Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Декански съвет 2011 година протокол № 4 / 21.12.2011    English
Факултет по математика и информатика - протокол № 4 / 21.12.2011

ПРОТОКОЛ № 4 / 21.12.2011

От декански съвет на факултета по математика и информатика,
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”

Днес, 21 декември 2011 г. (сряда) от 12:00 ч. се проведе ДС на ФМИ.
Присъствуват: проф. д-р Асен Рахнев, доц. д-р Христо Крушков, доц. д-р Манчо Манев, доц. д-р Коста Гъров, доц. д-р Антон Илиев и Тодор Чаушев.

ДНЕВЕН РЕД:

 1. Обсъждане на дневния ред на ФС.
 2. Разни..

РЕШЕНИЯ:

 1. ДС прие в точка Разни от дневния ред на ФНС да се включат следните точки:следните подточки:
  •  избор на научно жури за гл.ас. Иван Шотлеков (докторант на самостоятелна подготовка към катедра „Компютърни технологии”) и определяне 14.02.2012 г. за дата на публичната защита на дисертационния му труд ;
  •  избор на научно жури за Иванка Ангелова Марашева-Делинова (докторант на самостоятелна подго­тов­ка към катедра „Компютърни технологии”) определяне 14.02.2012 г. за дата на публичната защита на дисертационния ú труд;
  • предложение за промяна състава на научното жури за провеждане на избор на академичната длъжност „главен асистент” (на докторанта Николай Величков Павлов);
  • информиране за решенията на АС от 19.12.2011 г.
 2. Проф. Рахнев запозна членовете на ДС с предложенията, обсъждани на АС на 19.12.2011 г. за приемане на: указания за актуализиране на учебните планове; стратегия за развитие на ПУ; информационен пакетECTS  за студенти, обучаващи се в ПУ.
 3. ДС прие предложението: ръководителите на катедри и звена да получат календари от Деканата  (включват се и редовните докторанти).
 4. ДС прие: в срок до 06.01.2012 г.  ръководителите на катедри да проверят и подпишат Индивидуалните планове на преподавателите от поверената им катедра (подписва се новоизбраният ръководител катедра).
 5. ДС прие: в срок до 06.01.2012 г. ръководителите на катедри да представят в Деканата тримесечните отчети на редовните докторанти от съответната катедра.
 6. ДС прие: в срок до 09.01.2012 г. да се актуализира приемното време на преподавателите за Зимния триместър, като съответните секретари на катедри представят (или в електронен вид) в Деканата обобщена таблица.
 7. ДС прие предложението: следващото заседание на ДС да бъде на 11.01.2012 г. (сряда)  от 12:00 ч.

ПРОФ. Д-Р АСЕН РАХНЕВ
Декан на ФМИ

НАДЯ МИЛЕВА
Протоколчик                      

21.12.2011 г. 
гр. Пловдив                                                                       

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ