Да се продължи допълнителното материално стимулиране;
  12. Да се вземат мерки за попълване на бройките за първи курс и за увеличаване на приема на магистри и на бакалаври след специалисти.
 4. ФС прие следните частични промени в учебните планове за специалнос­тите във ФМИ:

  І. За специалностите Математика и информатика, Математика, Приложна математика, Информатика в редовна форма на обучение:

  1. Дисциплината Английски език в I курс от 2 триместъра по 60 часа упражнения да стане 2 триместъра по 50 часа упражнения.
  2. Дисциплината Спорт в I и II курс от 6 триместъра по 20 часа упражнения да стане 4 триместъра по 20 часа упражнения, които да са в Зимен и Пролетен триместър на I курс и Есенен и Зимен триместър на II курс.
  3. Дисциплината Обзорни лекции в IV курс, Пролетен триместър, от 30 часа лекции да стане 20 часа лекции.

   ІІ. За специалността Математика и информатика в редовна форма на обучение:

  4. Дисциплината Интегриран практикум по информатика в IV курс, Есенен триместър, от 40 часа упражнения да стане 30 упражнения.
  5. Дисциплината Аудиовизуални и информационни технологии в обучението в IV курс, Зимен триместър, от 20 часа лекции и 20 часа упражнения да стане 10 часа лекции и 10 часа упражнения.
  6. Дисциплината Текуща педагогическа практика в IV курс, Зимен триместър, от 50 часа упражнения да стане 45 часа упражнения.
  7. Дисциплината Преддипломна педагогическа практика в IV курс, Пролетен триместър, от 80 часа упражнения да стане 75 часа упражнения.
  8. Избираемата дисциплина от IV курс, Пролетен триместър, да се премести в IV курс, Зимен триместър.

   ІІІ. За специалностите Математика и Приложна математика:

  9. Дисциплината Математически анализ 4 във II курс, Зимен триместър, от 40 часа лекции и 40 часа упражнения да стане 40 часа лекции и 30 часа упражнения.
  10. Дисциплината Диференциална геометрия в III курс, Есенен триместър, от 40 часа лекции и 40 часа упражнения да стане 40 часа лекции и 30 часа упражнения.
  11. Дисциплината Механика в IV курс, Зимен триместър, от 40 часа лекции и 40 часа упражнения да стане 30 часа лекции и 40 часа упражнения.

   ІV. За специалността Математика:

  12. Дисциплината Алгебра 2 в III курс, Есенен триместър, от 40 часа лекции и 40 часа упражнения да стане 30 часа лекции и 40 часа упражнения.

   V. За специалността Приложна математика:

  13. Дисциплината Алгебра във II курс, Зимен триместър, от 40 часа лекции и 40 часа упражнения да стане 40 часа лекции и 30 часа упражнения.

   VІ. За специалността Информатика в редовна форма на обучение:

  14. Дисциплините Курсов проект 1, Курсов проект 2, Курсов проект 3, Курсов проект 4, Курсов проект 5 от по 40 часа упражнения да станат по 30 часа упражнения.
  15. Дисциплината Дискретна математика във II курс, Пролетен триместър, от 30 часа лекции и 30 часа упражнения да стане 30 часа лекции и 20 часа упражнения.
  16. Дисциплината Операционни системи във II курс, Пролетен триместър, от 30 часа лекции и 30 часа упражнения да стане 30 часа лекции и 20 часа упражнения.
  17. Дисциплината Бази от данни в III курс, Есенен триместър, от 30 часа лекции и 30 часа упражнения да стане 30 часа лекции и 20 часа упражнения.
  18. Дисциплината Компютърна лингвистика в IV курс, Есенен триместър, от 30 часа лекции и 20 часа упражнения да стане 20 часа лекции и 20 часа упражнения.
  19. Дисциплината Методи на транслация в IV курс, Зимен триместър, от 30 часа лекции и 20 часа упражнения да стане 20 часа лекции и 20 часа упражнения.
  20. Дисциплината Управление на проекти в IV курс, Пролетен триместър, от 30 часа лекции и 20 часа упражнения да стане 20 часа лекции и 20 часа упражнения.

   VІІ. За специалността Бизнес информационни технологии в редовна форма на обучение:

  21. Дисциплините Курсов проект 1, Курсов проект 2, Курсов проект 3 от по 40 часа упражнения да станат по 30 часа упражнения.
  22. Дисциплината Право и правни системи от I курс, Есенен триместър, да се премести във II курс, Есенен триместър.
  23. Дисциплината Основи на компютърната информатика от I курс, Зимен триместър, да се премести в I курс, Есенен триместър.
  24. Дисциплината Програмиране от I курс, Пролетен триместър, да се премести в I курс, Зимен триместър.
  25. Дисциплината Обектно-ориентирано програмиране от II курс, Есенен триместър, да се премести в I курс, Пролетен триместър.

   VІІІ. За специалностите Математика и информатика, Информатика и Бизнес информационни технологии в задочна форма на обучение:

  26. Всички дисциплини да бъдат с хорариум 50% от хорариума на съответните дисциплини в редовната форма на обучение.

  След частичните промени учебните планове на редовна форма на обучение стават с общ хорариум съответно:

 5. Математика и информатика

  2430 часа

  Математика

  2250 часа

  Приложна математика

  2270 часа

  Информатика

  2260 часа

  Бизнес информационни технологии

  2260 часа


 6. ФС прие следното предложение: студентите, завършили специалност "Биоинформатика" (бакалавър) имат право да запишат магистърските специалности "Софтуерни технологии" (1 година) и "Бизнес информатика с английски език" (1 година) към Факултета по математика и информатика.
 7. ФС избра следните хонорувани преподаватели: гл.ас. д-р Атина Георгиева Блянтова за четене на лекции по учебната дисциплина "Педагогика"на ІІ курс, специалност "Математика и информатика" (задочно обучение) през Пролетния триместър на учебната 2008/09 година, с хорариум 80 часа; гл. ас. Иван Стефанов Стоянов за водене на часове по учебната дисциплина "Психология" - ІІ курс, специалност "Математика и информатика" (редовно и задочно обучение) през Пролетния триместър на учебната 2008/09 г., с хорариум 200 часа.
 8. ФС прие предложението за записване в докторантура на самостоятелна подготовка на Христо Тодоров Мелемов по научната специалност 01.01.05 "Диференциални уравнения", към катедра "Комплексен анализ и диференциални уравнения".
 9. ФС избра проф. дмн Тодор Любенов Бояджиев (ИМИ на БАН) за научен ръководител на Христо Тодоров Мелемов (докторант на самостоятелна подготовка към катедра "Комплексен анализ и диференциални уравнения".
 10. ФС прие следната тема на дисертационната работа на Христо Тодоров Мелемов (докторант на самостоятелна подготовка към катедра "Комплексен анализ и диференциални уравнения"): "Аналитично и числено изследване на негладки решения в джозефсонови структури".
 11. ФС прие Индивидуалния план за работа на Христо Тодоров Мелемов (докторант на самос­тоя­телна подготовка към катедра "Комплексен анализ и диференциални уравнения").
 12. ФС прие Индивидуалния план за работа на Ивайло Пеев Старибратов (докторант на самос­тоя­телна подготовка към катедра "Компютърни технологии").
 13. ФС прие Индивидуалния план за работа на Иван Илиев Шотлеков (докторант на самос­тоятелна подготовка към катедра "Компютърни технологии").
 14. ФС утвърди следните Избираеми (задочно обучение) и Факултативни дисциплини (редовно) за Есенния триместър на учебната 2009/2010 година:

  А) Избираеми дисциплини (задочно обучение); Неевклидови геометрии, проф. д-р Георги Златанов; Нестандартни методи за решаване на задачи по елементарна математика, доц.д-р П. Рангелова; Финансова математика, доц. д-р Андрей Захариев; Основи на C#  (Практикум), Никола Вълчанов (редовен докторант към ФМИ)

  Б) Факултативни дисциплини (редовно обучение); Основи на C#  (Практикум), Никола Вълчанов (редовен докторант към ФМИ)

 15. ФС прие предложението за удължаване на трудовия договор на доц. д-р Бистра Баева Царева (от катедра "Геометрия") с 2 (две) години от датата на навършване на пенсионна възраст, считано от 28.10.2009 г. до 31.01.2012 г.
 16. ФС прие предложението да бъде избрана доц. д-р Бистра Царева за нов член на Редакционната колегия на Научни трудове на Пловдивския университе - серия Математика (на мястото на пенсионирания доц.д-р Костадин Грибачев).
 17. ФС прие предложението 2 юли 2009 г. (четвъртък) да се обяви за служебна дата за поправителна сесия по учебните дисциплини "Компютърна графика" и "Методи на транслация" при доц. д-р Димчо Димов и гл.ас. Александър Пенев.
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ