Елате в .: BGtop.net :. Топ класацията на българските сайтове и гласувайте за този сайт!!!

Вижте
рейтинга
ни в
BGtop

 

Текущи курсове по Математика, Информатика, Информационни технологии и Английски език

Курсистите получават сертификати след завършването на курса.  

Кандидатстудентски курс по информатика и програмиране на С# ще се провежда от януари до май 2018 г.

Кандидатстудентски курс по математика и подготовка за матура ще се провежда от януари до май 2018г.

Хорариумът на всеки курс е 80 часа. Таксата е 560 лв. и може да се плати на две вноски по 280 лв. При плащане на цялата вноска наведнъж има отстъпка от 40 лв. Курсовете ще се провеждат в събота.


КОМПЮТЪРНИ КУРСОВЕ

Начало 29.09. Провеждат се петък.

Хорариум 40 ч. Такса 280 лв.

Паралелно програмиране със C# и Task Parallel Library, доц. д-р Николай Павлов
Последното десетилетие производителите на микропроцесори достигат границите на възможностите за увеличаване на скоростта чрез традиционните техники: тактовата честота и линейната обработка на инструкции. Вместо това усилията са насочени към създаване на многоядрени и хипернишкови архитектури. Увеличеният брой ядра не дава очакваното увеличение на скоростта за обработка: 2 x 3GHz < 6 GHz. Нужен е нов подход в програмирането, който да позволи ефективното оползотворяване на наличните процесорни ядра. Курсът ще представи основните проблеми и задачи пред създаването на производителен код за многопроцесорни и многоядрени системи чрез последните версии на езика C# и Task Parallel Library на Microsoft .NET Framework.

Въведение в PHP. Обектно-ориентирано програмиране, проф. Христо Крушков, хон. ас. Димитър Ников
Целта на курса е запознаване на аудиторията с основите на уеб базираните приложения, синтаксиса на PHP, променливи, оператори и функции, обектно-ориентирано програмиране и бази данни.

Бизнес статистика със SPSS, проф. Снежана Гочева
Целта на курса е бързо и лесно навлизане в статистиката с помощта на IBM SPSS - един от най-разпространените статистически пакети за обработка на емпирични данни, с широко приложение както в по-големи организации, занимаващи се със социологически, икономически и маркетингови изследвания, така и в малки и средни фирми, университети и др. области. Курсът включва следните основни теми: Начална обработка на данни, Модифициране на данни, Графично представяне, Разпределения, тестове и проверка на хипотези, Корелационен, дисперсионен, регресионен анализ и др., Анализ на временни редове. Обучението се провежда изцяло с компютър и се решават практически задачи с ориентация към бизнеса. За самостоятелна работа се задават домашни и курсови работи. Успешно завършилите обучението по тази учебна дисциплина ще са добили практически знания и умения да подбират подходящ метод, да обработват реални данни с помощта на SPSS и да интерпретират получените резултати. Не се изискват предварителни познания по статистика.

Въведение в маркетинговите изследвания, доц. Христина Кулина, гл. ас. д-р Десислава Войникова
Курсът въвежда основни понятия от областта на маркетинговите изследвания и принципите на обработка на емпирични данни. Запознава с основните възможности на софтуерния пакет SPSS за въвеждане, кодиране, типове данни, формиране на извадки, графично представяне и начален анализ на данни. Хипотези. Включва изследване на типа на разпределението, изследване на различия, построяване на линейни регресионни модели и оценки, провеждане на факторен и клъстерен анализ. Основната част е посветена на моделирането на данни за маркетингови изследвания чрез класификационни и регресионни дървета и прогнозиране. Изучаване на потребителските предпочитания с разглежданите методи.

Програмиране с Delphi, проф. Христо Крушков, гл. ас. д-р Мариана Крушкова
Курсът има за цел да затвърди практическото използване на основни управляващи конструкции в програмирането използвайки удобната среда за програмиране Delphi. Ще се наблегне предимно на възможностите на езика за решаване на практически задачи, както и на реализирането на някои популярни алгоритми.

Дигитален маркетинг и SEO Оптимизация, доц. д-р Тодорка Терзиева, хон.ас. Николай Чочев
Курсът ще Ви предостави знания и умения в областта на дигиталния маркетинг и SEO оптимизацията. Той ще Ви запознае подробно с най-известните и често използвани социални мрежи и трикове, предоставяйки ви всички необходими знания за правилното управление на социалните ви профили и онлайн инструменти. По време на курса ще успеете да изградите подходящо онлайн присъствие в Google и другите търсещи машини за Вашия бизнес или уебсайт. Ще можете да изграждате Facebook/Adwods реклами, които да повишат значително посещенията и ангажираността на Вашата онлайн аудитория. Ще се научите как да създавате и оптимизирате Youtube видеоклипове, как да ги рекламирате и разпространявате. Ще се запознаете с възможностите, които LinkedIn ви предоставя за професионалното представяне на Вас и Вашия бизнес. Всеки от курса ще се научи да прави основна on-page оптимизация на един проект и да работи по ежемесечна off-page оптимизация. Предполага се, че обучаемите имат основни познания по информатика и уеб програмиране.

Проектиране и управление на локални компютърни мрежи, доц. д-р Генчо Стоицов
Целта на курса е курсистите да придобият практически умения за физическо изграждане на локална компютърна мрежа от тип IEEE 802.3 и IEEE 802.11, определяне на нейните TCP/IP конфигурационни параметри и администриране, съобразено с използваните иновативни методи и технологии в училищното обучение. Акцентира се върху RouterOS операционната система, използвана в MikroTik рутиращите устройства. За проектиране на по-сложни мрежови топологии се предлагат методически разработки на задачи, включващи реализирането на виртуални топологии. Част от използвания инструментариум е симулационната среда GNS3, осигуряваща възможност за проектиране, конфигуриране и тестване на виртуални топологии. Очакваните резултати са свързани с придобиването на трайни знания и умения за изграждане и управление на малки локални мрежи.

Графични стандарти: OpenGL,гл. ас. д-р Александър Пенев
Курсът разглежда основите на стандарта OpenGL (OpenGL 2.1, OpenGL Shading Language 1.20, GLU и др.), както и начините на приложението му. Използват се конкретни реализации на интерфейсните библиотеки на езиците за програмиране C, C#, Java и Delphi. Някои от по-важните разглеждани области са: моделиране на тримерни тела и сцени, геометрични преобразувания, работа с цветове и прозрачност, материали, светлинни източници и модели на осветяване, текстури, работа с буфери, права и обратна връзка (Rendering, Select и Feedback), разширения на стандарта, основите на OpenGL Shading Language, профили, deprecation model, NURBS криви и повърхнини и др. Засягат се и някои основни елементи от WebGL, OpenGL ES и по-новите версии на OpenGL. По време на курса курсистите реализират множество примери базирани на OpenGL.

Мобилни приложения,проф. Станимир Стоянов, ас. Йордан Тодоров
Курсът цели да запознае курсиста с основите за програмиране на приложения за мобилни устройства работещи на операционна система Андроид. Курсистите ще се запознаят с различните среди за програмиране както и техните предимства и недостатъци. Ще бъде разгледано андроид SDK-то и възможностите, които позволява. Ще бъде разгледано от какво точно се състои един проект за андроид приложение. След запознаване с основите ще се проследи процесът на разработване на реално приложение.

Програмиране с Node.js, доц. д-р Елена Сомова, ас. д-р Георги Пашев
В дисциплината се покриват основни прилики и разлики между JavaScript и Node.JS; разработване на уеб приложения; програмен стек; процес на компилация и изпълнение чрез компилатор и енджин за JavaScript V8; построяване на програмен стек, HTTP Server; callback функции; асинхронни библиотеки и callback функции; управление на клиентски заявки от HTTP Server, в т.ч. и рутиране на заявки; Отговор на заявки от HTTP Server; Управление на потока на изчислителния процес чрез библиотеки за потоково програмиране като step; консумиране на уеб услуги чрез модули/библиотеки като sync-request, request, soap, easysoap, node-rest-client и други. Дисциплината предлага и задълбочена информация за създаване на модули в Node.JS, както и на C++ базирани плъгини за него. Това означава, че който е минал през тази дисциплина ще може не просто да създава приложения върху Node.JS, но и да разширява неговата функционалност с нови плъгини/модули.

23. Приложна криптография в Интернет с PHP, доц. д-р Елена Сомова, хон. ас. Тони Каравасилев
Курсът разглежда вградените криптографски класове в езикът PHP и вградените криптографски функционалности на бази данни MySQL. Разглеждат се в детайли подходите за двустранна валидация чрез JavaScript/jQuery и подсигуряването на уеб сървърите на мрежово и операционно ниво. Курсистите получават теоретични знания по приложна криптография и се научават да ги използват практически чрез криптографски библиотеки за PHP. Курсът разглежда детайлно защитата на файлове, бази данни и уеб сайтове. Записалите го курсисти ще получат практически знания как да проектират и осигурят защитата на своите уеб софтуерни продукти. Специално внимание е отделено на връзката клиент-сървър, SSL сертификатите и архитектурата на криптографската система използвана в софтуерната рамка CodeIgniter. В края на курса курсистите ще реализират собствени обектно-ориентирани криптографски библиотеки за употреба в уеб приложения, с придобитите познания по PHP и ще ги използват в проектите си. ПРЕДВАРИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ: Към курсистите има изисквания за предварителни основни знания по обектно-ориентираното програмиране (ООП), XHTML/HTML, CSS, JаvaScript и PHP. Ентусиазмът и познанията по бази данни (MySQL) и софтуерни шаблони за дизайн са препоръчителни.

Технологии за виртуализация, проф. д.м.н. Георги Тотков, док-т Слави Глухов
Целта на курса е да запознае курсистите с водещите софтуери за виртуализация и тяхното приложение при решаване на конкретни инфраструктурни проблеми. Ще бъдат разг-ледани и сравнени възможностите на водещите софтуерни решения както и лимитациите при тях. Курсистите ще бъдат запознати с няколко хипервайзор-а, както и методи за реализиране на хардуерна независимост и капсулация на виртуалните машини. Ще бъдат разгледани различни варианти за споделяне и оптимизиране използването на физическите ресурси.

Управление на софтуерни проекти и процеси, проф. д-р Минчо Сандалски
Управлението на проекти е динамично развиваща се професия и представлява критичен фактор за икономическия растеж на различни институции. Курсът разглежда два от най-популярните методи за управление на проекти: PRINCE2 и TenStep. Въвеждат се основните процеси като Стартиране, Иницииране, Ръководене на проект, Планиране, Контролиране на етапите, Управление на риска и др. Дискутират се изготвянето и управлението на график и бюджет, управлението на проблеми и промени на проекта и др. Обръща се внимание на международните изисквания и софтуерните стандарти както в областта на качеството и сигурността на информационните технологии (БДС ISO/IEC 27002:2008 и др.), така и за управление на услугите (ISO/IEC 20000-1:2011 и др.). Предвиждат се практически занятия за разработване на проект, което служи за оформяне на оценката от курса.

Game Development in C++ with Unreal Engine 4, Assoc. Prof. Anna Malinova, Colorado Stark 
Introductory course to 3D game programming. The course will include a basic introduction to C++ programming along with an introduction to how to connect C++ code to game engine features such as: Level Design, Animation, AI, etc. At the end of the course we will complete a simple playable 3D game. The course will be held in English.

 

Начало 14.10. Провеждат се събота и неделя.


Хорариум 80 ч. Такса 520 лв.

Езици и среди за програмиране в Интернет
Интегриране на бази от данни в уеб среда
Програмиране с еталони и рамки

Ръководител на курса: проф.д-р Станимир Стоянов

Въведение в програмирането с JAVA.
Ръководител на курса: проф, д-р Христо Крушков

Информационни технологии в началното училище
Ръководител на курса: доц, д-р Стефка Анева

Хорариум 40 ч. Такса 280 лв.

Уеб базирано програмиране
Ръководител на курса: проф. д-р Антон Илиев

Информационни технологии 
Ръководител на курса: доц, д-р Евгения Ангелова

 

 


 

СПЕЦИАЛИЗИРАНИ КУРСОВЕ

ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

Английски език ниво А2, доц. д-р Иван Шотлеков, гл. ас. д-р Ваня Начало 29.09. Провежда се всеки петък.
Хорариум 40 ч. Такса 280 лв.
Курсът е насочен към курсисти с придобито ниво по английски език А1, които имат силна мотивация да продължат към следващото езиково ниво. Освен учебните материали, с които ще се работи по време на семинарните упражнения, ще бъдат подготвени голям брой теми за самостоятелно изследване и задачи за самостоятелна работа. Курсът ще наблегне на развиване на уменията за водене на разговор и устно изложение, наред със задължителните лексикални и граматични помощни средства, които да подпомогнат тези умения. Материалът е разпределен в самостоятелни  теми, чийто обем е съобразен с определения хорариум. От решаващо значение за успешното завършване на избираемата дисциплина е инициативата на обучаемите, които по време на цялото обучение ще бъдат насърчавани от преподавателя да провеждат самостоятелни изследвания, които да споделят и обсъждат с останалите в групата.

 

Английски език за работа в мултинационална компания
доц. д-р Ив. Шотлеков, гл.ас. В. Иванова
Начало 14.10. Провежда се събота и неделя.
Хорариум 40 ч. Такса 280 лв.